Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gèneres i Formats de la Comunicació Escrita

Codi de l'assignatura: 363942

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nuria Alturo Monne

Departament: Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia elevat.

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments. Estar familiaritzat amb el treball acadèmic, els seus models de rigor i els seus procediments habituals.

   -

Capacitat d'aplicar els coneixements a la feina d'una manera professional i de demostrar les competències per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments, i la resolució de problemes dins l'àrea d'estudi.

   -

Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins l'àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

Capacitat per organitzar i planificar tasques a desenvolupar personalment o col· lectivament.

   -

Capacitat per demostrar els coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar en un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

   -

Responsabilitat: capacitat de prendre decisions i adaptar-se a situacions noves.

   -

Capacitat i habilitat per exposar idees raonadament, a partir dels fonaments de la retòrica, de la psicologia de la comunicació i de les aportacions de les noves teories de l'argumentació.

   -

Capacitat per comprendre els discursos i les tendències contemporànies de les formes artístiques i comunicatives.

   -

Capacitat i habilitat per buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font o document d'utilitat per elaborar i processar la informació.

   -

Coneixement i habilitats lingüístiques, orals i escrites, en els diferents gèneres, registres i formats propis de la comunicació i anàlisi crítica dels discursos produïts.

   -

Coneixement de la base teòrica que fonamenta la comunicació així com coneixement i habilitat en els mètodes i tècniques d'investigació en comunicació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Iniciar-se en l’etnografia de la comunicació i l’anàlisi del discurs, i la noció de gènere textual.
— Conèixer els aspectes retòrics de la comunicació escrita.
— Tenir unes nocions bàsiques de tipografia i maquetació.
— Conèixer els gèneres escrits propis de la comunicació i les indústries culturals.

 

Referits a habilitats, destreses

— Reconèixer les característiques principals dels gèneres textuals escrits propis de la comunicació i les indústries culturals.
— Ser capaç d’escriure textos de l’àmbit de la comunicació i les indústries culturals que siguin adequats a la situació i al propòsit comunicatiu.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Valorar la qualitat lingüística (gramatical i textual) com un dels aspectes més importants que contribueixen a l’èxit de la comunicació en l’àmbit de les indústries culturals.
— Valorar l’adequació a cada context comunicatiu com un dels aspectes més importants que contribueixen a l’èxit de la comunicació en l’àmbit de les indústries culturals.