Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Activitats Productives i Xarxes Mercantils al Mediterrani Occidental

Codi de l'assignatura: 571130

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Valentí Gual Vilā

Departament: Facultat de Geografia i Histōria

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

32

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

28

 

-  Seminari

Presencial

 

4

 

(Seminari Aula Mediterrānia (Institut Europeu de la Mediterrānia) - Desembre de 2021)

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


BÀSIQUES
Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees en el context de la recerca en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental
Comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats en l’àmbit de la H.ª Moderna del Mediterrani Occidental
GENERALS
Elaborar i manejar escrits, informes i procediments d’actuació més idonis per als problemes suscitats en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental
Analitzar de manera crítica treballs en l’àrea de la H.ª Moderna del Mediterrani Occidental
 
ESPECIFIQUES
Analitzar la Història Moderna del Mediterrani Occidental des d’una perspectiva comparada
Analitzar la història local i regional de la Història Moderna del Mediterrani Occidental
Comprendre que el coneixement històric està en contínua construcció i identificar les diferents perspectives historiogràfiques 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Referits a coneixements
Comprendre les claus i els elements més importants de l’època
especialment pel que fa als aspectes econòmics.
 

 

Referits a habilitats, destreses


Referits a habilitats, destreses
Dur a terme treballs de tipus transversal entenent les bases de la metodologia històrica per
mitjà de fonts diverses
 

 

Referits a actituds, valors i normes


Referits a actituds, valors i normes
L’estudiant ha d’aprendre amb una actitud d’esforç per cercar, llegir, reflexionar.

 

 

Blocs temātics

 

1. 1. Transformacions i resistčncies en l’agricultura mediterrānia.

2. 2. La producciķ artesanal i els canvis organitzatius en el sector manufacturer.

3. 3. El trāfic mercantil de la Mediterrānia Occidental i la seva inserciķ en la "economia-mķn" europea.

4. 4. Els agents comercials: diāspores mercantils i vincles de relaciķ entre els homes de negocis.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Activitats de seminari
Lectura de bibliografia i fonts documentals
Preparació d’activitats avaluades
Tutories de curs i de direcció de treballs
 
- Mètode expositiu
- Resolució d’exercicis i problemes
- Aprenentatge basat en problemes / temes amb recurs a bibliografia / material d’arxiu 

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

 

SISTEMA D’AVALUACIO

PONDERACIÓ

 

Resum debats, comentaris fets a classe

25

Informe sortides culturals realitzades

25

Treball

                       50


 

 

 

Avaluaciķ única

Avaluació única. Lliurar les Proves indicades el 28 de gener

Reavaluació. Lliurar les Proves indicades l’11 de març

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ARDIT LUCAS, M.: Agricultura y crecimiento económico en la Europa occidental moderna, Madrid, 1992, Síntesis.

ARDIT LUCAS, M.: Els homes i la terra del País Valencià (segles XVI-XVIII), Barcelona, 1993, Curial.

BERG, M. (ed.): Mercados y manufacturas en Europa, Barcelona, 1995.

BRAUDEL, F.: Civilización material, economía y capitalismo (siglos XV-XVIII). Madrid, 1984. Ed. Alianza Editorial.

CONGOST, R., JOVER, G. y BIAGIOLI, G. (eds.): L’organització de l’espai rural a l’Europa mediterrània : masos, possessions, poderi, Girona, 2003.

COMIN, F., HERNÁNDEZ, M. Y LLOPIS, E.: Historia Económica de España, Siglos X-XX. Barcelona, 2002. Crítica.

DEYON, P.: Los orígenes de la Europa moderna: el mercantilismo. Barcelona, 1970. Ediciones Península.

DU  PLESSIS, ROBERT S.: Transiciones al capitalismo en Europa durante la Edad Moderna. Zaragoza, 1997. Prensas Universitarias de Zaragoza.

ENCISO RECIO, L.M. (coord.): La burguesía española en la Edad Moderna. Valladolid, 1996.