Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Intervencions Socials i Educatives en el propi Context

Codi de l'assignatura: 571229

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Ines Massot Lafon

Departament: Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

40

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

5

 

-  Pràctiques externes

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Bàsiques

CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 

CB8. Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

 

CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

CB10. Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

Transversals

CG1. Analitzar dinàmiques socials i educatives aplicant models teòrics comprensius, de tal manera que es manifesti un coneixement profund dels processos implícits i explícits que es donen en aquestes dinàmiques.

 

CG2. Reconèixer i valorar qüestions i elements relacionats amb el desenvolupament humà i la inclusió social a les polítiques i les intervencions socials i educatives.

 

CG6. Identificar, valorar i planificar elements a tenir en compte per treballar i per dirigir equips interdisciplinaris en entorns diversos.

 

CG7. Recopilar i analitzar informació de forma sistemàtica i rigorosa orientada a la reflexió i a la presa de decisions.

 

Específiques

CE1. Analitzar, planificar i avaluar processos cooperatius en el marc de l’acció comunitària i educativa, orientats a la millora i a la creació de condicions positives de convivència en el context social de caràcter públic.

 

CE4. Analitzar i interpretar la situació real d’un context social, d’una organització o institució, per a la detecció de necessitats, potencialitats i demandes en els processos socials i educatius.

 

CE6. Identificar, analitzar i dissenyar indicadors de qualitat i de bones pràctiques en les intervencions socials i educatives

 

CE7. Analitzar i valorar programes i projectes d’acció social i educativa i formular propostes i criteris per a la millora de la qualitat i la innovació en l’acció social i educativa.

 

CE11. Identificar i aplicar estratègies metodològiques de recollida i anàlisi d’informació per garantir el rigor en els processos d’investigació i estructurar de manera coherent i sistemàtica un informe d’investigació té com a finalitat la transmissió de coneixements.

 

CE12. Identificar i aplicar estratègies metodològiques que permetin orientar processos d’investigació participativa en el marc de la intervenció social i educativa i dur a terme un procés d’investigació participativa veient la seva vinculació i utilitat cap a la millora.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aportar elements d’innovació i millora de la pràctica professional per a les polítiques públiques socials i educatives en contextos concrets.

 

Relacionar els continguts amb l’exercici professional en la investigació, planificació, gestió i avaluació de les intervencions socials i educativa.

 

Descriure noves realitats i nous problemes socials en els propis contextos on es desenvolupen i aportar la mirada socioeducativa a la feina multidisciplinari.

 

Aportar coneixements, valors i estratègies que permetin millores i innovacions en el quefer socioeducatiu en els seus diferents àmbits d’intervenció.

 

Referits a habilitats, destreses

Comunicar a professionals i a persones no especialitzades, aportacions innovadores i de millora de la intervenció social i educativa en contextos i en pràctiques concretes.

 

Aportar respostes orientades a la presa de decisions en situacions socials i educatives necessàries i en relació amb els equips interdisciplinaris en entorns diversos.

 

Analitzar, fer propostes de planificació i avaluació de processos socioeducatius en contextos comunitaris existents per millorar i innovar en aspectes positius per a la convivència.

 

Referits a actituds, valors i normes

Identificar la complexitat de la realitat social i educativa i reflexionar sobre la responsabilitat ètica per aportar criteris d’intervenció i d’aplicació en contextos professionals específics.

 

Proposar anàlisi i respostes a la realitat social i educativa de manera transversal en els diferents processos d’intervenció.

 

Identificar i analitzar la realitat contemporània per actuar d’una manera integradora dels diferents aspectes que intervenen en les accions socials i educatives.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La transversalitat i la integració de coneixements com a element de qualitat professional.

2. L’exercici professional en els diferents camps de la intervenció social i educativa, per a la presa de posició i de decisions.

3. Apropament a les diferents realitats de l’exercici professional de la intervenció social i educativa en contextos concrets per debatre millores i innovacions diverses.

4. Mirades i interpretacions integrals de l’acció socioeducativa en les institucions i el seu desenvolupament en l’exercici professional quotidià.

5. Treball en xarxa i participació. Les institucions i els seus equips multidisciplinaris en relació amb la societat civil.

6. El paper de les empreses de serveis i del tercer sector amb relació als processos d’intervenció social i educativa.

7. Elements d’utilitat en la planificació, la gestió i l’avaluació de les polítiques socials i educatives a nivell sectorial i territorial

8. Experiències de treball en xarxa en l’acció social i comunitària.

9. Resultats de processos d’empoderament en contextos socials comunitaris amb implicacions educatives.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es concep a través de vincular a l’estudiant a projectes de recerca, avaluació, innovació, millora, etc., que es puguin dur a terme en qualsevol marc social i/o institucional en funció:

 • De projectes que es duguin a terme des de la universitat amb implicació del professorat que constitueix l’equip docent del màster o
 • D’encàrrecs que es realitzin des d’institucions socials i educatives i que responguin a necessitats d’avaluació, anàlisi i/o estudi, recerca o planificació de projectes socials i educatius.
 • De les situacions professionals en les que es trobi l’alumnat (vinculació a contextos professionals socials i/o educatius), en els quals vulguin dur a terme un procés de recerca orientada a la millora en el seu propi context laboral.


Aquesta perspectiva suposa utilitzar una metodologia de treball propera a l’assessorament individualitzat, combinat amb tallers en petits grups que focalitzin la mirada en el procés seguit per part de l’alumnat incorporant aquells continguts que siguin necessaris per dur a terme el projecte que l’estudiant hagi dissenyat i estigui executant.

El dia a dia del (aprofundiments, avenços i accions) de les realitzacions i resolucions de l’estudiant s’estructurarà en les següents tasques:
 1. Descripció del context on es desenvolupa el treball pràctic (vinculat a l’assignatura Polítiques socials, desenvolupament humà i inclusió social).
 2. Anàlisi de la temàtica en la qual es pretén aprofundir en el context pràctic (vinculat a les assignatures optatives relacionades amb la temàtica, si fos el cas).
 3. Planificació del treball a desenvolupar (vinculat a l’assignatura de Planificació, gestió i avaluació de polítiques i institucions socials i educatives).
 4. Descripció de les accions desenvolupades (vinculat a l’assignatura Investigació participativa en l’àmbit social i educatiu).
 5. Anàlisi del procés i Resultats més significatius de l’experiència (vinculat a l’assignatura Acció i organització comunitària per a la innovació en la intervenció social i educativa).
 6. Informe executiu de tot el procés desenvolupat i conclusions i aportacions que es poden desprendre (vinculat a l’assignatura Assessorament i supervisió en les polítiques i les institucions socials i educatives).


Les aportacions (concrecions i resolucions) de cada apartat s’estructuraran en base a l’elaboració d’un recopilatori d’aprenentatge individual (es realitzarà es realitzarà en format de portafoli, carpeta de treball o altres instruments similars)

Aquesta assignatura es desenvoluparà al llarg de tot el curs. En una periodificació aproximada, caldrà que al llarg del mes d’octubre es faci l’assignació definitiva; a partir d’aquest moment es durà a terme el contacte i la planificació (durant el mes de novembre) i, a partir del mes de desembre, es preveu l’inici de l’execució del projecte. En detall, el procés que es durà a terme presenta els següents moments (cadascun dels mateixos serà explicat amb major aprofundiment en la sessió informativa):
 1. Informació a l’alumnat i proposta de projectes en els quals poden integrar-se per tal de desenvolupar el treball de l’assignatura.
 2. Assignació definitiva de projectes a l’alumnat.
 3. Integració de l’alumnat en el projecte i planificació de l’acció que haurà de desenvolupar.
 4. Execució del projecte amb l’assessorament del professorat encarregat de l’assignatura.
 5. Avaluació de l’acció desenvolupada.
 6. Elaboració d’un informe executiu de l’acció desenvolupada.


La metodologia docent pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Com a requisit per a tenir accés a l’avaluació de l’assignatura, és necessària l’assistència presencial a les sessions i/o a les accions d’estudi necessari; aquesta assistència no pot ser en cap cas inferior al 80%.

Els criteris d’avaluació que es consideraran, segons estructura del recopilatori d’aprenentatge individual són els següents:

Evidència

Criteris

Percentatge per a l’assignatura


Descripció del context on es desenvolupa el treball pràctic

Pertinença

(explicitació de relacions)

 

Rellevància

(explicitació de criteris de selecció)

 

Riquesa/completitud

(incorporació de fonts, referents... del màxim d’assignatures i/o fonts complementàries: congressos, experiències, lectures...)

 

Correcció

(ordre i estructuració, ortografia, terminologia)

 

Rigor

(triangulació de mirades, valor de veritat)

10%

Anàlisi de la temàtica en la qual es pretén aprofundir en el context pràctic

10%

Planificació del treball a desenvolupar

10%

Diari de camp de les accions desenvolupades

10%

Anàlisi del procés i Resultats més significatius de l’experiència

10%

Proposta d’assessorament que se’n pugui derivar

10%

Informe executiu de tot el procés desenvolupat i conclusions i aportacions que es poden desprendre

40%


 

Els tres primers apartats es lliuraran abans del mes de febrer. El cinquè i el sisè entre els mesos de febrer i abril. L’informe executiu i el diari de camp entre maig i juny.

Altrament, el recopilatori d’aprenentatge (totalment o parcialment) suposarà entre un 20% i un 40% de la nota de cadascuna de les assignatures obligatòries que es trobin vinculades a cada part.

“La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex)”

 

Avaluació única

Per les característiques de l’assignatura no es contempla l’avaluació única.