Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Participaciˇ Social i Innovaciˇ en la Intervenciˇ Social i Educativa

Codi de l'assignatura: 571233

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Ana Maria Novella Camara

Departament: Departament de Teoria i Hist˛ria de l'Educaciˇ

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Consideracions prŔvies

 

“Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents”

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

25

 

 

Recomanacions

 

En aquesta assignatura optativa donat la metodologia de docència és important l’assistència regular a classe, així com dins de l’horari de classe tenir disponibilitat per si fos possible assistir a un centre d’intervenció socioeducativa. En algunes sessions s’avançarà en el treball grupal .

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


 - Analitzar dinàmiques socials i educatives aplicant models teòrics comprensius, de tal forma que es manifesti un coneixement profund dels processos implícits i explícits que es donen en aquestes dinàmiques.

- Diagnosticar, planificar i avaluar accions desenvolupades en el marc de les institucions que intervenen en els àmbits socials i educatius.

- Formular propostes per a promoure accions institucionals orientades a facilitar els processos d’inclusió social i educativa per a permetre incrementar la cohesió social en un context de major justícia social.

- Aplicar habilitats i actituds relacionals que permetin establir relacions satisfactòries amb els altres orientades al desenvolupament d’accions de promoció social i personal. 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


- Conèixer i aprendre dels referents i models actuals, de les experiències i de les innovacions existents i saber aplicar aquests coneixements de referència a la pràctica professional quotidiana
 
- Conèixer les innovacions que actualment tenen lloc en el camp de la participació social.
 
- Adquirir uns coneixements que facilitin la detecció i anàlisi dels processos de canvi, aconseguint una actitud oberta i positiva envers aquests processos per tal de poder-s’hi adaptar.

 

Referits a habilitats, destreses


- Desenvolupar les capactitats pel disseny, planificació i gestió de programes o serveis en el camp de la participació social que s’ajustin al marc legal vigent, però que incorporin també la innovació, la creativitat i les possibilitats de canvi i transformació.

 

Referits a actituds, valors i normes

- Reconèixer els valors i principis ètics implicats en l’acompanyament de processos de participació social

 

 

Blocs temÓtics

 

1. 1. El disseny i aplicaciˇ d’un projecte participatiu.

*  
1.1. La definició del projecte participatiu
1.2. Les fases del procés
1.3. El diagnòstic com a punt de partida
1.4. El projecte i l’acció col·lectiva
1.5. Avaluar i redefinir el projecte col·lectiu
 

2. 2. Marc de referŔncia de la participaciˇ social

*  
2.1. Comunitat, política, educació i ciutadania participativa
2.2. Què volem dir quan diem participació? Significar i negociar el concepte
2.3. Per què participar? Qui volem que participi? Com?
2.4. Tipus de participació: simple, consultiva, projectiva i metaparticipació
2.5. Les potencialitats i els límits de la participació

3. 3. Acompanyament de la participaciˇ

*  
3.1. Condicions de la participació social.
3.2. Estratègies de deliberació.
3.3. Els consells d’infants, experiència d’acompanyament,
3.4. El paper del professional de la intervenció socioeducativa

4. 4. Innovaciˇ i creativitat

*  4.1. El Taller com espai per a desenvolupar la participació

4.2. El codisseny com a proposta per la innovació col.laborativa

4.3. L’art com a estratègia de transformació social

5. 5. Taller de reflexiˇ i d’innovaciˇ

*  Posada en comú i reflexió entorn dels projectes d’innovació en participació social treballats pel grup d’estudiants

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es desenvolupa a través de tres tipus d’activitats formatives:

1. Sessions a l’aula i sessions en un centre educatiu on fer desenvolupar una innovació educativa (24 hores)

Aquestes sessions implicaran:

- treball de continguts per part del grup classe, lectures, anàlisi d’experiències, treballs d’aula i debat presencial

- Taller de cocreació d’una iniciativa que amplifiqui les oportunitats de participació d’un grup de persones. Les sessions han de permetre anar avançant en el desenvolupament de la iniciativa perquè aquesta es pugui aportar al grup de persones. L’aportació ha de facilitar que el grup, amb qui es treballa, es qüestionin com participen i com poden amplificar les seves possibilitats de participació. Aquesta cocreació s’articularà amb relació amb el grup com a mínim en una sessió conjunta.

2.Treball dirigit i avaluació (20 hores)

Els estudiants aniran desenvolupant el disseny d’una innovació durant el període de classe i fins a la data d’entrega del treball amb el seguiment d’un dels professors referents de l’assignatura. Així com amb el suport de la resta del grup classe. El treball és grupal i implica (disseny, aplicació i reflexió).

3. Treball autònom de l’estudiant (22,5 hores)

Els estudiants hauran d’aprofundir en els continguts treballats a classe a través de la lectura de la bibliografia recomanada i aplicar-los en la realització del seu treball de curs. Així com d’una breu reflexió de com amplifica les seves competències amb l’ús dels aprenentatges de l’assignatura i el màster.

** En el cas que l’alumna no pugui desplaçar-se el segon semestre a la universitat, el professorat posarà els recursos necessaris per tal de facilitar que pugui finalitzar el curs de forma virtual.

 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Per poder superar l’assignatura és imprescindible participar a les sessions de treball a l’aula i al centre educatiu (Assistència més del 80%). També s’ha de superar dos evidències: un treball grupal de curs (extensió aproximada de 8 pàgines)  que consistirà en un informe del taller de cocreació que hagin desenvolupat en el un dels grups del centre educatiu. disseny d’una innovació d’un procés participatiu en una intervenció social. I un treball individual que consisteix en l’anàlisi de l’evolució competencial que l’estudiant ha desenvolupat en el tanscurs del projecte formatiu de l’assigantura.
En la penúltima i en la darrera sessió de treball es farà un “Taller de reflexió i avaluació dels processos cocreats” amb la finalitat de compartir les valoracions del procés i les propostes creades per facilitar els avanços en el grup. La sessió serà una reunió de treball del grup classe on facilitar la identificació d’elements implicats en la innovació de la participació en pràctiques d’acompanyament socioeducatiu. La presentació serà d’entre 15 i 20 minuts, posteriorment obrirem un espai per anar sumant elements reflexius. El treball final s’haurà de presentat per escrit abans d’una data acordada amb el grup classe (treball individual abans mencionat).

Per establir la qualificació final es ponderaran les següents evidències d’avaluació de la següent manera:

- Informe del taller de cocreació: 60% (és imprescindible redactar-ho en clau professional per lliurar-ho al centre perquè continuïn amb el procés)

En el moment de presentació del programa a classe es compartiran i analitzaran els indicadors d’avaluació amb els estudiants (activitat formativa i participativa). Una vegada validats amb ells es penjaran en el campus de l’assignatura.

Anàlisi de l’evolució competencial individual sobre els aprenentatges obtinguts i el desenvolupament competencial assolit 30%

- Tasques de procés de caràcter individual i grupal que es poden fer per preparar les sessions i/o dins de les sessions a l’aula: 10%

Es proposa que l’estudiant reconegui el seu desenvolupament competencial, a la vegada que identifica les competències professionals que es requereixen per acompanyar processos de participació social i innovació en la pràctica de qualsevol experiència d’intervenció socioeducativa.

Indicacions de format: Times 11, interlineat senzill, marges 2 esquerra-dreta i 2,5 superior-inferior, extensió dues planes (pàgina per davant i darrera). En el cas que vulguis utilitza alguna imatge o taula podràs adjuntar-la en un tercer full.

A continuació, es mostra la rúbrica per avaluar l’exercici reflexiu.

Dimensions

Indicadors

Descriptors

(0-4)

 (5-6)

(7-8)

 (9-10)

REFLEXIÓ DEL PROCÉS DAPRENTATGE


PERCEPCIÓ I CONCIÈNCIA DEL PROPI PROCÉS D’ APRENTATGE

No hi ha evidències dels components que han afavorit i/o dificultat el procés d’aprenentatge realitzat.

Es descriu superficialment el procés d’aprenentatge realitzat. El discurs sol se centra en les tasques exigides.

Es descriu vivencialment el procés d’aprenentatge realitzat en termes de dificultats i facilitats sentides

Es descriu i s’analitza reflexivament el procés d’aprenentatge realitzat i s’extreuen elements per a la millora.

NIVELLES DE PENSAMENT REFLEXIU


CAPACITAT PER IDENTIFICAR LES COMPETÈNCIES DESENVOLUPADES EN RELACIÓ A LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

S’identifiquen les competències desenvolupades sense més (llistat) com a molt hi ha una descripció. No es mencionen competències professionals.

 

S’ identifiquen les competències sense establir ordre i seqüència en el seu desenvolupament i la relació entre les accions formatives i la seva interiorització No hi ha connexió amb la pràctica professional

S’identifiquen les competències es construeix una elaboració reflexiva on s’aprofundeix a com s’han desenvolupat les competències i la seqüència del procés d’interiorització. Aportant elements reflexius sobre la pràctica i el desplegament de competències en el fer professional.

CAPACITAT PER EXPLICITAR EL PENSAMENT REFLEXIU

(respecta a les idees identificades)

No es formulen preguntes ni interrogants sobre les idees en joc, les pròpies creences i els coneixements previs al voltant de les competències.

Apareixen evidències de reflexió: es formulen preguntes sobre les idees en joc, les pròpies creences i els coneixements previs en el procés d’aprenentatge i desenvolupament de les competències i en la representació de la pràctica com a futur professional.

Es descriu i s’analitza el procés reflexiu i s’aporten nous coneixements, conclusions i propostes com a resultat de l’exercici de metacognició.

CAPACITAT DE SUPERACIÓ

(anar més enllà de les idees)

No hi ha una reformulació de la temàtica, ni una recopilació, classificació, ordenació, comparació o recordatori de les idees al voltant de l’evolució de les competències.

Hi ha una reformulació basada en el contrast amb diferents moments d’evolució de les competències i la seva dimensió professional.

Es produeix una transferència a situacions reals de pràctiques professionals on es veurà implicat o implicada.


 

La qualificació final és sumatòria. Per aprovar l’assignatura s’ha d’aprovar cada una de les activitats avaluatives que s’indica en el programa de l’assignatura.

Reavaluació: En aquells casos que la nota final de l’assignatura no arribi a 5 l’estudiant podrà presentar-se a la reavaluació de la part suspesa. Consistirà en presentar les evidències que no s’han superat.
ATENCIÓ:


La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).


 La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

En cas que el professorat detecti alguna anomalia o irregularitat que calgui contrastar (possible plagi, autoria dubtosa, contradiccions internes, etc.), el professorat es reserva la possibilitat de realitzar una entrevista individual amb l’estudiant o estudiants afectats. Del resultat d’aquesta entrevista (que haurà de gravar-se) en dependrà la qualificació final.

 

Avaluaciˇ ˙nica

No hi ha avaluació única

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ANDMIZA,E.; DE MAYA,S.(2005) La qualitat en la participació: una proposta d’indicadors. Barcelona: Finestra oberta/43.Fundació Jaume Bofill.  Enlla├ž

BARBERO, M.; CORTÈS,F. (2005) Trabajo Comunitario, organización y desarrollo social. Madrid: Alianza Editorial  Enlla├ž

CASACUBERTA,D.; RUBIO,N.; SERRA,L. (2011). Acción cultural y desarrollo comunitario. Barcelona:Graó  Enlla├ž

FONT,J.;BLANCO,I. (2003) Experiències de participació ciutadana. Polis, la ciutat participativa. Participar en els municipis: qui, com i perquè?. Barcelona: Diputació de Barcelona.  Enlla├ž

GILLET, J. C. (2006) La animación en la comunidad. Un modelo de animación socioeducativa, Barcelona: Ed. Graó.  Enlla├ž

MARTÍ, J. (2006) Eines per a la participació ciutadana: tècniques participatives per al debat grupal. Diputació de Barcelona  Enlla├ž

NOVELLA, A. (2013) Infants, participació i ciutat. El consell d’infants, un exercici de ciutadania. Barcelona. Horsori  Enlla├ž

TRILLA, J. (Coord.). (1997). Animación Sociocultural. Teoría, programas y ámbitos. Barcelona. Ariel.  Enlla├ž

Ediciˇ de 2004  Enlla├ž

Novella, A., & Llena, A. (2018). “Impulsem la participació dels infants en els serveis i projectes municipals”. Ajuntament de Barcelona.

Versiˇ en catalÓ  Enlla├ž
Versiˇ en castellÓ  Enlla├ž

Article

Aguiló Bonet,  A.J. (2009). La ciudadanía como proceso de emancipación: Retos para el ejercicio de ciudadanías de alta intensidad. Astrolabio: Revista Internacional de Filosofia, (9), 13-24.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3159081  Enlla├ž

Text electr˛nic

Novella, A., & Llena, A. (2018). “Impulsem la participació dels infants en els serveis i projectes municipals”. Ajuntament de Barcelona.

Versiˇ catalÓ  Enlla├ž
ersiˇ castellÓ  Enlla├ž