Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Jerarquies i Dināmica Social

Codi de l'assignatura: 571132

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Francisco Javier Gil Pujol

Departament: Facultat de Geografia i Histōria

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

28

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

28

Treball tutelat/dirigit

47

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


BÀSIQUES
*CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees en el context de la recerca en Història Moderna del Mediterrani Occidental
*CB9 - Comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats en l’àmbit de la Història Moderna del Mediterrani Occidental

 
GENERALS
*CG2 - Elaborar i manejar escrits, informes i procediments d’actuació més idonis per als problemes suscitats en la recerca en Història Moderna del Mediterrani Occidental
*CG3 - Analitzar de forma crítica treballs a l’àrea de la Hª Moderna del Mediterrani Occidental
 
ESPECIFIQUES
CE1 - Analitzar la Història Moderna del Mediterrani Occidental des d’una perspectiva comparada
CE2 - Analitzar la història local i regional de la Història Moderna del Mediterrani Occidental
CE3 - Comprendre que el coneixement històric està en contínua construcció i identificar les diferents perspectives historiogràfiques

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Conèixer una sèrie d’aspectes de la història del Mediterrani Occidental durant l’Edat Moderna, analitzats des d’una perspectiva social.
Identificar les estructures socials d’època moderna i caracteritzar-les.
Comprendre les diferents formes d´organització de la societat en l’espai considerat, comparant els diferents models.
Identificar l’especificitat del Mediterrani, comparant-la amb altres àmbits.
Analitzar l’evolució dels grups socials i de les seves transformacions per els condicionants econòmics, polítics, culturals...
Estudiar els canvis culturals que comportaren noves concepcions de la societat i la manera de representar-se.

 

Referits a habilitats, destreses


Cercar i analitzar informació sobre el tema social.
- Localitzar i interpretar fonts documentals originals per al coneixement de l’evolució de       la societat.
Establir l´estat de la qüestió, sobre la bibliografia existent.
Incorporar la recerca personal a l´estat de la qüestió establert.
-Elaborar i presentar, per escrit i oralment, les seves reflexions sobre el tema.

 

Referits a actituds, valors i normes


Comprendre el sentit, les causes i les finalitats de les transformacions de la societat.
Qüestionar els períodes d´estabilitat i els processos de tensió i conflicte de la societat d’època moderna de la Mediterrània Occidental i els diversos resultats, segons espais i temps.
Reflexionar sobre fenòmens de divisió i de solidaritat en les societats del passat per comprendre millor determinades situacions del present.
Valorar els elements positius i negatius del procés de cambi social a l´època moderna i les seves conseqüències cara al present.

 

 

Blocs temātics

 

1. 1. Espais polítics i exercici del poder a la Mediterrānia occidental

2. 2. Classes dirigents i ressorts de poder.

3. 3. Relacions, pactes i conflictes

4. 4. Una societat vertical: Percepcions i representacions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


- A les classes es partirà d’una presentació teòrica de cada tema, acompanyada d’un suport visual per tal de completar la informació i propiciar la millor comprensió del tema
- Es faran visites a diversos espais, monuments, museus i exposicions que ajudin a comprendre la societat de l’època moderna i alhora iniciar-se en la interpretació dels grups socials.
- Hi haurà un cert nombre de sessions dedicades a l’exposició dels treballs realitzats pels alumnes.
- Es farà una tutoria individualitzada per a la direcció i seguiment dels treballs de curs.

Materials de suport a la docència
Es disposarà d’un repertori gràfic-visual ampli per il·lustrar tot el contingut de l’assignatura.
Es comptarà amb una base documental, referida al tema.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

- L´avaluació continua es fonamentarà especialment en la realització d’un treball de curs, sobre un tema a elegir de comú acord entre el professor i l´alumne.

 

- El treball es basarà en bibliografia, però incorporarà obligatòriament fons documentals.

 

                                                                                                  

 

•       Es valorarà la presentació d’un projecte i treball escrit final. (50%)                                 

•       Informes sobre les sortides culturals. (25%)

•       Resums d’aprofitament de l’assistència a 2 seminaris i 2 conferències organitzats pel Dept. (25% )

 

 

 

 

Avaluaciķ única

Avaluació Única. Presentar les Proves indicades el 28 de gener

Reavaluació: Presentar les Proves indicades el 11 març

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

-  Amelang, J. S, La formación de una clase dirigente, Barcelona, 1986.
- Carrasco Martínez, A.,  Sangre, honor y privilegio. La nobleza española bajo los Austrias, Barcelona, 2000.

- Casey, J. y Hernández Franco, J. (eds.), Familia, parentesco y linaje, Murcia, 1997.

- Giménez López, E., Los servidores del rey en la Valencia del siglo XVIII: estudio y repertorio biográfico, 2006.

- Gómez González, I. y López-Guadalupe Muñoz, M.L. (coords.) La movilidad social en la España del Antiguo Régimen, Comares, 2007.

- Imízcoz Beunza, J. M. (coord.), Casa, familia y sociedad: (País Vasco, España y América, siglos XV-XIX), Universidad del País Vasco, 2004.

- Martínez Millán, J. (dir), Instituciones y élites de poder en la Monarquía Hispánica del siglo XVI, Madrid, 1992.

- Molas Ribalta, P., Los gobernantes de la España moderna, Madrid, 2008.
- Soria Mesa, E., La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad, Madrid, 2007.

-Soria Mesa, E. y Díaz Rodríguez, A.J., Iglesia, poder y fortuna. Clero y movilidad social en la España moderna, Granada, 2012.