Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Planificació, Gestió i Avaluació de Polítiques i Institucions Socials i Educatives

Codi de l'assignatura: 571226

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Judith Andrea Muñoz Saavedra

Departament: Departament de Didàctica i Organització Educativa

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Que l’estudiantat  sàpigua aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi

Que l’estudiantat sigui capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta i limitada, inclogui reflexions sobre la responsabilitats socials i èticas vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

Que l’estudiantat tingui les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit i autònom

COMPETÈNCIES GENERALS

Diagnosticar, planificar i avaluar accions desenvolupades en el marc de les institucions que intervenen en els àmbits socials i educatius

Recopilar i analitzar informació de forma sistemàtica i rigorosa orientada a la reflexió i a la presa de decisions

Resoldre problemes generats en contextos relacionats amb l’àrea d’estudi

COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES

Analitzar, planificar i avaluar processos cooperatius en el marc de l’accion comunitària i educativa, orientats a la millora i a la creació de condicions positives de convivència en el context social de caràcter públic

Dissenyar programes institucionals dirigits a la promoció i afirmació de col·lectius que presenten situacions de vulnerabilitat

Partint de la necessitats i potencialitats detectades, formular planificar objectius i criteris que permetin guiar la planificació de programa i accions destinats a la millora

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a coneixements
Analitzar el context que caracteritza actualment la planificació i gestió de les polítiques i programes socioeducatius i el seu impacte en la societat.

Conèixer l’evolució i els conceptes centrals de la planificació i gestió en l’àmbit socieducatiu.

Incorporar l’enfocament de gènere en la planificació i en tot el cicle del projecte 

Conceptualitzar i identificar els elements bàsics del cicle de gestió de projectes en l’àmbit socioeducatiu 

Comprendre els procediments de seguiment i avaluació de projectes i programes socioeducatius

 

Referits a habilitats, destreses

Utilitzar tècniques i instruments de planificació i gestió de projectes i programes socioeducatius

 Ser capaç de dissenyar i implementar un projecte d’intervenció socioeducatiu considerant l’enfocament de gènere Referits a actituds, valors i normes

Reflexionar sobre la participació dels diferents agents, xarxes i institucions multiprofessionals en els nivells de concreció de les politiques socioeducatives.

Valorar el sistema democràtic i  els mecanismes de participació com elements clau en la formulació i desenvolupament de les polítiques i programes socioeducatius

Analitzar i valorar el paper el paper dels diferents professionals tècnics que intervenen en la planificació i gestió de programes educatius

 

 

Blocs temàtics

 

1. Supòsits i conceptes generals sobre planificació i gestió

2. La planificació com a estructura. Nivells de planificació i la seva articulació

3. Anàlisi d’un cas pràctic de planificació

4. El seguiment i l’avaluació de programes i projectes

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Donat el  caràcter teòric/pràctic de l’assignatura, es requereix la participació i implicació activa de l’alumnat, l’anàlisi i la reflexió, promocionant la construcció individual i social del coneixement

Els crèdits pràctics es desenvoluparan mitjançant activitats i exercitacions i la realització d’un treball pràctic.

L’assignatura es desenvolupa a partir de:

-         exposicions de la professora. Anàlisi i discussió

-         anàlisi de documents i estudi de casos.

-         resolució de supòsits.

-         realització d’un treball pràctic de planificació.

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Avaluació acreditativa dels aprenentatges


 

El  procés d’avaluació serà sistemàtic i continu, per tal de permetre conèixer l’adquisició dels diferents objectius d’aprenentatge i el desenvolupament de competències, efectuant un seguiment integrat en el procés didàctic.

L’assistència, com a mínim al 70% de les sessions presencials, és requisit per l’avaluació.

La nota final es conforma a partir dels següents apartats:
  • a)   La participació i implicació, les aportacions i la realització dels exercicis proposats a cada una de les sessions (lectures d’articles, resolució de casos pràctics ...) (10%)
  • b) Lliurament de la primera part de la feina de planificació (30%)
  • c) El lliurament i superació de l’exercici de treball de planificació  (projecte d’intervenció). (60%)

Criteris d’avaluació

- Comprensió i exemplificació; establiment de relacions; utilització de conceptes i terminologia propis de les temàtiques de l’assignatura; discussió o comentari crític sobre temes proposats; reflexió crítica argumentada, anàlisi i síntesi.

REAVALUACIÓ

Si el promig dels percentatges anteriors és inferior a 5, es pot optar a la reavaluació, consistent en una prova escrita sobre el conjunt de l’assignatura, que es realitzarà en les dates fixades per la Facultat d’Educació.

 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i annex).

 
 


 

 

Avaluació única

No hi ha

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Aleman, Carmen y Trinidad, Antonio. (2006). Servicios Sociales. Planificación y Evaluación.Navarra: Aranzadi

Comisión Europea. (2001). Manual de gestión del ciclo de proyecto. Bruselas: Unidad de Evaluación de la Oficina de Cooperación EuropeAid.

 

http://ocw.upm.es/pluginfile.php/469/mod_label/intro/Manual-Gestion-Ciclo-Proyecto.pdf  Enllaç

Camacho, Hugo, et al. (2001). El Enfoque del marco lógico: 10 casos prácticos. Cuaderno para la identificación y diseño de proyectos de desarrollo. Madrid: Fundación CIDEAL.

https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/07/DOC_27_8_2013_Enfoque_Marco_Logico_EML_10_casos.pdf  Enllaç

García-Calvente, Mar.(coord.) (2016). Guía para incorporar el enfoque de género en la planificación de políticas sociales. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública y Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Junta de Andalucía

Ortegón, Edgar., Pacheco, Juan., y Prieto, Adriana. (2005). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Santiago de Chile: CEPAL, Naciones Unidas. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf  Enllaç

Rivera-Vargas, Pablo., Muñoz-Saavedra, Judith., Morales Olivares, Rommy, & Butendieck Hijerra, Stefanie. (2018). Políticas Públicas para la Equidad Social (vol. 1). Santiago: Colección políticas públicas, Universidad de Santiago de Chile.

https://ddd.uab.cat/record/199376  Enllaç

Rivera-Vargas, Pablo., Muñoz-Saavedra, Judith., Morales Olivares, Rommy, & Butendieck Hijerra, Stefanie (2019). Políticas Públicas para la Equidad Social (vol. 2). Colección políticas públicas: Universidad de Santiago de Chile.  Enllaç

Rogers, Patricia. (2014). La teoría del cambio. Síntesis metodológicas: evaluación de impacto, (2), 1-14.

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Brief%202%20Theory%20of%20Change_ES.pdf  Enllaç

Article

Hermosilla, José Manuel. (2009). Guía para el diseño de programas socioeducativos de atención a la infancia. Foro de educación, 7(11), 287-301

http://190.169.30.98/ojs/index.php/rev_venf/article/view/15917  Enllaç