Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 571509

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Cristina Martinez Martinez

Departament: Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

crèdits: 18

Programa únic: S

 

 

Idioma

 

L’alumnat pot escollir fer el treball final de màster en català, castellà o anglès.

 

 

Professorat tutor

 

Professorat:
Dra. Cristina Martínez Martínez

Professora associada a la Universitat de Barcelona i Investigadora de la Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia.Va obtenir el grau de Doctor en Ciències Clíniques per l’UB l’any 2011  i  és Graduada en Antropologia Social i Cultural i en Ciències Infermeres. Compta amb formació postgraduada en Política Sanitària per la UCSF (Beca de la Caixa, 2007) i en Ciències de la Implementació (Programa TIDIRH, USA).

La Dra. Martínez ha dissenyat diversos programes de control del tabac dirigits a serveis sanitaris per facilitar la transferència del coneixement científic a la pràctica. Ha treballat amb metodologies mixtes (qualitatives i quantitatives) que impliquen la participació-acció per fer possible la implementació de programes mitjançant la coordinació del projecte "Hospital sense Fum”. De la seva contribució científica descasta el seu coneixement en la anàlisis de les necessitats politico-sanitàries i la seva experiència en l’aplicació d’estratègies que fan possible aconseguir la millorar el greu problema que planteja el tabaquisme a la nostra societat.

La seva principal línia d’investigació comprèn l’avaluació de programes i la transferència de la investigació sobre mesures politico-sanitàries en l’àmbit local, nacional i internacional. Els continguts específics de la seva investigació inclouen les següents àrees: el control del tabac als serveis de salut, la investigació aplicada (principalment destinada al disseny i avaluació de l’eficàcia dels programes educatius i intervencions per deixar de fumar), i el marc regulador de les polítiques de control del tabac, tot integrant un enfocament singular a les poblacions vulnerables.

Actualment és investigadora principal de sis projectes en marxa: tres relacionats amb el desenvolupament de programes formatius en tabaquisme tant a escala internacional com nacional (INSTrUCT ERASMUS +;  PISCIS i ISCI_SEC,); dos projectes dirigits a poblacions vulnerables amb trastorn mental i abús de substàncies (ACT_ATAC i DUCATA, aprovats pel Fons d’Investigacions Sanitàries i el Plan Nacional sobre Drogues respectivament), a més d’un estudi de cohorts regional on s’ha realitzat seguiment a estudiants d’infermeria (ECTEC_S).  A més és IP de projectes complexos comunitaris com un assaig pràctic (QUIT_MENTAL) i diversos estudis transversals (ETHIF, ECTEC, etc). Així mateix, col·labora en diversos estudis liderats per investigadors de la UCT, UB y UCSF.

E-mail: cmartinez@iconcologia.net | Twitter: @CrisMarMar  ORCID: 0000-0002-0108-3288

Dra. Marga Pla

Profesora agregada de la Universitat de Barcelona.  Desenvolupa el seu treball com a investigadora experta en metodologia qualitativa. Ha treballat en recerca en salut pública i comunitària utilitzant la perspectiva etnogràfica i fenomenològica. És experta en l’estudi dels determinants de la salut i ha treballat amb poblacions vulnerables internacionalment (Romania, Brasil, etc.). Ha dirigit, coordinat i participat en més de 40 projectes d’investigació i avaluació de serveis sanitaris.

 

Tutors i tutores: Sílvia Costa Abós - Amparo del Pino Gutiérrez - Pilar Delgado Hito - Joan Maria Estrada Masllorens - Núria Fabrellas Padrés - Anna M. Falcó Pegueroles - Ana Belen Fernández Cervilla - Ester Fusté Domínguez- Jordi Galimany Masclans - Eva Garrido Aguilar - Josefina Goberna Tricas - M. Teresa Icart Isern -  Eulàlia Juvé Udina - Enrique Limón Cáceres- M. Teresa Lluch Canut - Cristina Martínez Martínez- María Jesus Megido Badia - M. Carmen Moreno Arroyo - M. Victoria Morin Fraile - Margarita Pla Consuegra - Carme Planas Capmany - Montserrat Puig Llobet - Marta Raurell Torreda- Dolores Rodríguez Martín - Marta Romero Garcia - M. Aurèlia Sánchez Ortega - Maria de los Angeles Saz Rey- Montserrat Solà Pola - Carme Terré Rull - Avelina Tortosa Moreno.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 450

 

Activitats presencials i/o no presencials

12

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

6

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

388

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per demostrar coneixements en metodologia de la investigació que els permetin desenvolupar treballs científics, des de la pregunta o hipòtesi d’investigació fins a la publicació dels resultats.

 

— Capacitat per aplicar les eines necessàries per elaborar un projecte d’investigació que permeti als postgraduats participar en les diferents convocatòries nacionals i internacionals per mitjà de les quals es finança la investigació en salut.

 

— Capacitat per adquirir una formació acadèmica que permeti als professionals investigar en aspectes relacionats amb el gènere i la diversitat social i cultural de la població receptora de l’atenció, que sigui respectuosa amb els principis d’ètica.

 

— Capacitat per utilitzar i gestionar recursos (documentals, informàtics, audiovisuals, etc.) per fer estudis d’investigació multidisciplinaris.

 

— Capacitat per utilitzar i aplicar el pensament crític i reflexiu en el context de les cures infermeres i específicament en l’ús de llenguatge no sexista.

 

— Capacitat per prendre decisions d’acord amb els principis bioètics.

 

— Capacitat per adquirir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, molt sovint en un context d’investigació.

 

— Capacitat per comunicar les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

— Capacitat per adquirir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant de manera primordialment autodirigida i autònoma. 

 

— Capacitat per concebre i dissenyar un procés d’investigació en cures infermeres amb rigor científic.

 

— Capacitat per utilitzar i aplicar les diferents etapes del procés d’investigació en totes les seves fases, des de l’elaboració d’un projecte, fins a la publicació i aplicació en la pràctica infermera.

 

— Capacitat per elaborar un pressupost d’un projecte d’investigació infermera i gestionar-lo de manera eficient.

 

— Capacitat per fer comunicacions científiques orals i escrites de forma efectiva per difondre tant els projectes d’investigació infermera com els resultats, en els àmbits acadèmics, clínics, de la industria o divulgatius.

 

— Capacitat per reconèixer la potencialitat de les noves tecnologies aplicades a l’educació i la investigació (biologia molecular, avenços en genètica, etc.) per generar informació útil per al desenvolupament de la professió infermera.

 

— Capacitat per aplicar la pràctica basada en l’evidència científica en les cures de salut.

 

— Capacitat per comprendre el sentit ètic que ha d’impregnar les reflexions i les interpretacions dels problemes que sorgeixen en la investigació amb éssers humans, valorant aspectes de la genètica entre altres.

 

— Capacitat per deliberar i argumentar en el context de la investigació infermera.

 

— Capacitat per reconèixer la influència de les idees i els valors personals en la valoració i maneig professional de la resposta de les persones davant las situacions de crisi.

 

— Capacitat per reconèixer i aplicar conceptes bàsics d’economia de la salut per recolzar les decisions en l’àmbit sanitari.

 

— Capacitat per comprendre, manejar i aplicar els conceptes i fenòmens analitzats en economia de la salut, per la resolució de problemes des de una perspectiva econòmica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

—Elaborar i presentar un projecte de recerca en el qual l’alumnat demostri els coneixements adquirits, així com la integració de les habilitats que el fan competent per desenvolupar aquest projecte.
— Aplicar la metodologia de la recerca, elaborant i defensant oralment davant una comissió avaluadora un projecte de recerca relacionat amb les cures infermeres.
— Potenciar les competències necessàries per cursar, si l’alumne ho desitja, un programa de doctorat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Treball Final de Màster: característiques, estructura i desenvolupament

2. Elaboració del treball de recerca

*  El projecte ha de tenir una extensió d’11-13 pàgines i ha de constar dels apartats següents:

Portada / identificació

Índex

Resum. Objectiu, àmbit d’estudi, metodologia (resultats i discussió)*, conclusions*, paraules clau

Introducció: Marc conceptual. Antecedents i estat actual del tema. Justificació del projecte. Problema/pregunta de recerca

Objectius i hipòtesis (si és pertinent)

Metodologia: àmbit d’estudi. Perspectiva metodològica. Disseny o tipus d’estudi. Subjectes d’estudi. Variables d’estudi. En estudis qualitatius, descripció de les dimensions del fenomen. Fonts d’informació i recollida de dades. Anàlisis de les dades. Prova pilot

Aspectes ètics

Resultats, discussió i conclusions*

Dificultats i limitacions

Aplicabilitat i utilitat pràctica

Cronograma/ Pla de treball

Bibliografia

Annexos

* En el cas de projectes de recerca amb implementació pilot

3. Defensa oral del projecte de recerca

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

S’apliquen les següents  metodologies d’aprenentatge actiu:

Cerca d’informació: organitzada com una cerca d’informació de manera activa per part de l’alumnat, permet l’adquisició de coneixements de forma directa però també l’adquisició d’habilitats i actituds relacionades amb l’obtenció d’informació.
Tutorització per grups: seguiment i orientació en grup en el desenvolupament del treball final de màster.
Pràctiques amb documents: formulació, anàlisi, resolució i/o debat entorn de l’elaboració del treball final de màster.
— Elaboració de projectes: metodologia d’aprenentatge activa que promou l’aprenentatge a partir de la realització d’un projecte: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació d’un projecte.

*Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia

**En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació del tutor/a (50 %):
— Seguiment de les tutories obligatòries (20 %)
— Contingut del treball (30 %)

Avaluació del tribunal (50 %):

— Contingut del treball (30 %)
— Presentació oral (20 %)

 

*Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia

 

 

Observacions COVID-19 i Prespectiva de gènere

 

 *Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia
**En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Icart Mt, Pulpón AM, Garrido EM, Delgado-Hito MP. Cómo elaborar y presentar un proyecto de investigación, una tesina y una tesis. Barcelona: Universitat de Barcelona; 2012

García MP, Matinez P (coords.) Guía pràctica para la realización de Trabajos fin de grado y Trabajos fin de màster. Murcia: Universidad de Murcia; 2012.

Faus F, Santainés E. Búsquedas bibliugràficas en bases de datos. Primeros passos en investigación en ciències de la salud. Barcelona: Elsevier; 2013.

Argimon JM, Jiménez J. Métodos de investigación clínica y epidemiològica. Barcelona: Elsevier; 2013.

Álvarez G. El arte de presentar: Barcelona: Gestión 2000; 2012

Rubio J, Puigpelat F. Com parlar bé en públic. Barcelona: Mina; 2007.