Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dependència, Diversitat Funcional i Processos de Participació Política

Codi de l'assignatura: 571246

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Paulo Padilla Petry

Departament: Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents” proposada al document Indicacions pels Plans Docents 21-22.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

BÀSIQUES
Els estudiants hauran de saber:

CB7 - Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi. 

CB8 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis .

CB9 - Comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

GENERALS 

CG1 - Analitzar dinàmiques socials i educatives aplicant models teòrics comprensius, de tal manera que es manifesti un coneixement profund dels processos implícits i explícits que es donen en aquestes dinàmiques.

CG3 - Diagnosticar, planificar i avaluar accions desenvolupades en el marc de les institucions que intervenen en els àmbits socials i educatius. 

CG4 - Formular propostes per promoure accions institucionals orientades a facilitar els processos d’inclusió social i educativa per a permetre incrementar la cohesió social en un context de major justícia social.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE3 - Dissenyar programes institucionals dirigits a la promoció i afirmació de col·lectius que presenten situacions de vulnerabilitat, en aquest cas, per a les persones amb diversitat funcional. 

CE4 - Analitzar i interpretar la situació real d’un context social, d’una organització o institució, per a la detecció de necessitats, potencialitats i demandes en els processos socials i educatius. 

CE5 - Partint de les necessitats i potencialitats detectades, formular i planificar objectius i criteris que permetin guiar la planificació de programes i accions destinades a la millora. 

CE6 - Identificar, analitzar i dissenyar indicadors de qualitat i de bones pràctiques en les intervencions socials i educatives. 

CE7 - Analitzar i valorar programes i projectes d’acció social i educativa i formular propostes i criteris per a la millora de la qualitat i la innovació en l’acció social i educativa. 

CE9 - Formular criteris i propostes per transferir coneixements teòrics i pràctics per a la capacitació d’equips professionals i per acompanyar, incentivar i assessorar equips interdisciplinaris en les accions socials i educatives.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Referits a coneixements 

- Analitzar el procés de la conceptualització de la discapacitat des d’una mirada mèdic-rehabilitadora a una social. 

- Considerar la valoració multidimensional de la discapacitat i al concepte de qualitat de vida.

- Conèixer el marc legal respecte a la discapacitat, dependència i la diversitat funcional. 
- Conèixer recursos per a la vida independent de les persones amb diversitat funcional. 

 

Referits a habilitats, destreses 

- Diagnosticar, planificar i avaluar accions desenvolupades en el marc de les institucions que intervenen en els àmbits socials i educatius. 
- Formular propostes per promoure accions institucionals orientades a facilitar els processos d’inclusió social i educatiu per permetre incrementar la cohesió en un context de major justícia. 
- Analitzar dinàmiques socials i educatives aplicant models teòrics comprensius relacionats amb el desenvolupament humà i la inclusió social en les polítiques i intervencions socials i educatives.  
- Proposar pautes per a una millor coordinació entre professionals per dissenyar, aplicar i investigar sobre projectes d’intervenció. 

· Identificar diferents models teòrics i pràctiques professionals en el camp de la diversitat funcional i l’acció social i educativa. 

- Dissenyar projectes i intervencions professionals innovadors adaptades a les persones amb diversitat funcional i als seus contextos. 

- Identificar elements rellevants de l’evolució dels plantejaments teòrics i metodològics en l’orientació i la formació per al treball amb els col·lectius vulnerables. 

 

Referits a actituds, valors i normes 

 
 • Valorar la importància de l’autocrítica personal.
 • Planificar i regular el propi procés d’aprenentatge de manera autònoma.
 • Fer autoavaluació personal i reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.
 • Aprendre de les errades i dur a terme els canvis pertinents.
 • Ser capaç de treballar en petit grup.


 

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1. Del paradigma mèdic-rehabilitador al paradigma social.

*  

 

 • Evolució de les conceptualitzacions de la discapacitat i dels models d’atenció a la discapacitat. Possibilitats i limitacions dels diferents models.

 • El paradigma mèdic-rehabilitador i el paradigma social. Manifestacions a la pràctica professional. 

2. Diversitat, Discapacitat i Dependència

*  

 • Conceptualització i funció de les conceptualitzacions: diversitat, discapacitat i dependència.
 • Salut, malaltia i dependència. Pèrdues i dols.

 • Salut mental i neurodiversitat.
 • Salut mental i gènere.

3. Discapacitat i inclusió. Drets, suports i qualitat de vida.

*  

 • Valoració multidimensional de la discapacitat
 • Qualitat de Vida
 • La planificació centrada en la persona

 • Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

4. Models de participació ciutadana, tècniques de promoció de la participació i diversitat funcional. Investigació i intervenció per a la participació comunitària

*  

 • Projectes i programes de participació ciutadana 
 • Self advocacy groups
 • Indicadors de bones pràctiques i anàlisi de models i accions per a la inserció sociolaboral. Polítiques a la inserció social o laboral per a persones amb diversitat funcional. 
 • Polítiques socials en l’àmbit de la infància i l’adolescència: de la protecció a la participació inclusiva. 

 • Metodologies per afavorir la protecció i participació inclusiva.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 L’assignatura pot alternar: 

- Classes magistrals per a la introducció als conceptes i continguts teòrics principals. 

- Debats per analitzar i posar en comú les implicacions dels diferents enfocaments i continguts. 

 -Presentacions i exposicions de tasques, activitats o materials per part dels estudiants. 

 

- Estudi i anàlisi de casos, textos i altres materials (pel·lícules, vídeos, etc.).

- Seminaris, conferències i/o debats amb professionals o convidats.


L’estudiant combinarà el treball en grup amb l’individual.
 


 


 Nota: La metodologia docent pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries".

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 L‘avaluació es realitzarà mitjançant una sèrie d’activitats, tasques i evidències:

 • Activitats i tasques individuals: 20%
 • Activitats i tasques en grup: 20%
 • Treball monogràfic del seminari 60%


REAVALUACIÓ:  La reavaluació és exclusivament perquè els estudiants que ho desitgin puguin pesentar les activitats i tasques suspeses de l´avaluació continuada, a partir dels comentaris del professor/a.

La reavaluació no admet activitats o tasques que no van ser presentades en el moment de la avaluació continuada.

Nota: La Universitat de Barcelona ha de fer ús de les eines que tingui al seu abast per detectar el plagi en els treballs i altres exercicis dels estudiants. El plagi en qualsevol activitat avaluable comporta la qualificació de 0 en la qualificació final de l’assignatura, prèvia audiència a la persona interessada. Contra la qualificació de 0 es pot actuar d’acord amb el procediment previst a l’article 15 d’aquesta normativa, excepte pel que fa a la revisió davant del mateix professor o professora.

 

Avaluació única

No hi ha opció d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AAIDD (2011). Discapacidad intelectual. Definición, clasificación y sistemas de apoyo. Madrid: Psicología, Alianza editorial. 

Leader, D. (2013). ¿Qué es la locura? Madrid: Sexto Piso.

Verdugo, M.A., Schalock, R. (Eds.) (2013). Discapacidad e Inclusión: manual para la docencia. Salamanca: Amarú Ediciones.

Capítol

Calderón, I. (2014): La discapacidad no es una realidad biológica y personal, sino que fundamentalmente es de naturaleza social y cultural. Aularia l El país de las aulas.  Volumen 2.

Article

Flores, Valeria (2008). Entre secretos y silencios. La ignorancia como política de conocimiento y práctica de (hetero) normalización. Revista Trabajo Social, 18, 14-21. 

Pié, Asun (2011). Discapacitat, vulnerabilitat i dependència: la corporeïtzació de la pedagogia. Pedagogia i Treball Social. Revista de Ciències Socials Aplicades, 1, 9-26.

Kittay, Eva Feder (2011). The ethics of care, dependence, and disability. Ratio Juris, 24(1), 49-58.

Pallisera Díaz, María (2011). La planificación centrada en la persona (PCP): una vía para la construcción de proyectos personalizados con personas con discapacidad intelectual. Revista Iberoamericana de Educación, 56/3, 1-12.

Spandler, H., Secker, J., Kent, L., Hacking, S. & Shenton, J. (2007). Catching life: the contribution of arts initiatives to recovery approaches in mental health. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 14, 791-799.

VVAA (2014): Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, Monográfico Diversidad funcional: aportaciones sobre discapacidad e invalidez estructural. Septiembre - diciembre 2014