Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de MÓster

Codi de l'assignatura: 571144

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Diego Sola Garcia

Departament: Departament d'Hist˛ria i Arqueologia

crŔdits: 15

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 375

 

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge aut˛nom

350

(Lectures de material complementari: 200; Preparaciˇ d'activitats d'avaluaciˇ: 125; Elaboraciˇ d'un projecte final d'estudis: 25)

 

 

Recomanacions

 

Es recomana consultar i seguir la Guia d’elaboració de TFM elaborada per la Comissió Acadèmica del Màster publicada al Campus Virtual de l’assignatura: https://campusvirtual.ub.edu/pluginfile.php/3797792/mod_resource/content/0/Guia%20TFM%202021.pdf

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 - Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular
judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que
les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
 - Que els estudiants posseïsquen les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant
d´una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 - Identificar i utilitzar apropiadament fonts d’informació per a la resolució de problemes en la
investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental.
 Elaborar i manejar escrits, informes i procediments d’actuació més idonis per als problemes suscitats
en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental.
 - Analitzar de forma crítica treballs en l’àrea de la H.ª Moderna del Mediterrani Occidental.
 - Aplicar les noves tecnologies en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental.
 - Analitzar des d’una perspectiva comparada la història europea en l’Edat Moderna.
 - Aplicar els mètodes i tècniques més rellevants per a la resolució de problemes en les diferents
branques de la investigació històrica sobre l’Edat Moderna.
 - Definir temes d’investigació històrica sobre l’Edat Moderna.
 - Comentar, anotar i editar textos i documents de l’època moderna de forma pertinent.
 - Organitzar informació històrica complexa de forma coherent.
 - Planificar, dur a terme i presentar una contribució original al coneixement històric d’acord amb els
cànons de la Història Moderna.
 - Analitzar la història local i regional del Mediterrani Occidental en l’Edat Moderna.
 - Entendre que el coneixement històric està en contínua construcció i comparar i avaluar les distintes
perspectives historiogràfiques.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


L’estudiant haurà de ser capaç de justificar el tema, d’elaborar un estat de la qüestió, de cercar,
localitzar, llegir, extractar i analitzar la informació adequada de les fonts documentals i bibliogràfiques
corresponents, sota la supervisió del seu tutor, i de relacionar-la amb els coneixements adquirits, per
elaborar una reflexió original, que redactarà d’acord amb els cànons de la disciplina, i defensarà
oralment davant la comissió corresponent
 

 

 

Blocs temÓtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Consisteix en l’elaboració per part de l’estudiant d’un treball individual de recerca sota la direcció d’un
tutor. El treball haurà de tractar un tema vinculat a l’estudi de la història i les identitats de la Mediterrània
Occidental a l’Edat Moderna, en qualsevol dels àmbits analitzats en el Màster, i amb les necessàries
especialització i aplicació dels recursos metodològics i d’interpretació per acreditar el assoliment de les
competències; estarà basat en fonts documentals i bibliogràfiques i ha de tenir una extensió mínima de
50 folis (a 2.100 caràcters per pàgina).
 Per poder presentar el treball és necessari tenir superats el mòdul bàsic i el complementari. Una
vegada que el treball tingui el vistiplau del seu tutor, haurà de realitzar l’exposició i defensa pública
davant una comissió de professors del màster designats per la Comissió Acadèmica, en la forma i els
terminis regulats per la Universitat
 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Presentació oral 20%

Treball                  80%

 

 

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’avaluació es realitza dins les convocatòries fixades pel calendari de Màsters de la Facultat