Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Infància i Adolescència: Participació i Protecció

Codi de l'assignatura: 571244

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nuria Fuentes Pelaez

Departament: Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

(Exposicions per part del professorat combinades amb una metodologia participativa on es plantejaran debats, exercicis pràctics, treballs en grup, anàlisi de documents, treballs de situacions pràctiques (casos, programes,...))

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

(Propostes d'activitats en línia o presencials, preparació d'activitats per fer intervencions socials i educatives en l'àmbit de la protecció a la infància i tutories individuals i/o grupals virtuals o presencials per seguir aprenentatges )

Aprenentatge autònom

25

(Lectures, preparació d'exercicis, recerques documentals, recerques de bones pràctiques i realització d’un treball escrit presentat en dues activitats)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB7 - Que els estudiants sapiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de ressolució de problemes a entorns nous o poc coneguts dintre de contextos més amplis (multidisciplinars) relacionats amb el seu àrea d’estudi. 

CB10 - Que els estudiants tinguin habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant en gran mesura autodirigida i autònoma.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1 - Analitzar dinàmiques socials i educatives aplicant models teòrics comprensius, de tal forma que es manifesti un coneixement profund dels processos implícits i explícits que es donen en aquestes dinàmiques.

CG4 - Formular propostes per a promoure accions institucionals orientades a facilitar els processos d’inclusió social i educativa per a permetre incrementar la cohesió social en un context de major justícia social.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE4 - Analitzar i interpretar la situació real d’un context social de l’àmbit d’infància i adolescència, d’una organització o institució, per a la detecció de necessitats, potencialitats i demandes en els processos socials i educatius.
CE7 - Analitzar i valorar programes i projectes d’acció social i educativa i formular propostes i criteris per a la millora de la qualitat i la innovació en l’acció social i educativa.
CE9 - Formular criteris i propostes per a transferir coneixements teòrics i pràctics per a la capacitació d’equips professionals i per a acompanyar, incentivar

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  1. Aprofundir en el coneixement i anàlisi de les actuals polítiques socials d’intervenció en l’àmbit de la infància.
  2. Saber analitzar el marc legal i el sistema administratiu que determina les intervencions en l’àmbit de l’atenció i la protecció a la infància i l’adolescència.
  3. Presentar les noves tendències teòriques , metodològiques i de recerca per a la intervenció educativa i social dins l’àmbit de l’atenció, la protecció a la infància i  l’adolescència.

 

Referits a habilitats, destreses

  1. Desenvolupar eines que facilitin i fomentin la participació dels diversos agents en la protecció a la infància.
  2. Analitzar les alternatives i recursos socials i educatius dirigits a la infància, l’adolescència i les famílies en situació de risc i desemparament.

 

Referits a actituds, valors i normes

  1. Desenvolupar una actitud ètica i reflexiva davant de les situacions pròpies de l’àmbit.

 

 

Blocs temàtics

 

1. BLOC 1. Polítiques Socials en l’àmbit de la infància: De la protecció a la participació.

*  1.1 Els plans i programes d’infància des dels diversos nivells de l’Administració. Principis i marc legal com a referents d’aquestes polítiques i la seva transformació per a les bones pràctiques. Del municipi a l’Estat: el debat de les competències.

1.2 L’infant com a subjecte de protecció. Participació del infants i dels diversos actors implicats en la protecció a la infància amb especial referència a les famílies i els professionals. Metodologies per afavorir aquesta participació en els diversos àmbits.

1.3 La prevenció en la infància i adolescència en vulnerabilitat com a eix d’intervenció social i educativa en les polítiques socials. Menció especial a la infància inmigrada.

2. BLOC 2. Noves tendències en la protecció a la infància

*  2.1 La intervenció en els àmbits familiars des d’una perspectiva integral.

2.2 Els nous models de l’acolliment familiar. Aportacions de la recerca a les bones pràctiques. Els aspectes diferencials de les fases de l’acolliment familiar. Els instruments de valoració (inicial i de seguiment) i els programes de formació. Factors de protecció i de risc. Les visites i el retorn. Els criteris i procés de reunificació familiar.

2.3 L’adopció nacional, especial i internacional. Els models d’intervenció. Els programes de valoració i formació específics. Aportacions de la recerca a les noves pràctiques. Els processos d’adaptació social i escolar. La recerca dels orígens i la implicació a la pràctica.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura contempla, les activitats a l’aula presencials i les activitats no presencials al Campus Virtual de forma sincrònica i asincrònica, a més de la tutorització virtual o presencial (personal o grupal) i el treball autònom de l’estudiantat.

La metodologia que es farà servir el professorat a l’aula combinarà les exposicions per part del professorat que es sustenten en dinàmiques participatives, com en la promoció del debat i l’anàlisi dels principals reptes associats a la temàtica, en les propostes d’exercicis pràctics (a partir de casos, programes educatius, etc.), i/o en l’anàlisi de documents o vídeos.

Es fomentarà el treball cooperatiu virtual amb estudiants del Mastertrack Youth 0-21, Society and Policy (YSP) de la Universitat de Groningen (Holanda) per fer una anàlisi compartiva d’alguns dels reptes que afecten als sistemes de protecció amb una visió internacional.

Es contempla la possibilitat d’incloure xerrades virtuals o presencials al fil de la materia. Per últim, l’estudiantat haurà de fer un treball autònom que implicarà lectures, preparació d’exercicis, recerques documentals, recerques de bones pràctiques i realització d’un treball escrit presentat en dues activitats. 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents proposada al document "Indicacions pels Plans Docents 21- 22". En aquest context i segons la possible evolució de la pandèmia, es preveu la possibilitat de combinar l’activitat docent presencial i virtual atenent a les recomanacions i directrius citades. 

En cas de la necessitat de fer adaptacions que impliquin la virtualitat, el campus virtual serà el mitjà pel qual es comunicarà la plataforma de contacte.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Les evidències de l’assignatura són dues. El primer treball és grupal i té dos possibles formats i el segon treball és individual.

a) Treball grupal. L’estudiant ha de triar un dels dos formats:

a.1. Treball on es selecciona un tema relacionat amb l’assignatura, s’exposa analitzant els conceptes, models teòrics, normativa i/o resultats de recerca al respecte, i s’aprofundeix en la intervenció social i educativa, analitzant alguna experiència pràctica, aportant evidències empíriques (resultats de recerques) que es discutiran amb el marc teòric. Els apartats del treball són: 

  • introducció (definició del tema i justificació), marc teòric/conceptual (40% de la nota final)
  • experiència/es d’ intervenció social i educativa, discussió-conclusions, i bibliografia (40% de la nota final)

L’extensió del document és entre 9 i 10 planes (Times New roman 12, espaiat 1,5). S’adjunta una capsula de 3 m. en vídeo amb els principals resultats. Les evidències s’entreguen al campus virtual. Cada apartat suposa el 40% de la nota final de l’assignatura. Els dos subpartats sumen el 80% de la nota final. S’entregarà en la data que digui el professorat desprès de concloure l’assignatura.

a.2. Un treball grupal sobre un dels principals reptes dels sistemes de protecció contemporanis. Aquest treball es desenvolupa de forma cooperativa amb estudiants de l’assignatura "Decision-making in Child Protection: Using Research to Improve Policy and Practice" del Màster "Mastertrack Youth 0-21, Society and Policy (YSP)" de la Universitat de Groningen (Holanda). La llengua de comunicació és anglès. Es presenta un informe (60%) i es realitza una presentació (20%) (sincrònica o asincrònica). El professorat de l’assignatura publicarà els criteris d’avaluació en el campus virtual.

b)    La participació a l’assignatura és fonamental per seguir el procés d’aprenentatge. El procés de la participació a l’aula o als espais virtuals es plasma en un document reflexiu sobre els aprenentatges/aportacions de l’assignatura. El treball és individual. El document tindrà una extensió d’ entre 2 i 3 planes (Times New roman 12, espaiat 1,5). Aquesta evidencia suposa el 20% de la nota final. S’entregarà en la data que digui el professorat al campus virtual.

Les activitats es realitzen amb el seguiment virtual de les professores.

L’assignatura queda suspesa quan no s’arriba a la nota mínima del 5 en les dues evidències. L’assignatura queda amb un NO presentat, quan no s’han lliurat les evidències en la data fixada per l’avaluació.

Per optar a la reavaluació els requisits són: Haver participat en l’assignatura i no haver superat alguna o les dues evidències. Les persones que no hagin presentat cap treball, no opten a la reavaluació.

Moment i procediment: Després de la publicació de les qualificacions finals de l’assignatura, i dins el termini establert en el calendari acadèmic, es podran tornar a presentar les evidències d’avaluació suspeses.

ANOTACIÓ IMPORTANT SOBRE L’AVALUACIÓ:
En qualsevol de les activitats avaluatives si hi ha còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 en la nota final de l’assignatua (Normativa Reguladora de l’Avaluació i la Qualificació dels Aprenentatges, Aprovada per Consell de Govern de 27 de febrer de 2020. Articles 11.7 i 11.8).
Les evidències avaluatives s’entregaran, excepte informació expressa per part del professorat, mitjançant tasca al campus virtual. Els documents o treballs entregats mitjançant campus virtual seran analitzats amb el programa anti plagi del campus virtual.

 

Avaluació única

No es contempla l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Amorós, Pere i Palacios, Jesús (2004). El acogimiento familiar. Madrid: Alianza  Enllaç

Fernández Del Valle, Jorge; Bravo, Amaia; Martínez, María; i, Santos, Iriana (2012). Estándares de calidad en el acogimiento residencial EQUAR. Madrid: Ministerio de sanidad, Servicios sociales e igualdad.  Enllaç

Gaitan, Lourdes i  Martínez, Marta (2007). El enfoque de derechos de la infancia en la programación. Guia para el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos, Madrid: Universidad Complutense, Facultad de Ciencias Políticas y Sociologia.  Enllaç

Landsdown, Gerinson (2001). Promoting Children’s Participation in Democratic Decision-making. Florencia: UNICEF Innocenti Research Centre.  Enllaç

Rodrigo, María José; Máiquez, María Luisa; Martín, Juan Carlos; i Byrne, Sonia ( 2008). Preservación familiar. Un enfoque positivo para la intervención con familias. Madrid: Ediciones Pirámide.  Enllaç

Palacios, Jesús (2007). Manual para intervenciones profesionales en adopción internacional. Madrid: Ministerio de Educación, política social y deporte.  Enllaç

Quiroga, Violeta i Alonso, Ariadna (2011). Abriendo ventanas. Infancia, adolescencia y familias inmigradas en situaciones de riesgo social. Barcelona: Fundació Pere Tarrés y UNICEF.  Enllaç

https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/informe_abriendo_ventanas_low_0.pdf  Enllaç

Quiroga, Violeta; Alonso, Ariadna; i Soria, Montserrat (2010). Sueños de bolsillo. Menores Migrantes No Acompañados en España. Situación actual y nuevas tendencias. Madrid. Unicef.  Enllaç

Article

Fuentes-Peláez, Nuria (2009). Adoption internationale en Catalogne (Espagne): adaptation et processus d’intégration familiale. La revue internationale de l’education familiale, 25, 37-62.

CCUC  Enllaç

Montserrat, Carme; Llosada-Gistau, Joan; i Fuentes-Peláez, Nuria (2020). Child, family, and system variables associated to breakdowns in family foster care. Children and Youth Services Review, 2020, vol. 109, issue C  Enllaç