Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: La Planificaciˇ, la Gestiˇ i l'Avaluaciˇ dels Serveis Socials

Codi de l'assignatura: 571234

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Josep Maria Torralba Rosello

Departament: Unitat de Formaciˇ i Recerca de Treball Social

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

20

 

-  Seminari

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

25

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

CG3- Diagnosticar, planificar i avaluar accions desenvolupades en el marc de les institucions que intervenen en els àmbits socials i educatius.

 

CG4- Formular propostes per promoure accions institucionals orientades a facilitar els processos d’inclusió social i educativa per tal de permetre incrementar la cohesió social en un context de major justícia social.

 


CG6- Identificar, valorar i planificar elements a tenir en compte per treballar i per dirigir equips interdisciplinaris en entorns diversos.

 


CG8- Resoldre els problemes generats en contextos relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Definir els conceptes relacionats amb els serveis socials i analitzar-los.

 

- Analitzar el concepte de necessitat social i relacionar-lo amb els grups o col.lectius diana dels serveis socials, les àrees d’actuació i els diversos nivells d’intervenció.

 


- Conèixer els Sistemes de Protecció Social a Catalunya, i les diferències entre els diversos sistemes.

 

- Conèixer el Sistema Públic de Serveis Socials (recursos, programes i serveis) i analitzar-ne la seva resposta per tal d’atendre les diverses necessitats i problemes socials.

 


- Analitzar diversos models i experiències de serveis socials de proximitat.

 


- Identificar les característiques i el funcionament del serveis socials en els territoris.

 


- Conèixer i aplicar la metodologia i les fases de la planificació i l’avaluació en els programes socials.

 

Referits a habilitats, destreses


- Ser capaç d’analitzar i reflexionar sobre els continguts assolits al llarg de l’assignatura.

 


- Ser capaç de relacionar els conceptes teòrics amb les experiències pràctiques i projectes desenvolupats en els serveis socials.

 


- Ser capaç de comprendre i analitzar el paper dels serveis socials de proximitat en el context actual de les polítiques socials.

 


- Ser capaç de formular interrogants en els temes relacionats amb els serveis socials i aprendre a trobar-hi diverses solucions.

 

Referits a actituds, valors i normes


- Mostrar una actitud crítica i innovadora en relació amb els problemes socials i la seva resolució des dels serveis socials.

 

- Entendre els dilemes ètics que els professionals dels serveis socials es plantegen i reflexionar sobre les seves respostes davant les necessitats socials.

 

-Mostrar una actitud de respecte i comprensió davant la diversitat de gènere i sexual dels usuaris dels serveis socials.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Bloc 1. Els serveis socials com a quart pilar de l’Estat de Benestar.

1.1. Dimensió conceptual i operativa dels serveis socials.

1.2. Els Sistemes de Protecció Social dins de l’Estat de Benestar.

1.3. El Sistema de Serveis Socials: anàlisi i relació amb els altres Sistemes de Protecció Social.

1.4. Àrees d’actuació, objectius i població diana dels serveis socials.

1.5. Formes de provisió i fonts de finançament en la despesa dels serveis socials.

2. Bloc 2. El Sistema P˙blic i Privat de Serveis Socials.

2.1. Els serveis socials a Catalunya: competències, organització i gestió del Sistema Públic de Serveis Socials. La Llei 12/2007, de Serveis Socials.

2.2. Prestacions del Sistema Públic de Serveis Socials: Catàleg de prestacions i serveis i Cartera de Serveis Socials. Decret 142/2010, pel qual s’aprova la Cartera 2010-2011.

2.3. Drets i deures dels usuaris dels serveis socials.

2.4. Els serveis socials en el sector privat: entitats d’iniciativa social i mercantil, i entitats prestadores de serveis socials.

2.5. Requisits i obligacions de les entitats titulars prestadores de serveis socials.

3. Bloc 3. La planificaciˇ dels serveis socials.

3.1. Reflexions inicials sobre la planificació i l’avaluació aplicades als programes socials.

3.2. Necessitats socials: tipologies i metodologies d’identificació i valoració.

3.3. Distinció entre pla, programa i projecte.

3.4. Distinció entre finalitat, objectius, metes i indicadors.

3.5. Metodologia i fases de planificació de programes socials.

4. Bloc 4. Planificaciˇ i proximitat.

4.1. Els serveis socials de proximitat com a forma d’atenció a les persones.

4.2. Els Serveis Socials Bàsics: competències, organització i gestió, el treball interdisciplinar i la dimensió comunitària.

4.3. Eines de planificació aplicades als Serveis Socials Bàsics: Pla estratègic de Serveis Socials i Model de Serveis Socials Bàsics de Catalunya.

4.4. Transversalitat i treball en xarxa en els territoris.

4.5. Experiències innovadores en l’organització dels serveis socials de proximitat.

5. Bloc 5. Conceptes generals sobre l’avaluaciˇ dels serveis socials.

5.1. Concepte d’avaluació.

5.2. Objectius d’una avaluació.

5.3. L’avaluació com a etapa en el procés de planificació d’un programa i modalitats d’avaluació segons el moment en què es fa.

5.4. Parts implicades en tota avaluació.

5.5. Fases d’un procés d’avaluació.

5.6. Caracterització de l’avaluació de serveis i programes socials.

6. Bloc 6. La planificaciˇ i l’avaluaciˇ com a instruments de millora i d’optimitzaciˇ dels serves socials.

6.1. Les dimensions de control i de canvi social implícites en tot procés d’avaluació.

6.2. Aspectes que cal considerar pel que fa a la valoració de les dimensions de control i de canvi social.

6.3. Implicacions d’un model democràtic, social i participatiu d’avaluació.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents.

El calendari i horari de les activitats presencials serà l’especificat per la Facultat i se n’informarà al Campus Virtual de l’assignatura.

L’assignatura seguirà una metodologia docent amb l’articulació de classes teorico-pràctiques, seguides d’activitats més participatives per part dels estudiants en un format de seminari:

  • Classes teorico-pràctiques: preten ser un espai que partirà d’exposicions teòriques per part del professorat i situacions i experiències pràctiques aportades tant pel professorat com pels estudiants.

  • Seminari: Espai presencial de debat i reflexió sobre les lectures obligatòries i les activitats pràctiques de l’assignatura. També s’elaborarà un mapa conceptual sobre la proximitat en els serveis socials bàsics per part dels estudiants. L’activitat formativa consistirà en poder treballar amb els estudiants el concepte de “proximitat” aplicat als serveis socials bàsics d’una forma més participativa, incrementant la seva cooperació grupal, la seva motivació i la seva creativitat a l’assignatura. L’activitat docent consistiria en respondre a les següents preguntes:
     
    • Qué s’entèn per proximitat en els serveis socials?
    • Podem pensar en sinònims de proximitat?

Es realitzarà un treball amb petits grups de 2-3 estudiants. En primer lloc, es presentarà una infografia amb diverses imatges que utilitzen els ajuntaments i consells comarcals de Catalunya per donar a conèixer els serveis socials als ciutadans i que poden representar de forma més visual el concepte de “proximitat” que servirá com a introducció de l’activitat formativa a realizar amb els estudiants en petits grups de treball. 

En segon lloc, per tal de treballar el concepte de proximitat i els conceptes que poden ser sinònims o relacionats amb el de “proximitat” i elaborar un mapa conceptual per part dels diversos subgrups d’estudiants de l’assignatura, s’utilitzarà l’eina Lucidchart facilitant un enllaç a aquesta eina pels estudiants htpps:www.lucidchart.com/es 

A continuació, es realitzarà la posada en comú de tots els subgrups i es presentaran els diversos mapes conceptuals elaborats per cada subgrup d’estudiants.

Activitats tutoritzades: lectures, anàlisi i resolució de casos pràctics per mitjà de tutoria presencial (individual o grupal) o mitjançant el campus virtual del curs.

  • Taula rodona amb experts: l’assignatura finalitzarà amb una taula rodona formada per professionals experts en la planificació, gestió i avaluació dels serveis socials per tal que puguin aportar el seu coneixement i experiència en la temàtica de l’assignatura. Després de les presentacions dels diversos professionals participants a la taula, els estudiants podran formular preguntes i plantejar temes de debat que enriqueixin i completin els objectius d’aprenentage de l’assignatura.

 

En el cas que l’alumnat no pugui desplaçar-se el segon semestre a la universitat, el professorat posarà els recursos necessaris per tal de facilitar que pugui finalitzar el curs de forma virtual.

 

 

 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Per tal d’aprovar l’assignatura, és obligatòria la seva assistència en un 80% de les sessions que es realitzin dins del seguiment de l’assignatura. Es portarà un control de l’assistència dels estudiants en cada sessió programada.

La modalitat d’avaluació de l’assignatura serà continuada mitjançant la realització de dues evidències d’avaluació vinculades amb els conceptes teòrics i les situacions i experiències pràctiques aportades tant pel professorat com pels estudiants. El 1er exercici (anàlisi experiència de serveis socials de proximitat) ponderarà el 60% de la qualificació de la nota de l’assignatura, i el 2on exercici (anàlisi i comentari crític sobre l’avaluació dels serveis socials) ponderarà el 40% de la qualificació de la nota de l’assignatura.

Es concretaran i es fixarà la data pel lliurament dels dos exercicis a l’inici de la docència de l’assignatura, d’acord amb el calendari acadèmic del curs 2021-2022 aprovat per la Facultat d’Educació, en relació al període de tancament de l’avaluació continuada de les assignatures de segon semestre.

Reavaluació

La reavaluació de l’assignatura es realitzarà d’acord amb el calendari acadèmic del curs 2021-2022 aprovat per la Facultat d’Educació. Per accedir a la reavaluació, els estudiants hauran d’haver lliurat al professorat com a mínim un dels dos exercicis de l’assignatura.

 

 

 

 

Avaluaciˇ ˙nica

No hi ha modalitat d’avaluació única de l’assignatura.

 

Advertència sobre el plagi i la còpia

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ajuntament de Barcelona. (2009). Model de Serveis Socials Bàsics. Una aposta per repensar i millorar l’Acció Social territorial des de l’Administració local. Àrea d’Acció Social i Ciutadania. (bàsica)  Enlla├ž

Aleman,Carmen,Trinidad,Antonio (2012). Evaluación de servicios sociales. Civitas. (bàsica)  Enlla├ž

Casado, Demetrio (2001). Manual de Servicios Sociales. Editorial CCS. (bàsica)  Enlla├ž

Ediciˇ de 2003  Enlla├ž

Castillo, Miquel, Bretones, Eva, Gómez, Miquel (2010) Planificació i avaluació en el camp de l’educació social. Universitat Oberta de Catalunya. (complementària)  Enlla├ž

Dieguez, Alberto José (2002). Diseño y evaluación de proyectos de intervención socioeducativa y trabajo social comunitario. Espacio Editorial. (complementària)  Enlla├ž

Diputació de Barcelona. (2008). Model de prevenció i detecció de situacions de risc social a la infància i l’adolescència des dels Serveis Socials Bàsics. Àrea de Benestar Social. (bàsica)  Enlla├ž

Fernández, Tomás, Ares, Antonio (coords.). (2002). Servicios sociales: dirección, gestión y planificación. Alianza Editorial. (bàsica)  Enlla├ž

Pelegrí, Xavier. (coord.) (2011). Els Serveis Socials a Catalunya: aportacions per al seu estudi. Edicions de la Universitat de Lleida. (bàsica)  Enlla├ž

Article

Ferrer, Núria (2016). Una aproximación al estado actual de los Servicios Sociales. Estrategias prácticas para mejorar las intervenciones socioeducativas en el Servicio Básico de Atención Social. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa,65, 156-173.(bàsica)

Gómez, Miquel (2006). Educación social y evaluación: Evaluar para mejorar y transformar. Revista de Pedagogía Social, 12-13, 163-179. (bàsica)  Enlla├ž