Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Neuroanatomia Humana per a Neurocientķfics

Codi de l'assignatura: 571256

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Alberto Prats Galino

Departament: Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirśrgiques

crčdits: 2,5

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62,5

 

Activitats presencials i/o no presencials

14

 

-  Teoricoprąctica

Presencial i no presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

24

Aprenentatge autņnom

24,5

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Bàsiques
• Demostració de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context d’investigació.

• Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi pròpia.

• Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

• Habilitats d’aprenentatge que permetin als estudiants continuar estudiant de manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

 

Generals

• Capacitat de parlar bé en públic.

• Capacitat per argumentar la transversalitat de coneixements dels científics, per garantir una visió multidisciplinària de les neurociències.

• Capacitat per integrar coneixements d’anatomia micro- i macroscòpica actualitzats per abordar aspectes com ara la fisiopatologia, la prevenció i/o el tractament de malalties relacionades amb el sistema nerviós.

• Formació científica en l’àmbit de les neurociències que permeti exercir de pont entre la recerca bàsica i la clínica, i que faciliti la translació dels nous coneixements als pacients.

 

Específiques

• Coneixement d’alguns mètodes utilitzats en la recerca de neurobiologia (neuroanatomia).

• Capacitat per buscar, obtenir, organitzar i interpretar informació en neurociències a les bases de dades, revistes impreses i en línia, i en fonts diverses, com ara congressos nacionals i internacionals. Conèixer les principals organitzacions científiques relacionades amb les neurociències.

• Habilitat per interpretar imatges del teixit nerviós (macroscòpiques del cervell humà).

• Coneixement de les modalitats principals de neuroimatge.

• Capacitat d’analitzar i interpretar les neuroimatges.

• Coneixements de les bases cel·lulars (neuroanatòmiques) d’algunes de les malalties neurològiques i psiquiàtriques.

• Coneixement de les bases anatòmiques i funcionals dels processos cognitius.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Adquirir una visió de conjunt de l’organització anatòmica i funcional del cervell humà que faciliti la comprensió dels models actuals sobre el seu funcionament normal i en les malalties neurològiques i psiquiàtriques més freqüents. Aplicar aquests principis a l’estudi de funcions cerebrals superiors específiques. Introduir-se en la interpretació anatòmica de diferents tècniques de neuroimatge, especialment de tècniques de ressonància magnètica per estudiar la connectivitat estructural.

 

 

 

Blocs temątics

 

1. Temari

*  Sessions teòriques
1. Nivells d’organització jeràrquica del sistema nerviós. Escorça cerebral: tipus i distribució. Lòbul frontal (1 h)

2. Anatomia funcional del sistema motor (1 h)

3. Lòbul parietal. Anatomia funcional dels sistemes sensitius (1 h)

4. Lòbuls occipital i temporal. Anatomia funcional de la visió i audició (1 h)

5. Anatomia de la substància blanca cerebral i fonaments de DTI (1 h)

6. Dominància hemisfèrica i anatomia del llenguatge (1 h)

7. Circuits dels ganglis basals i cerebel·losos (1 h)

8. Circuits talamocorticals (1 h)

9. Sistema límbic, emoció i memòria (2 h)

 

Sessions pràctiques

Pràctica 1. Dissecció de l’encèfal: anatomia macroscòpica, seccional i per imatge (2 h)

Pràctica 2. Pràctica de DTI i tractografia (2 h)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Seminaris teòrics. Presentació dels temes inclosos en els blocs teòrics, utilitzant tècniques avançades de visualització que faciliten la comprensió de l’estructura en 3D de l’encèfal, amb una orientació funcional i clínica.

Pràctica de dissecció, amb peces anatòmiques per identificar referències macroscòpiques, seccions en els plans de l’espai principals (axial, coronal i sagital mitjà) i estudi seccional del cervell humà (UB-Brain i imatges d’RM).

Pràctica de DTI (diffusion tensor imaging), a l’aula d’informàtica o pràctica online, per a l’estudi tractogràfic de la substància blanca cerebral.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació śnica

S’avaluaran els coneixements adquirits, així com l’assistència, participació en activitats del Campus i la realització d’un treball.

Assistència a classe: 20%

Participació en activitats del Campus virtual: 20%

Memòria de la pràctica de DTI i tractografia: 60%