Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: La Violència de Gènere en les Relacions de Parella

Codi de l'assignatura: 571250

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Trinidad Donoso Vazquez

Departament: Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Les resolucions dictades al llarg del curs 2021-2022 en relació amb la crisi sanitària Covid-19 podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències transversals que es treballen:
CG2 - Reconèixer i valorar qüestions i elements relacionats amb el desenvolupament humà i la inclusió social en les polítiques i les intervencions socials i educatives.

CG4 - Formular propostes per promoure accions institucionals orientades a facilitar els processos d’inclusió social i educativa per permetre incrementar la cohesió social en un context de major justícia social.

CG7 - Recopilar i analitzar informació de forma sistemàtica i rigorosa orientada a la reflexió i a la presa de decisions.

CG8 - Resoldre els problemes generats en contextos relacionats amb l’àrea d’estudi.

Competències que es desenvolupen especifiques:

A. Conèixer i aprendre dels referents i models actuals, de les experiències i de les innovacions existents i saber aplicar aquests coneixements de referència a la pràctica professional quotidiana.

B. Aprofundir en el coneixement del marcs legals actuals que regulen els dispositius i les intervencions socials i educatives.

C. Conèixer els programes principals sobre violència de gènere

D. Conèixer les innovacions que actualment tenen lloc .

E. Capacitat de dissenyar, planificar i gestionar programes o serveis que s’ajustin al marc legal vigent, però que incorporin també la innovació, la creativitat i les possibilitats de canvi i transformació.

F. Sensibilitat al canvi. Adquirir uns coneixements que facilitin la detecció i anàlisi dels processos de canvi, aconseguint una actitud oberta i positiva envers aquests processos.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a coneixements

 • Dominar el coneixements teòrics relacionats amb els conceptes de la matèria.
 •  Conèixer les innovacions que actualment tenen lloc en l’àmbit de la intervenció familiar.
 • Conèixer els models teòrics que serveixen de base per la intervenció en Violència de Gènere.
 • Aprendre a llegir i analitzar documents i legislació al voltant de la Violència de Gènere.


 Referits a habilitats, destreses

Se capaç de dissenyar, planificar i gestionar programes o serveis en l’àmbit de la intervenció en Violència de Gènere que  incorporin la innovació, la creativitat i les possibilitats de canvi i transformació.

Referits a actituds, valors i normes

Sensibilitat al canvi. Adquirir uns coneixements que facilitin la detecció i anàlisi dels processos de canvi, aconseguint una actitud oberta i positiva envers aquests processos

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1. Conceptes, indicadors i efectes de la violència contra les dones. Implicacions pel treball pràctic

*  

 1. Desenvolupament històric de la visibilització de la violència.
 2. Un enfocament estructural per entendre la violència.
 3. La Violència de Gènere al llarg de la vida de la dona.
 4. Indicadors de detecció.

2. 2. Processos implicats en la relació violenta de l’home cap a la dona.

*  

 1. Disseccionant la violència.
 2. La dona maltractada i la seva simptomatologia: L. Walker, Herman, J.; M. F. Hirigoyen i A. Montero.
 3. Mecanismes de l’acoblament i la dependència.
 4. Les microviolències.

3. 4. L’estat de la qüestió a nivell internacional: Investigacions sobre la Violència de Gènere.

*  

 1. Descripció general de la violència de gènere en diferents països i en diferents àmbits: violència de gènere també a les universitats.
 2. Anàlisi i reflexió educativa: socialització preventiva de la violència de gènere.

4. 5. Polítiques, lleis, resolucions, etc. en relació a la Violència de Gènere.

*  

 1. Antecedents en la lluita pels drets de les dones.
 2. Característiques i implicacions de les polítiques sobre violència de gènere.
 3. Paper dels diferents agents socials en la superació de la violència de gènere.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia serà mixta, amb parts expositives per part del professorat i amb activitats de participació activa dels/les estudiants.

La metodologia combinarà:

Càpsules formatives.

Dinàmiques i activitats dirigides.

Resolució casos.

Debat i reflexió o argumentació documents científics.

Conferències.

Treball dirigit.

Treball autònom.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La assistència a les sessions és obligatòria. L’avaluació es produirà a partir de l’assistència mínima del 80% de les clases presencials, així com de la participació en les activitats que es proposin a l’assignatura com ara: exercicis, anàlisi de casos, anàlisi de programes, role playing, comentari de text, debats, preparació d’activitats, anàlisi crítica de materials i recerca de recursos.

Per superar l’assignatura caldrà presentar dos producte:

 • Un assaig individual sobre la temática de l’assigantura amb fonamentació teórica – 45% de la nota final
 • Un treball en grup sobre una proposta o temàtica d’acció socioeducativa en relació a l’assignatura – 45% de la nota final


Assistència i participación a les sessions presencials -10% de la nota final.
 És obligatòria l’assistència en un 80%
Reavaluació: En aquells casos que la nota final de l’assignatura no arribi a 5 l’estudiant podrà presentar-se a la reavaluació de la part suspesa. Quant l’assistència no sigui del mínim del 80% de les clases presencials, l’alumne haurà de fer una prova el dia de l’examen oficial. La reavaluació es farà segons marqui el calendari.

 

Avaluació única

No hi ha avaluació única.

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex)”

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Duque, Elena.(2006) Aprendiendo para el amor o para la violencia. Las relaciones en las discotecas. Barcelona: El Roure.
 

Oliver, Esther. i Valls, Rosa. (2004) Violencia de género. Barcelona: El Roure Ciencia.
 

Osborne Verdugo, Raquel. (2009) Apuntes sobre violencia de género. Barcelona: Bellaterra.
 

Puigvert, Lidia. (2001) Las otras mujeres. Barcelona: El Roure Ciencia.
 

Valls, Rosa., Puigvert, Lidia., i Duque, Elena.(2008). Gender Violence amongst teenagers: socialization and prevention. Violence Against Women. Vol. 14, núm. 7, 759-785.

Valls, Rosa.; Oliver, Esther.; Sánchez Aroca, Montse.; Ruiz Eugenio, Laura i Melgar, Patricia. (2007)¿Violencia de género también en las universidades? Investigaciones al respecto. Revista de Investigación Educativa Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica, Volum: 25 Número: 1 Pàg. 219 – 231. Murcia: AIDIPE.

Donoso-Vazquez, Trinidad. (2020). Superar las secuelas de la violencia machista. Las voces de las mujeres y sus hijas e hijos. Sevilla: Egregius Ediciones.

https://egregius.es/catalogo/superar-las-secuelas-de-la-violencia-machista-las-voces-de-las-mujeres-y-sus-hijas-e-hijos/ 

Revista

Donoso-Vázquez, Trinidad. (2013). Proceso colectivo de elaboración y evaluación de un programa de prevención en violencia de género. Efectos en el empoderamiento de las mujeres. Asparkía, 24, 69-86.

Donoso Vázquez, T.; Rubio Hurtado, M. J. y Vilà Baños, R. (2018). La adolescencia ante la violencia
de género 2.0: Concepciones, conductas y experiencias. Educación XX1, 21(1), 109-134, doi:
10.5944/educXX1.20180

Trinidad Donoso-Vázquez y Anna Velasco Martínez (2018). Outcomes of a psychosocial treatment of women affected by intimate partner violence. Comunitania: International Journal of Social Work and Social Sciences Nº 16 / July, p. 81-102.