Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Conflicte i Mediació: Anàlisi des d'una Perspectiva Sistèmica

Codi de l'assignatura: 571230

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jaume Del Campo Sorribas

Departament: Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

20

 

-  Seminari

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

- Bàsiques:

o Que l’alumnat sàpiga aplicar els coneixements adquirits desenvolupant la capacitat de resolució de problemes en entorns complexes.
o Que l’alumnat disposi d’una base d’aprenentatge que els hi permeti continuar estudiant i aprofundint autònomament dins del camp de resolució de conflictes.

- Generals:

o Aplicar habilitats y actituds relacionals que permetin l’establiment de relacions satisfactòries amb els demés.
o Resoldre problemes generats en contextos socials i educatius.

- Específiques:

o Analitzar, planificar i avaluar processos cooperatius en el marc de l’acció comunitària i educativa, orients a la millora i a la creació de condicions positives de convivència en el context social.
o Dissenyar pautes per intervenir en els processos de consolidació i desenvolupament de xarxes socials que facilitin el mutu recolzament i la participació social, impulsant un concepte de ciutadania crítica i responsable.
o Tenir capacitat per orientar i desenvolupar procediments de resolució de conflictes en el marc de realitats complexes de caire comunitari i/o educatiu.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

1. Vincular la perspectiva de transformació positiva del conflicte en el marc de la complexitat i del caire sistèmic que pren la interacció en la societat contemporània.
2. Aprofundir en les bases que permeten la gestió positiva del conflicte en el sentit d’oportunitat de canvi i desenvolupament personal i social.
3. Conèixer les principals estratègies de resolució de conflictes des d’una perspectiva sistèmica, aprofundint en les pràctiques restauratives.
4. Aprofundir en el paper de facilitador dels processos de resolució de conflictes en contextos socials i/o institucionals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. - La perspectiva d’anàlisi social sistèmica i la seva aportació en el marc de la convivència.

*  o La interacció com a base del teixit social.
o Diversitat, xarxes i complexitat social.
o Importància de la cohesió social en el marc comunitari.
o Cultura social i cultures institucionals.

2. - El conflicte en el context social, institucional i comunitari.

*  o El concepte de conflicte i la seva diferència vers la violència.
o El trencament de la homeòstasi social i la reconstrucció de la referencialitat.

o El conflicte com a motor de canvi.
o Anàlisi del conflicte: mapeig i components d’anàlisi.
o La prevenció proactiva del conflicte.

3. - Estratègies proactives en la resolució de conflictes.

*  o Perspectives proactives i reactives.
o Estratègies per la cohesió comunitària.
o La pràctiques restauratives des de la vessant proactiva.
o El treball proactiu a les institucions.

4. - Les pràctiques restauratives de caire reactiu.

*  o La mediació.
o Els cercles i tipus de cercles.
o La participació comunitària en la resolució dels conflictes.
o La brúixola de la vergonya.

5. - El paper del facilitador en la resolució de conflictes.

*  o La organització del pre-cercle.
o La dinamització i gestió del cercle.
o El seguiment i desenvolupament del post-cercle.
o Habilitats del facilitador en la interacció comunitària.

6. - La comunicació en la acció proactiva i la resolució de conflictes.

*  o El valor de les narratives individuals en un context sistèmic.
o La negociació i construcció conjunta de significats.
o Les dinàmiques comunicatives en el marc institucional.
o Eines per l’establiment d’una bona interacció.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El mètode de treball pretén ser eminentment pràctic, es a dir, a partir de les sessions de classe s’experimentaran la diferent tipologia de cercles que caracteritzen les pràctiques restauratives, procurant desenvolupar estratègies comunicatives que permetin anar construint una narrativa comuna al voltant dels continguts de l’assignatura. El paper de facilitador del cercle, inicialment serà assumit pel professor de l’assignatura i, posteriorment, cada alumne anirà desenvolupant aquest paper de manera que es pugui posar en joc el conjunt de continguts que es vagin treballant a classe. Paral·lelament, es treballarà en grup analitzant diferents casos reals que permetin reflexionar sobre situacions i contextos de caire sistèmic on la resolució dels possibles conflictes també han de prendre aquest caire. Es important que, l’alumnat d’aquesta assignatura estigui predisposat a participar activament en la dinàmica de l’aula. S’espera que sigui la pròpia dinàmica la qui aporti bona part d’aprenentatges i, sobre tot, la consolidació dels mateixos de tal manera que permetin el desenvolupament de competències.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

  • La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex)”


Per les característiques de la metodologia emprada, es recomana que l’alumnat opti per aquest tipus d’avaluació. L’assistència i participació a classe equivaldrà al 25% de la nota final obtinguda. També es necessari realitzar algunes lectures que permetin dotar-nos d’un llenguatge comú i de tres articles que s’indicaran a classe, caldrà fer la recensió d’un d’ells, tots tres s’exposaran a classe, aquest producte equivaldrà al 25% de la nota final. Finalment, l’últim producte que es demanarà consisteix en un portafolis que reflectirà els continguts impartits, les dinàmiques desenvolupades i els aprenentatges fets, aquest producte suposarà el 50% de la nota final.

 

Avaluació única

  • La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex)”


En aquesta modalitat es superarà l’assignatura mitjançant la lectura de tres llibres, fent els corresponents resums i la recensió crítica dels mateixos que equivaldrà al 50% de la nota final i l’anàlisi d’un cas que equivaldrà al 50% de la nota final. Els llibres s’hauran d’escollir d’una bibliografia de sis llibres que es proporcionarà a través del campus virtual i el cas també es proporcionarà per aquest mitjà.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Capra, F. (1996). La trama de la vida. Barcelona: Anagrama.  Enllaç

CEJFE (2014). Pràctiques Restauratives. Més enllà de la mediació. III Jornada de justicia Restaurativa. 18 de març de 2014. CEJFE, Barcelona, Catalunya, Espanya.  Enllaç

Costelo, B., Wachtel, J. y Wachtel, T. (2011). Círculos restauratives en los centros escolares. Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas: Pennsylvania.

  Adquirint-se

Diez, F. y Tapia, G. (1999). Herramientas para trabajar en mediación. Buenos Aires: Paidós.  Enllaç

Entelman, R. (2005). Teoría de conflictos. Barcelona: Gedisa.  Enllaç

Luhmann, N. (1984). Sistemas sociales. Barcelona: Anthropos.  Enllaç

Mayer, B.S. (2008). Más allà de la neutralidad. Barcelona: Gedisa.  Enllaç

Wachtel, T., O’Conell, T. y Wachtell, B. (2010). Reuniones de justícia restaurativa. Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas: Pennsylvania.

  Adquirint-se