Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Intervencions Educatives en l'Execuciˇ Penal en la Comunitat

Codi de l'assignatura: 571248

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Nuria Fabra Fres

Departament: Departament de Teoria i Hist˛ria de l'Educaciˇ

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

(Les activitats s’adaptaran a la normativa sanitÓria vigent i les indicacions del Deganat)

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

20

(Es facilitaran materials al campus virtual)

Aprenentatge aut˛nom

25

(Es farÓ seguiment per tutoria.)

 

 

Recomanacions

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

 • Analitzar dinàmiques  socials i educatives aplicant models teòrics comprensius, de manera que es mostrin coneixements implícits i explícits en l’execució penal.
 • Reconèixer i valorar qüestions i elements relacionats amb el desenvolupament humà, la inclusió social de les polítiques i les intervencions socials, educatives i penals.
 • Diagnosticar, planificar i avaluar accions  en el marc de les institucions que intervenen l’àmbit penals.
 • Formular propostes per promoure accions institucionals orientades a facilitar els processos d’inclusió social i educativa per a permetre incrementar la cohesió social en un context de major justícia social.
 • Aplicar habilitats i actituds relacionals que permetin establir relacions satisfactòries amb els altres orientades al desenvolupament d’accions de promoció social i personal.
 • Identificar i analitzar informació de forma sistemàtica orientada ala reflexió i presa de decisions per a la intervenció social i eductiva en l’execució penal.
 • Resoldre els problemes generats en contextos relacionats amb l’execució penal a la comunitat.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer l’evolució històrica i situació actual del compliment de mesures penals a la comunitat

 

 • Identificar les diferents mesures en la comunitat previstes al codi penal i a la llei de responsabilitat penal del menor, maneig del catàleg de mesures.

 

 • Estudiar el paper del 3er sector social en l’execució penal.

 

 • Aprofundir en el model d’acompanyament socioeducatiu durant el procés de compliment de penes a la comunitat.

 

 • Fer un apropament a la Justícia Restaurativa

 

 

Blocs temÓtics

 

1. 1. Introducciˇ a l execuciˇ penal a la comunitat amb menors i adults a Catalunya i a Europa

*  

 1. Perspectiva europea de l’execució penal a la comunitat.
 2. Introducció de les mesures comunitàries a Espanya i Catalunya
 3. Marc legal: llei responsabilitat penal del menor, codi penal i estatut de la vícitma. 
 4. Situació actual de l’execució penal a la comunitat i la justícia restaurativa a Catalunya.
  • Catàleg de mesures amb menors
  • Catàleg de mesures amb adults
  • serveis de mediaciópenal amb joves i menors

2. 2. La comunitat en l’execuciˇ penal

*  

 1. El paper de les entitats socials en l’execució penal a Catalunya
  • Sensibilització social
  • Incidència política
  • Gestió delegada de serveis
  • Col·laboració en l’execució penal
  • El voluntariat en l’execució penal
 2. Plataformes d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya: ECAS, Taula del 3er sector, FCVS, TPS,...

3. 3. L’acompanyament socioeducatiu en el compliment de mesures penals en la comunitat

*  

 • La figura del tècnic de medi obert de Justícia juvenil
 • La figura del Delegat d’execució penal (adults) 
 • El mediador/a penal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es faran exposicions magistrals per treballar la terminologia i els continguts rellevants. Es posarà a disposició materials de suport per a la consulta i s’indicaran materials videogràfics per a la consulta. A través de classes per videoconferències.

Es faran sessions de videoforum per aprofundir en continguts de l’assignatura. 

Es llegiran i analitzaran sentències reals

Es faran propostes d’intervenció emprant els models i formularis vigents a l’administració catalana. 

Es faran sessions de rol play i simulacions d’entrevistes.

S’oferirà la possibilitat de participar en activitats docents complementàries no avaluables.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Els estudiants hauran de fer un exercici individual d’avaluació a optar entre:

 • proposta d’intervenció per un cas real, a partir d’una sentència fer una anàlisi de necessitats i proposta d’intervenció de medi obert. s’hauran fet exercicis similars prèviament a l’aula)
 • Respondre unes preguntes relacionades amb l’assignatura.


En ambdós supòsits es podrà fer amb materials i s’entregarà com tasca del campus virtual. El treball tindrà una llargada aproximada entre 4 i 8 pàgines de límit. 

Es tindrà en compte la participació a classe i les activitats realitzades a l’aula en l’avaluació. 

Reavaluació: si la tasca no esta aprovada es rebrà retroacció dels aspectes a millorar i es donarà un termini per fer la revisió i esmenar les errades. 

En tots els casos, la realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

 

 

Avaluaciˇ ˙nica

No es contempla. És una matèria que requereix la participació a classe, es contempla poder fer algunes activitats a distància o dirigides, però com a mínim cal assegurar assistència al 50% de l’horari de classes

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Orts E. et al (eds.) (2006).Menores: victimización y seguridad (programes formativos de prevención de riesgo. Valencia: Tirant Lo Blanch.  Enlla├ž

Galain Palermo, P. (2010) La reparación del daño a la víctima del delito. Valencia. Tirant lo Blanch  Enlla├ž

Cid Moliné, J. (2009). La elección del castigo. Barcelona: Bosch.  Enlla├ž

Blay Gil, E (2007). Trabajo en beneficio de la comunidad: regulación y aplicación práctica. Barcelona: Atelier   Enlla├ž

Gardía Borés, P. (2005) La cárcel en el entorno familiar. Quaderns de Barcelona. Ciutadania i Drets. Barcelona. Criteria.  Enlla├ž

Gordillo Santana, L.F. (2007) La justícia restaurativa y la mediación penal. Madrid. Iustel.  Enlla├ž

Manzanares Samaniego, J L. (2007) Mediación, reparación y conciliación en el derecho penal. Granada: Comares, 2007 (Estudios de derecho penal y criminología; 88)  Enlla├ž

Zernova, M.(2007) Restorative justice: ideals and realities. Aldershot (UK) : Ashgate.  Enlla├ž

Redondo, S; Abrunhosa, R; Nistal, J; Soler, C; Semedo, J; Andrade, J y Andrés-Pueyo, A (2020) corrections an crime in Spain and Portugal during the COVID-19 pandemic: impact, prevention and lesson for the future. Victims and offenders, 15(07)

VVAA (2011) El model de rehabilitació a les presons catalanes. Barcelona. Departament de Justícia

Article

Enjuanes Llop, J. Y Morata Garcia, T. (2019): Modelos penitenciarios educatives como base del éxito en la reinserción social de las persones privadas de libertad. En Boletín Criminológico, articulo 6/2019 (nº 187).

http://www.boletincriminologico.uma.es/boletines/187.pdf   Enlla├ž

Río Fernández, L. del (2006), “El reto de la mediación penal: el principio de oportunidad”, a Diario La Ley, 6520, 1-9.  Enlla├ž

Andrés Pueyo,A. y Redondo Illescas,S (2007). “Predicción de la violencia: entre la peligrosidad y la valoración del riesgo de violencia”. A Papeles del Psicólogo, Sección Monogràfica. Vol. 28(3), pp. 157-173.   Enlla├ž


http://www.cejfe.cat/  Enlla├ž
http://www.restorativepractices.org  Enlla├ž
http://www.cep-probation.org/  Enlla├ž

Fabra Fres, N.; Gómez Serra, M.; Llena Berñe, A. Y Vila Mumbrú, C. (2020) La participación social en la ejecución de medidas penales: un (possible) espacio socioeducativo. En Alamo, A. Y Rodriguez (coords): educación social: teoria educativa, procedimientos y experiències. Barcelona: Octaedro.

Galán Casado, D y Gil Cantero, F. (2017) Posibilidades educatives en los módulos de respeto. Anàlisis de un caso. Revista Complutense de Educación, 29(2), 475-489. 

https://doi.org/10.5209/RCED.53425  Enlla├ž

Redondo, S; Abrunhosa, R; Nistal, J; Soler, C; Semedo, J; Andrade, J y Andrés-Pueyo, A (2020) corrections an crime in Spain and Portugal during the COVID-19 pandemic: impact, prevention and lesson for the future. Victims and offenders, 15 (07)

Yagüe,C (2008) Mujeres y madres en prisión. Intervención basada en necesidades y demandas. En: Añaños, F; Del Pozo,F:J: y Mavrou, I (coords.) Eduación Social en el ámbito penitenciario: Mujeres, Infancia y Familia. Granada: Natívola. PP 311-322.