Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Recerca Participativa en l'└mbit Social i Educatiu

Codi de l'assignatura: 571228

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Marta Sabariego Puig

Departament: Departament de MŔtodes d'Investigaciˇ i Diagn˛stic en Educaciˇ

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Consideracions prŔvies

 

“Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents” proposada al document Indicacions pels Plans Docents 21-22. 

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge aut˛nom

45

 

 

Recomanacions

 

Es recomana tenir coneixements previs sobre "elaboració de projectes de recerca".

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

BÀSIQUES DEL TÍTOL

CB7 - Que les i els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

CB8 - Que les i els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de fer judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB10 - Que les i els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que serà en gran mesura autodirigit o autònom.

GENERALS DEL TÍTOL

CG3. Diagnosticar, planificar i avaluar accions desenvolupades en el marc de les institucions que intervenen en els àmbits socials i educatius.

CG7. Recopilar i analitzar informació de forma sistemàtica i rigurosa orientada a la reflexió i a la presa de decisions.

CG8. Resoldre els problemes generats en contextos relacionats amb l’área d’estudi.

 ESPECÍFIQUES DEL TÍTOL

CE4. Analitzar i interpretar la situació real d’un context social, d’una organització o institució, per a la detecció de necessitats, potencialitats i demandes en els processos socials i educatius.

CE8. Planificar i executar processos avaluatius de caràcter formatiu i sumatiu que permetin la millora constant dels procediments la presa de decisions i que afavoreixin processos de reflexió i anàlisi autocrítics i autònoms.

CE11. Identificar i aplicar estratègies metodològiques de recollida i anàlisi d’informació per garantir el rigor en els processos de recerca i estructurar de manera coherent i sistemàtica un informe de recerca la finalitat de la qual és la transmissió de coneixements.

CE12. Identificar i aplicar estratègies metodològiques que permetin orientar processos de recerca participativa en el marc de la intervenció social i educativa i portar a terme un procés de recerca participativa veient la seva vinculació i utilitat cap a la millora.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


 Aproximar-se, des del coneixement i la comprensió, al concepte i pressupostos metodològics de la investigació participativa
 Comprendre els elements bàsics del procés i els procediments de la investigació participativa
 Identificar els diferents mètodes, models i estratègies d’anàlisi de la realitat des d’una perspectiva participativa
 Conèixer les característiques bàsiques de les principals tècniques de recollida d’informació pel seguiment i avaluació de projectes i programes socioeducatius des d’una perspectiva participativa
 Analitzar l’aplicació actual de la investigació participativa i les seves finalitats en l’àmbit social i educatiu

 

Referits a habilitats, destreses


Planificar i dissenyar processos de recerca participativa en l’àmbit social i educatiu, considerant els elements i criteris des de la perspectiva crítico-reflexiva
Dissenyar i utilitzar tècniques de planificació i gestió de projectes i programes socioeducatius.
Saber elaborar informes de recerca de manera coherent i sistemàtica
Reconèixer l’aplicació de recerques ja realitzades i els resultats obtinguts en propostes per a la millora de la qualitat social i educativa

 

Referits a actituds, valors i normes


Valorar críticament les possibilitats i límits de la recerca participativa aplicada a l’anàlisi de la pràctica i la resolució dels problemes socials i educatius.
Tenir criteris reflexionats i compartits sobre els requisits ètics de la investigació participativa.
Reconèixer la importància de la recerca participativa en el desenvolupament de canvis institucionals i/o socials.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Bloc 1. Fonaments i pressupostos metodol˛gics de la investigaciˇ participativa.

*  
El paper de la recerca participativa: la investigació amb i per a la societat des de la perspectiva crítico-reflexiva.
Concepte, denominacions i fonaments metodològics: característiques, plantejament i procés general de la Investigació participativa.
 L’articulació entre investigació, acció i formació. Les comunitats professionals d’aprenentatge.
 El component axiològic de la investigació participativa. Actituds, dificultats i reptes al recercador/a.
 Límits i possibilitats de la Investigació participativa en l’àmbit social i educatiu: la innovació en l’acció social i educativa

2. Bloc 2. Metodologia i dissenys: la investigaciˇ-acciˇ participativa i la recerca avaluativa

*  
1. La metodologia orientada al canvi: mètodes i models de recerca. 
2. Concepte i procés de la investigació-acció participativa (IAP)
- La formació del grup: d’objectes de coneixement a subjectes de canvi.
- El procés de recerca acció des de la formació de l’equip fins a la valoració de cristal·lització del canvi. Les espirals de canvi i la seva incidència a la realitat socioeducativa. La interacció entre acció i coneixement.
 3. La recerca avaluativa participativa: concepte i plantejament general en els programes socials i educatius.
- Els models pluralistes d’avaluació: l’avaluació participativa, l’avaluació per l’empoderament i l’avaluació democràtica
- Planificació i elements d’un procés d’avaluació: fases, preguntes d’avaluació, criteris i indicadors aplicats a l’àmbit social i educatiu
4. Bones pràctiques i experiències il.lustratives de la viabilitat d’aquests mètodes de recerca participativa.

3. Bloc 3. TŔcniques de recollida de dades pel desenvolupament de la recerca participativa

*  
 1. El valor del diagnòstic social i les tècniques participatives en el treball de camp.
 2. Definició, modalitats i gestió de les tècniques d’obtenció de la informació des de la perspectiva participativa pel disseny, el seguiment i l’avaluació de projectes  i programes socioeducatius.
 3. Criteris d’ús, triangulació i límits i aportacions de les tècniques anteriors.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es realitzaran classes presencials per desenvolupar activitats que  combinaran tres metodologies bàsiques:

-Les sessions per a l’exposició dels continguts de l’assignatura.

-Els col·loquis per l’intercanvi d’opinions entre l’alumnat a partir de la presentació dels continguts anteriors, exercicis pràctics (formulació, anàlisi de problemes o casos) i la discussió de documents.

- Els tallers i seminaris sobre els temes centrals i monogràfics de l’assignatura amb el debat dirigit per promoure l’expressió i les pròpies opinions, així com el debat crític oral a partir de la informació proporcionada prèviament pel professorat.

Al curs de l’assignatura publicat al campus també s’obriran fòrums per al debat, aclarir dubtes, publicar conferències o d’altres recursos d’interès.

Treball d’aprenentatge autònom. Activitats que l’estudiant ha de fer per a preparar, consolidar i aprofundir els continguts de la matèria:

De forma complementària a les activitats presencials, l’alumnat haurà de realitzar: lectures relacionades amb els blocs temàtics ( capítols de llibres, articles, etc.), la cerca d’informació organitzada i dirigida per l’adquisició de coneixements de forma directa; i activitats d’anàlisi i de valoració sobre els continguts treballats, a mode d’autoavaluació del procés d’aprenentatge.

Treball dirigit (asincrònic)

L’alumne o el grups d’alumnes faran per encàrrec de les professores un treball en grup que permetrà estructurar les dues evidències de l’avaluació amb el corresponent seguiment programat via tutories i hores d’atenció a l’estudiant.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Donat el caràcter competencial i centrat en el treball actiu per part de l’alumnat i la coherència de l’assignatura amb d’altres assignatures del pla d’estudis, l’avaluació continuada es durà a terme mitjançant dues modalitats:

Modalitat 1. Avaluació coordinada amb les evidències a presentar en el marc de la matèria anual de caràcter integrador “Intervencions socials i educatives en el propi context” previst en el màster.

  • 30% de la qualificació: elaboració d’una de les tècniques d’obtenció de dades presentades en el marc de l’assignatura per utilitzar-se en la matèria anual.
  • 60% de la qualificació: proposta del disseny d’un diagnòstic de necessitats participatiu i la justificació del tipus de recerca més adequada per donar-hi resposta (IAP, models d’avaluació...)
  • 10% de la qualificació: assistència a classe (mínim el 80% de les sessions).


 

Modalitat 2. Avaluació sense coordinació amb les evidències a presentar en el marc de la matèria anual de caràcter integrador “Intervencions socials i educatives en el propi context” previst en el màster.
  • 30% de la qualificació: anàlisi crítica d’un procés d’avaluació participativa a partir de la lectura d’un article presentat a classe.
  • 60% de la qualificació: proposta del disseny d’un diagnòstic de necessitats participatiu i la justificació del tipus de recerca més adequada per donar-hi resposta (IAP, models d’avaluació...)
  • 10% de la qualificació: assistència a classe (mínim el 80% de les sessions).


La reavaluació s’ajustarà al calendari acadèmic establert pels màsters. Podran sotmetre’s a la reavaluació totes aquelles persones que hagin presentat les evidències per avaluar i que no hagin obtingut un 5 com a mínim.

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

 

Avaluaciˇ ˙nica

Donat que algunes assignatures es relacionen amb altres, el període d’avaluació és continuada fins el final de curs quedant exempte l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

 Alberich, T., Arnanz, L., Basagoiti, M., Belmonte, R., Bru, P., Espinar, C., & Tenze, A. (2009). Metodologías participativas. Madrid, ES, CIMAS.   Enlla├ž

Ander-Egg, E. (2003). Repensando la investigación-acción-participativa. Lumen-Humanitas.   Enlla├ž

Colom, A. (2002) La (de) construcción del conocimiento pedagógico. Barcelona: Paidos.  Enlla├ž

Serrano, G. P. (Ed.). (2000). Modelos de investigación cualitativa en educación social y animación sociocultural: aplicaciones prácticas. Narcea Ediciones.   Enlla├ž

Escudero, T. (2016). La investigación evaluativa en el Siglo XXI: Un instrumento para el desarrollo educativo y social cada vez más relevante. RELIEVE. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 22(1),1-21. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=916/91649056015

Martinic, R., Aranda, R., García, A., Marchant, J., Sepúlveda, E., & Oliva, C. (2015). Un sistema de evaluación de programas para las iniciativas de acceso y permanencia de la Universidad de Santiago. Talca: Quinta Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en la Educación Superior. Accesible a: http://www.revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1144

Izquierdo, B. (2008). De la evaluación clásica a la evaluación pluralista. Criterios para clasificar los distintos tipos de evaluación. EMPIRIA. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales, núm. 16, julio-diciembre, 2008, pp. 115-134. Disponible a: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=297124024005

Alba, C. i Nind M. (2020). El giro inclusivo en la investigación socioeducativa. En  J.M. Sancho et al. (Coords). Caminos y derivas para otra investigación educativa y social., 109-121. Barcelona: Octaedro.

CapÝtol

Contreras, R. (2002). La investigación-acción participativa, IAP: revisando sus metodologías y sus potencialidades. En: Experiencias y metodología de la investigación participativa-LC/L. 1715-P-2002-p. 9-18.

PDF  Enlla├ž

Revista

Gómez, B. R. (2004). La investigación-acción educativa y la construcción de saber pedagógico. Educación y Educadores, 7.  Enlla├ž

Article

 Gómez, B. R. (2000). Una variante pedagógica de la investigación-acción educativa. OEI Revista Iberoamericana de Educación, 1-9.  Enlla├ž

J. (2000). La investigación-acción participativa. Estructura y fases. La investigación social participativa. Construyendo ciudadanía, 1, 73-117.

PDF  Enlla├ž

Penagos, R. A. (2005). La producción de conocimiento en la investigación acción pedagógica (IAPE): balance de una. Educação e Pesquisa, 31(3), 503-519.

PDF  Enlla├ž

Comunicacions, ponŔncies

Bolívar, A. (2008). Otra alternativa de innovación, las Comunidades Profesionales de Aprendizaje. Ponencia en XIII Congreso de UECOE (Educar: Innovar para la transformación social). Gijón (pp. 22-24).   Enlla├ž