Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ambients i Processos Sedimentaris Marins

Codi de l'assignatura: 571316

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Miquel Canals Artigas

Departament: Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

24

 

-  Teoria

Presencial

 

16

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

26

 

 

Recomanacions

 


Altres recomanacions

Es recomana cursar també les assignatures optatives "Cartgorafia d’hàbitats marins" i "Oceans polars".

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Habilitat en l’ús del llenguatge científic.

— Habilitat en l’ús de fonts d’informació.

— Esperit crític, creatiu i de síntesi.

— Capacitat d’autoaprenentatge i de gestió i organització del temps personal.

— Capacitat per assimilar i comparar críticament la literatura científica i tècnica i contrastar-la amb proves experimentals i models conceptuals pertinents, propis o aliens.

— Capacitat per reconèixer de manera integrada els aspectes estructurals i funcionals del sistema marí combinant-ne les descripcions quantitatives sobre les quals es basen, a escales diferents, les diverses disciplines científiques que l’estudien.

— Capacitat per analitzar, planificar i gestionar els recursos marins d’acord amb uns objectius d’optimització compatibles amb criteris de conservació de la qualitat del medi marí.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els principals ambients sedimentaris marins, els processos físics, químics i biològics que hi tenen lloc i els productes resultants en cada cas per assolir-ne una visió global, des de les regions polars fins a les equatorials.

— Saber quins són els components dels sediments marins, saber-los identificar i reconèixer-ne el caràcter diagnòstic, així com entendre les causes que determinen la formació d’un o altre tipus de sediment a l’oceà.

— Familiaritzar-se amb els procediments habituals de mostreig, anàlisi i tractament de les mostres de sediments marins i extreure’n la informació pertinent.

— Entendre la informació continguda en mapes del relleu submarí, perfils de sísmica, vídeos i fotografies i altres tipus de fonts documentals, en termes d’ambient sedimentari i la seva evolució.

— Entendre els factors determinants de l’estat i el comportament actuals dels sistemes sedimentaris marins i el paper cabdal de les actuacions humanes en l’alteració de la dinàmica sedimentària.

— Saber quins processos sedimentaris poden generar riscos geològics tenint en compte les variables que determinen la perillositat associada.

— Ser capaç d’entendre de quina manera els ambients i els processos sedimentaris determinen els poblaments vegetals i animals marins.

— Assolir un bon coneixement dels ambients sedimentaris marins propis de l’entorn de la península Ibèrica i les Illes, com a marc geogràficament més proper.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Marc general

2. Mostreig, anàlisi i tractament de mostres de sediments marins. Extracció d’informació. Formació pràctica en laboratori.

3. Sedimentació a les plataformes continentals. Trets morfològics i sedimentaris. Plataformes siliciclàstiques. Plataformes carbonatades i interrelacions biota-sediment. Plataformes mixtes. Estudi de casos: impactes antropogènics en els fons marins de les plataformes continentals.

4. Sedimentació als talussos i piemonts continentals. Trets morfològics i sedimentaris. La progradació dels marges continentals. Canyons, canals i altres tipus de valls submarines. Ventalls submarins. Esllavissaments submarins. Comunitats de coralls profunds i sedimentació carbonatada profunda. Estudi de casos.

5. Sedimentació en marges glaciats. Acció del gel sobre el fons marí. Processos glaciomarins. Estudi de casos.

6. Sedimentació a les planes abissals: sedimentació pelàgica i fluxos. Estudi de casos.

7. Circulació profunda i sedimentació: sistemes contornítics. Estudi de casos.

8. Evolució recent dels sistemes sedimentaris marins i impactes antropogènics. Estudi de casos.

9. Processos sedimentaris marins i riscos geològics.

10. Ambients i sistemes sedimentaris dels marges continentals de la península Ibèrica i les Illes.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Es combinen les explicacions teòriques amb l’ús majoritari de mitjans audiovisuals (ordinador i vídeo), l’anàlisi de casos i el debat sobre articles científics i altres documents, en funció dels temes, en sessions teoricopràctiques. Prèviament a aquestes sessions, l’alumnat ha de fer un treball preliminar que inclogui l’estudi d’articles i altres documents per preparar unes presentacions breus.

— S’ofereixen tutories individuals.

— En el treball a partir d’articles científics i altres documents es fa servir l’anglès com a llengua vehicular.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Seguiment de les activitats a classe (participació, pràctiques, anàlisis i debats).
— Treball autònom.
— Test i problemes pràctics.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Davis, R.A. (ed.), 1985. Coastal sedimentary environments; Springer-Verlag, 716 p.  Enllaç

Hueneke, H. i Mulder, T., 2011. Deep-Sea Sediments; Elsevier, 849 p.  Enllaç

Leeder, M.R., 1982. Sedimentology - Process and Product; Chapman & Hall, 344 p.  Enllaç

Mienert, J. i Weaver, P. (eds.), 2003. European Margin Sediment Dynamics. Side-Scan Sonar and Seismic Images; Springer, 256 p.   Enllaç

Robert, C., 2008. Oceans and Sediments; Elsevier, ISBN: 978-0-444-51817-0

Reijmer, J.J.G. i Immenhauser, A., 2005. Sedimentology in the 21st Century; Elsevier, 542 p. (sedimentació carbonatada).  Enllaç

Seibold, E. i Berger, W.H., 1996. The sea floor. An introduction to Marine Geology; Springer-Verlag, 356 p.   Enllaç

Shanmugan, G., 2006. Deep-Water Processes and Facies Models: Implications for Sandstone Petroleum Reservoirs; Elsevier  Enllaç

  (versió online a: http://www.knovel.com/web/portal/browse/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=1852&VerticalID=0).

Wille, P., 2005. Sound Images of the Ocean in Research and Monitoring, Springer, 471 p.  Enllaç

Dowdeswell, J.A., Canals, M., Jakobsson, M., Todd, B.J., Dowdeswell, E.K. i Hogan, K.A. (eds), 2016. Atlas of Submarine Glacial Landforms: Modern, Quaternary and Ancient; Geological Society, London, Memoirs, 46.

Li, M.Z., Sherwood, C.R i Hill, P.R. (eds.), 2012. Sediments, Morphology and Sedimentary Processes on Continental Shelves Advances in Technologies, Research and Applications. Sp. Publ. IAS, 44. Wiley-Blackwell.

Syvitski, J. et al. (eds.), 2007. Continental margin sedimentation. From sediment transport to sequence stratigrapghy. Sp. Publ. 37 IAS, 560 p.

Balson P.S. i Collins, M.B. (eds.), 2007. Coastal and shelf sediment transport. Geological Society of London Sp. Publ. 274, 168 p.

Article

Canals, M., Puig, P., Heussner, S., Durrieu de Madron, X., Palanques, A. i Fabres, J., 2006. Flushing submarine canyons; Nature, 444: 354-357  Enllaç