Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Inserció Sociolaboral i Col·lectius Vulnerables

Codi de l'assignatura: 571249

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nuria Perez Escoda

Departament: Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

“Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents”.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

15

 

-  Seminari

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

20

(Construcció i analisi d?un cas/itinerari/experiencia d?inserció en petit grup, seguiment amb la professora)

Aprenentatge autònom

25

(Lectures, cerca d?informació, reflexions constructives i ampliació de continguts, treballs individuals.)

 

 

Recomanacions

 

Es recomana realitzar aquesta lectura prèvia per tal de poder seguir adequadament l’assignatura:

Gómez, Mercè (2009) La intervención educativa en el proceso de inserción laboral. Educación social: Revista de intervención socioeducativa, 41, 15-34.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

 

CG3 - Diagnosticar, planificar y evaluar acciones desarrolladas en el marco de las instituciones que intervienen en los ámbitos sociales y educativos.

 

CE5 - Partiendo de las necesidades y potencialidades detectadas, formular y planificar objetivos y criterios que permitan guiar la planificación de programas y acciones destinadas a la mejora.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

· Reflexionar sobre la importància de la inserció laboral dels col·lectius vulnerables per a la cohesió social
· Comprendre l’evolució dels plantejaments conceptuals i metodològics en l’orientació i formació per al treball dels col·lectius vulnerables
 

 

Referits a habilitats, destreses

- Analitzar polítiques, models i acccions per a  la inserció laboral

- Adquirir eines per a la programació, gestió i impartició d’accions de formació i orientació professionalitzadora.

 

Referits a actituds, valors i normes

- Adoptar i assumir una actitud positiva i responsable enfocada al desenvolupament personal i professional

 

 

Blocs temàtics

 

1. El treball: de l’exclusió a la inclusió

1.1. Transformacions del treball, l’ocupació i l’exclusió.

1.2. El treball com a element d’integració social

1.3. Indicadors de funcionament del mercat laboral

1.4. Prospectiva del mercat de treball

1.5. El treball: de l’exclusió a la inclusió

2. Marc polític, legislatiu i econòmic

2.1. Línies d’actuació de les polítiques d’ocupació

2.2. El paper de la Unió Europea

2.3. Polítiques d’acreditació de competències

2.4. Avaluació de la qualitat en els processos d’inserció

3. Iniciatives, polítiques i accions per a la inserció laboral de col·lectius vulnerables

3.1. Línies d’actuació de les polítiques d’ocupació

3.2. Política social, formació i treball

4. Intervencions amb col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral

4.1. Metodologies d’intervenció

4.2. El procés d’intervenció

4.3. L’accompanyament en els processos d’orientació iinserció sociolaboral

4.4. Estratègies, instruments i recursos

4.5. Anàlisis de programes específics per a col•lectius amb especials dificultats

5. Recerca en l’àmbit d’inserció sociolaboral

5.1. Línies de recerca

5.2. Estratègies i instruments

6. Bones práctiques en inserció laboral

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per aconseguir els objectius d’aprenentatge es faran diferents activitats que es duran a terme tant durant les sessions i a través del treball tutoritzat i autònom dels estudiants. Es combinaran les exposicions presencials a l’aula amb activitats diverses que inclourà sessions magistrals combinades amb activitats a realitzar en grup (gran-grup o en petits grups), activitats individuals, anàlisi de materials i textos o exposicions de persones expertes, etc. Es realitzaran alguns exercicis pràctics, útils per exemplificar, reflexionar conjuntament i transferir a situacions reals els continguts teòrics. Igualment es posa èmfasi en l’aprenentatge col·laboratiu partir de la cerca i aprofundiment individual. El campus virtual serà l’espai de publicació i intercanvi de tots els materials, continguts i activitats de l’assignatura. L’espai de tutoria permetrà als estudiants consultes individuals i/o grupals sobre el procés d’aprenentatge, més enllà de les orientacions generals i col·lectives que es donen.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

- Participació i implicació en les activitats proposades. 40%.

- Elaboració d’una proposta d’intervenció per a un cas específic. Entrega aproximada tercera setmana de novembre (Treball en grups de 3-4 persones). 40%

- Es requereix una tutoria on-line seguiment del treball amb tots els components del grup a principis de novembre. 20%

 

* L’assistència mínima del 80% a les sessions és un requisit per poder ser avaluat.

-Reavaluació:

Per accedir a la reavaluació és requisit haver fet un seguiment tutoritzat del treball i haver-lo presentat en la data indicada. Consistirà en refer millorant el treball i resoldre una prova escrita. Aquestes dues evidències comptaran un 50% cadascuna.

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Artuch, Raquel; Sotés, Maria Ángeles; i  Ochoa, Betlem (2012) La tasca de les entitats amb programes formatius per a grups en risc d’exclusió social. Educació social. Revista d’intervenció socioeducativa, 50 , p. 147-163. 

Ceniceros, Juan C. y Oteo, Emma (2003). Orientación sociolaboral basada en itinerarios. Una propuesta metodológica para la intervención con personas en riesgo de exclusión. Funadación Tomillo. Disponible en: http://www.tomillo.es/cfe/libro.pdf  Enllaç

Contreras Casado, Dionisio (2013)  Inteligencia emocional para desempleados : aumenta tu confianza y seguridad para encontrar empleo.  Humanitas.  Enllaç

Fernández González, Begoña; Gallo Montero, Mª. Asunción; Orteu, Xavier i Santamaria, Elsa (2014). Col·lectius socialment vulnerables i inserció laboral. UOC Publishing, SL

Gobierno de Aragón (2007) Exclusión Social y Mercado Laboral. Zaragoza: Instituto Aragonés de Empleo  Enllaç

Jover, Daniel (2006) Praxis de la esperanza-educación, empleo y economía social. Barcelona: Icaria  Enllaç

Malik, Beatriz; Senra, María; y Mamolar, Pilar. (2013). Asesoramiento y consulta en educación social. Universidad Nacional de Educación a Distancia.  Enllaç

Orteu, Xavier (2012). Trabajo y vinculo social. Barcelona: Editorial UOC.  Enllaç

Perez-Escoda, Núria (Coord.) (2014). Metodología del caso en orientación. Barcelona, Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació). Documento electrónico.http://hdl.handle.net/2445/52210  Enllaç

Pérez Serrano, Gloria y De Juanas, Angel (2014): Educación y jóvenes en tiempos de cambio. UNED

Sanchez Gracia, Mª.Fe (2004). Orientación Laboral. Madrid: Sanz y Torres  Enllaç

Revista

CEESC (2008) "Reptes i propostes per a la inclusió", Quaderns d’Educació social. Educació Social i Inserció Sociolaboral, 11.  Enllaç

Article

Echaves, Antonio; i Echaves, Carlos (2017). Jóvenes aún más precarios: crisis económica y desigualdad laboral en España. Cuadernos de Investigación en Juventud, (2), 33-52.

Gómez, Mercè (2009) La intervención educativa en el proceso de inserción laboral. Educación social: Revista de intervención socioeducativa, 41, 15-34.  Enllaç

Marhuenda-Fluixá, Fernando. (2018). Aprendizaje en el puesto de trabajo: investigar el desarrollo personal y la adquisición de competencias en empresas de inserción. Educar, 54, (2), p. 491-509.

Moreno R. y Morales S. (2017) Las competencias socio-personales para la insercion socio-laboral de jóvenes en los programas propios de educación social. REOP, 28 (1), 33 - 50

Muñoz Cantero, Jesús Miguel; Rebollo Quintela, Nuria (2016). Evaluación del impacto de políticas orientadas a la inserción sociolaboral mediante matching. Revista de Investigación Educativa, 34(1), 87-102.  Enllaç

Parrilla Latas, Á., Gallego Vega, C. y Moriña Díez, A. (2010) El complicado tránsito a la vida activa de jóvenes en riesgo de exclusión: una perspectiva biogràfica Revista de Educación, 351. 211-233.  Enllaç

Perez-Escoda, N., Ribera, A. (2009). Las competencias emocionales en los procesos de inserción laboral. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 30, 3, 251-256.  Enllaç

Riaño-Galán, A., García-Ruiz, Rodríguez, A. y Álvarez-Arregui, E. (2016). Calidad de vida e inserción socio-laboral de jóvenes con discapacidad. Revista Electrónica de Investigación Educativa,18(1),12-127.

PDF  Enllaç
Revista electrònica  Enllaç

Santana, L.; Alonso, E. y García, L. F. (2018) Trayectorias laborales y competencias de empleabilidad de jóvenes nacionales e inmigrantes en riesgo de exclusión social. Revista Complutense de Educación, 29(2), 355.

Yufra, L. C., y Santamaría , E. (2019). Para no estar sin hacer nada: formación para la inserción laboral de personas inmigrantes en Barcelona. Cuadernos de Trabajo Social, 2019,  32, (1), 73-84.

Zubero, I. (coord.) (2006). Empleo e inclusión. Monográfico Documentación Social. Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, octubre-diciembre. Madrid: Cáritas Española.  Enllaç

Text electrònic

Alós-Moner, R. y otros (2011) Año 2011. La inserción laboral de los ex-internos de los centros
penitenciarios de Cataluña.
Documentos de Trabajo. Centro de Estudios Jurídicos y Formación
Especializada (CEJFE). Departament de Justicia.  Enllaç

Fundación Tomillo. Colección de materiales sobre Metodología en Intervención Sociolaboral.  Enllaç