Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi dels Discursos dels Mitjans de Comunicació

Codi de l'assignatura: 363945

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Joan Julibert Gonzalez

Departament: Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia elevat.

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments. Estar familiaritzat amb el treball acadèmic, els seus models de rigor i els seus procediments habituals.

   -

Capacitat d'aplicar els coneixements a la feina d'una manera professional i de demostrar les competències per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments, i la resolució de problemes dins l'àrea d'estudi.

   -

Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins l'àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

Capacitat per organitzar i planificar tasques a desenvolupar personalment o col· lectivament.

   -

Capacitat per demostrar els coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar en un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

   -

Responsabilitat: capacitat de prendre decisions i adaptar-se a situacions noves.

   -

Capacitat i habilitat per exposar idees raonadament, a partir dels fonaments de la retòrica, de la psicologia de la comunicació i de les aportacions de les noves teories de l'argumentació.

   -

Capacitat per comprendre els discursos i les tendències contemporànies de les formes artístiques i comunicatives.

   -

Capacitat i habilitat per buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font o document d'utilitat per elaborar i processar la informació.

   -

Coneixement i habilitats lingüístiques, orals i escrites, en els diferents gèneres, registres i formats propis de la comunicació i anàlisi crítica dels discursos produïts.

   -

Coneixement de la base teòrica que fonamenta la comunicació així com coneixement i habilitat en els mètodes i tècniques d'investigació en comunicació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Familiaritzar-se amb l’estructura dels mitjans de comunicació, els diferents tipus de discursos que els articulen, les estratègies en què es fonamenten i les conseqüències que tenen en la definició de l’opinió pública.

- Identificar els interessos dels discursos en els mitjans de comunicació i apuntar la perspectiva social i de gènere per tal de detectar les carències i l’evolució en els darrers anys 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Esfera pública, els mitjans de comunicació com un actor principal en una societat avançada

*  Com es passa d’una esfera democràtica basada en tres poders a una d’avançada amb quatre, on els mitjans de comunicació són el quart.

2. El discurs com a vehicle d’èxit en la transmissió comunicativa: entre l’opinió pública i l’opinió publicada

3. Estructura empresarial dels mitjans de comunicació a l’Estat espanyol

*  Com és la seva línia editorial i com expressen el seu posicionament ideològic en el dia a dia del diari: editorial, columnes d’opinió, seccions, notícies, reportatges. 

4. Les tipologies de discurs en els mitjans de comunicació públics i els mitjans de comunicació privats. Entre la funció informativa i pedagògica del servei públic i el resultadisme empresarial i comercial

*  Com es diferencien discursivament un model de l’altre i quines diferències discursives hi ha entre el mitjà generalista i el mitjà especialitzat. Exposició dels factors que condicionen les tipologies discursives.

5. Del segle xx al segle xxi. Eclosió de la digitalització

*  Com afecten el discurs dels mitjans de comunicació els canvis d’hàbits i de rutines informatives. Del consum d’informació al possible perill de morir «infoxicats»: la qualitat periodística als mitjans «fast food».

6. Metodologies d’investigació de la comunicació política: qualitatives i quantitatives

*  Focalització en l’anàlisi del discurs.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals, pràctiques de grup, anàlisi de textos periodístics o audiovisuals, comentari de lectures, etc.

Donat el vessant pràctic del grau de Comunicació i Indústries Culturals, aquesta assignatura eventualment pot programar alguna sortida o pràctica acadèmica fora de l’àmbit de la Facultat i que poden requerir o no la intervenció de recursos tècnics del grau.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Dues pràctiques de caràcter analític, a fer en grups de dues persones:

• Anàlisi del discurs del contingut d’un mitjà de comunicació. El contingut ha de ser d’actualitat. Ha de constar d’una introducció teòrica i una demostració empírica amb conclusions posteriors (30 %).

• Anàlisi del discurs de dos mitjans. El posicionament del discurs de dos mitjans de comunicació diferents, a través de dues mostres de contingut informatiu. Evidenciar la gradualitat o la contrarietat entre els discursos de les dues mostres (30 %).

— Examen final (40 %).

Les incorreccions lingüístiques (ortogràfiques, lèxiques, sintàctiques, etc.) en qualsevol de les proves o exercicis objecte d’avaluació repercuteixen negativament en la qualificació final de l’activitat en qüestió. En el programa de curs es determina, amb concreció, aquest aspecte.

 

Avaluació única

Examen final sobre els continguts teòrics i pràctics de l’assignatura.

Reavaluació

El procés de reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

  Enllaç

  Enllaç

  Enllaç

  Enllaç

  Enllaç

  Enllaç

  Enllaç

  Enllaç

  Enllaç

  Enllaç

  • Grindstaff, L.:The Media Shot. Chicago, The University of Chicago. 2002.

  Enllaç

  Enllaç

  Enllaç

  Enllaç

  Enllaç

  Enllaç

  Enllaç

  Enllaç