Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Acciˇ i Organitzaciˇ ComunitÓria per a la Innovaciˇ en la Intervenciˇ Social i Educativa

Codi de l'assignatura: 571225

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Marta Llobet Estany

Departament: Departament de Teoria i Hist˛ria de l'Educaciˇ

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

25

 

 

Recomanacions

 


Es recomana a l’estudiant escollir la realització d’un treball de curs que suposi un avenç, una contribució o un complement del seu Treball final de recerca.
Pot estar vinculat amb el seu espai laboral/professional o amb el seu espai de pràctiques.
Per aquest motiu, és molt recomanable la tutorització dels treballs per part del professorat.


Altres recomanacions


Els estudiants que no hagin cursat anteriorment en el grau o en estudis universitaris assignatures afins i que no tinguin coneixements sobre la matèria, hauran de realitzar aquestes dues lectures prèvies per tal de poder partir d’un nivell d’aprofundiment en la matèria.

 

BARBERO, J. M.; CORTÈS, F. (2005). Trabajo comunitario, organización y desarrollo social. Madrid, Alianza Editorial.

LLENA, A. PARCERISA, A. ÚCAR, X (2009) 10 ideas clave. La acción comunitaria, Barcelona, Ed. Graó.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Bàsiques
CB7 - Que les i els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts en contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d’estudi

 

 

 

CB8 - Que les i els estudiants puguin integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis. 

 

Generals
CG1 - Analitzar dinàmiques socials i educatives aplicant models teòrics comprensius, de tal manera que es manifiesti un coneixement profund dels procesos implícits i explícits que es donen en aquestes dinàmiques.

 

CG7 - Recopilar i analitzar informació de forma sistemàtica i rigurosa orientada a la reflexió i a la presa de decisions.

 

Específiques
CE1 - Analitzar, planificar i avaluar processos cooperatius en el marc de l’acció comunitària i educativa, orientats a la millora i a la creació de condicions positives de convivència en el context social de caràcter públic.

 

CE2 - Dissenyar pautes per intervenir en els processos de consolidació i desenvolupament de xarxes socials que facilitin el recolzament mútuo, la participació social, impulsant un concepte de ciutadanía crítica i responsable.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

a) Identificar i comprendre els contextos canviants i complexos a on es porten a terme accions i/o processos d’organització i desenvolupament comunitari

 


b) Conèixer les principals teories i models de l’acció comunitària

 


c) Coneìxer metodologies i tècniques participatives per a la construcció de diagnòstics per l’organització de grups de la població, el seu acompanyament i la seva orientació estratègica.

 

Referits a habilitats, destreses


d) Conèixer i aplicar les tècniques participatives per la planificació i l’avaluació de l’acció comunitària.

 


e) Identificar i comprendre els processos socioeducatius que es desenvolupen en els processos comunitaris

 

Referits a actituds, valors i normes


f) Mostrar una actitud crítica i reflexiva sobre els processos comunitaris

 

g) Mostrar una actitud crítica i reflexiva sobre les pràctiques d’acció comunitària

 

 

Blocs temÓtics

 

1. BLOC. Fonaments, models te˛rics i context societal

1.1. L’acció, la organització i el desenvolupament de la comunitat

 

1.2. La perspectiva comunitària i el context societat actual

 

2. BLOC. El procÚs comunitari

2.1. El procés d’organització i desenvolupament comunitari

 

2.2. L’acció comunitària i la innovació social

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’estudiant haurà de participar a les sessions de classe-taller, fer les lectures recomanades, participar en les activitats proposades a l’aula  i  elaborar el treball de curs seguint les orientacions de les professores.

1. Les sessions teòric-pràctiques en les que es combinaran diferents metodologies:

a) L’exposició dels professors dels continguts bàsics del temari de l’assignatura.

b) La realització d’activitats d’elaboració en petits grups, a partir de lectures o de materials audiovisuals i d’anàlisis de situacions concretes(casos pràctics) amb la posada en comú del treball realitzat.

c) Invitació  de les referents i participants d’alguna experiència comunitària. 

2. La tutoria: Mitjançant aquest espai es pretén ajudar a l’estudiant a resoldre dubtes entorn dels continguts de l’assignatura i, sobretot, orientar el seu treball autònom. Aquest suport es desenvolupa de manera presencial o vitual, en l’horari establert abans de la classe o acordat prèviaament a través del correu electrònic. 

3. Treball autònom de l’estudiant: L’estudiant haurà d’elaborar un treball a partir d’un tema concret que es proposarà a l’aula. Aquest ha de contemplar els aspectes fonamentals de les orientacions teòriques i metodològiques.

4. El campus virtual: En aquest recurs, l’estudiant pot accedir a documentació i informacions de referència de l’assignatura.

La impartició de la llengua serà en castellà, si les necessitats lingüístiques/idiomàtiques de l’alumnat així ho requereixen. 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents

 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació consisteix en la realització d’un assaig individual que s’ha de presentar en dues parts i moments:

  • Presentació guió del treball que es vol fer, especficicant el tema, la pregunta, els conceptes claus i una primera recerca bibliogràfica (20%)
  • Realització de l’assaig, entés com una reflexió crítica i argumentada d’un tema relacionat amb els continguts de l’assignatura (80%)


Per a construir l’avaluació es consideraran: La claredat expositiva i la qualitat formal del document, l’originalitat del tema escollit, claredat de la pregunta i dels objectius i presentació del tema, organització de les idees i existència d’un fil conductor al llarg del treball, construcció d’arguments clars, ben estructurats i originals, les relacions que s’etableixen amb la teoria i la pertinença i profunditat de les reflexions personals i finalment l’eblaboració de conclusions i riquesa de les lectures utilitzades. 

Per poder superar l’assignatura s’ha d’haver assistit i participat com a mínim a un 80% de les classes. 

L’estudiant disposarà de l’espai de tutories per a poder plantejar els dubtes i tenir l’orientació necessària 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

Reavaluació:

Aquesta es realitzarà durant la primera setmana de juliol

Per poder realitzar la reavaluació l’estudiant haurà de tenir alguna/es evidència/es suspesa (qualificació inferior a 5 sobre 10) 

La  reavaluació consistirà en la presentació per part de l’estudiant de l’evidència o de les evidències que tinguin una qualificació inferior a 5 sobre 10.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BARBERO,J. MANEL y CORTÈS, FERRAN (2005). Trabajo comunitario, organización y desarrollo social. Madrid, Alianza Editorial.  Enlla├ž

CARMONA, MOISÉS Y  REBOLLO, OSCAR (2009). Guia operativa d’acció comunitària. Barcelona, Acció Social i Ciutadania, Ajuntament de Barcelona  Enlla├ž

GUILLET, JEAN-CLAUDE (2006). La animación en la Comunidad. Un modelo de animación socioeducativa. Barcelona Graò.  Enlla├ž

MARCHIONI, MARCO (1999). Comunidad, participación y desarrollo. Teoría y metodología de la intervencióncomunitaria. Madrid, Editorial Popular.  Enlla├ž

Ediciˇ de 2001  Enlla├ž

MARTÍ, JOEL; PASCUAL, JORDI Y REBOLLO, OSCAR (coords.) (2004). Participación y desarrollo comunitario en el medio urbano. Madrid, Iepala.  Enlla├ž

PITCHFORD, MICHAEL, HENDERSON, PAUL (2008): Making spaces for community development,.Bristol, The Policy Press and Community Development Foundation  Enlla├ž

SANCHEZ, ALIPIO (2007). Manual de Psicologia comunitaria. Un enfoque integrado. Madrid, Pirámide.  Enlla├ž

TWELVETREES, ALAN (1988). Treball de Comunitat. Barcelona, Editorial Pòrtic S.A.  Enlla├ž

UCAR, XAVIER Y LLENA, ASUN (2006). Miradas y dialogos en torno a la acción comunitaria. Barcelona, Graó.  Enlla├ž

UCAR X. (Coord.) (2009): Enfoques y experiencias internacionales de acción comunitaria. En España, Israel, Finlandia, Estados Unidos de América y Brasil. Barcelona, Editorial Graó.   Enlla├ž

VILLASANTE, TOMÁS R. (2014). Redes de vida desbordantes. Fundamentos para el cambio desde la vida cotidiana. Madrid: La Catarata.  Enlla├ž

BACQUÉ, MARIE- HÉLÈNE & BIEWENER, CAROLE (2016): El empoderamiento. Una acción progresiva que ha revolucionado la política y la sociedad. Madrid: Gedisa Editorial.

NAVARRO, SILVIA (2020) Pensamiento creativo y acción social innovadora. Madrid: Editorial CCS.

GILCHRIST, ALISON (2009): The well-connected community. A networking approach to community development. Bristol: The Policy Press. University of Bristol.