Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història Moderna d'Espanya

Codi de l'assignatura: 361424

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jaume Danti Riu

Departament: Departament d'Història i Arqueologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

53

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial i no presencial

 

2

 

(20/27 octubre i 3 de novembre - CRAI Biblioteca Reserva UB)

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

6

 

(novembre/desembre. Aula Mediterrània IEMed-UB (en "streaming"))

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge autònom

53

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

CE7 - Valoració crítica de la història. Capacitat de fer un balanç de conjunt dels diferents períodes, processos i fets històrics.

   -

CE6 - Capacitat d'aprofundir en diversos períodes històrics.

   -

CE12 - Coneixement adequat de les diferents perspectives historiogràfiques en els diversos períodes i contextos històrics. Analitzar críticament els models interpretatius principals de la història. Conèixer les obres i els autors bàsics i fonamentals de la historiografia de cada període històric.

   -

CE9 - Capacitat de donar coherència i significat a la informació recopilada a partir de la utilització dels recursos instrumentals de la història. Criteris per establir-ne la fiabilitat. Contrastar, organitzar i sistematitzar la informació. Fonts digitals i fonts orals.

   -

CE5 - Visió integradora. Capacitat de criticar els reduccionismes i les simplificacions que distorsionen la comprensió i l'explicació dels fets històrics.

   -

CE3 - Identificar les forces, les tendències i els processos de caràcter general que condicionen cada una de les etapes de la història. Concretar els fets i els personatges més rellevants i significatius de cada període històric.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

― Reconèixer les característiques principals dels diversos aspectes econòmics, socials, polítics i culturals que configuren la història moderna d’Espanya.
― Conèixer els principals fets històrics entre els segles xv i xviii en els territoris de la monarquia hispànica.
― Identificar els diversos processos i fets que permeten entendre i interpretar en la seva globalitat el període estudiat.

 

Referits a habilitats, destreses

― Elaborar síntesis sobre qualsevol tema a partir de la bibliografia general i específica.
― Analitzar i interpretar fonts primàries.
― Analitzar i interpretar fonts historiogràfiques.

 

Referits a actituds, valors i normes

― Interessar-se pels coneixements sobre la història moderna d’Espanya.
― Plantejar-se el valor de la perspectiva històrica per a una interpretació més acurada.
― Implicar-se en el procés d’aprenentatge, participant en les diverses activitats i metodologies docents.
― Esforçar-se en l’hàbit de la lectura crítica de bibliografia específica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. De l’època medieval a l’època moderna. El regnat dels Reis Catòlics

1.1. El procés d’integració territorial

1.2. Les bases econòmiques, socials i polítiques de la nova monarquia

1.3. La unitat religiosa: cristians, jueus, musulmans

1.4. La política exterior i l’expansió internacional: Itàlia, Àfrica, Amèrica

2. El segle xvi. L’hegemonia hispànica

2.1. Món rural i món urbà  

2.2. De l’Espanya imperial de Carles V a la monarquia de Felip II

2.3. Els moviments socials. Comunidades i Germanies

2.4. La cultura del segle d’or

3. La declinació hispànica del segle xvii. Crisi econòmica i crisi política

3.1. Crisi i decadència

3.2. De la declinació al fracàs de la reforma. De Felip III a Felip IV

3.3. Revolucions i revoltes. Portugal, Catalunya, Nàpols i Sicília

3.4. Entre la fallida i el redreç. El regnat de Carles II

4. L’Espanya del segle xviii. Reformisme i il·lustració

4.1. Les transformacions econòmiques i socials

4.2. El reformisme polític de la nova monarquia borbònica

4.3. Carles III: la culminació de l’absolutisme il·lustrat

4.4. Il·lustració i revolució

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de les activitats s’adequarà a l’escenari de docència presencial que preveu la UB en un context de normalitat acadèmica. En el cas que l’evolució de la pandèmia no ho permeti, la docència s’ajustarà a les directrius de les autoritats sanitàries vigents en cada moment, existint la possibilitat que calgui implantar un model de docència mixta que combini la presencialitat i la no presencialitat. 

La metodologia bàsica consisteix en la complementarietat entre la teoria, les pràctiques amb documents i l’elaboració d’un treball dirigit a partir de les propostes que s’ofereixen.

S’exposa cadascun dels temes, seguit del comentari de textos o d’imatges que propiciï la participació de l’alumnat. Es tracta de facilitar els continguts fonamentals perquè després es puguin aprofundir amb altres recursos (bibliogràfics, etc.).

Assistència i participació en seminaris sobre línies de recerca per tal de conèixer-les i aprofundir en altres temàtiques menys tractades a les classes teòriques.

Les pràctiques seran el comentari de textos primaris i gràfics o mapes que es realitzarà de forma presencial i no presencial. També es durà a terme una sessió pràctica a partir del Fons de Reserva de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona.

El treball dirigit consisteix a aprofundir el coneixement sobre un tema, que s’escull entre tres, amb la utilització d’una sèrie de documents que s’ofereixen i el suport de la bibliografia específica que correspongui.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es fonamenta en l’assoliment dels objectius referits a continguts i habilitats. Està composta per:

— Un examen sobre els continguts del programa (50 % de la nota final).
— Un treball sobre un tema, a triar entre tres que es proposen, a partir dels documents que s’ofereixen i amb la bibliografia específica que correspongui (40 % de la nota final).
— Participació en la pràctica de documents i en el seminari, amb lliurament d’un resum de l’activitat (10 % de la nota).

 

 

 

Avaluació única

Tal com preveu la normativa de la Universitat de Barcelona, dins els terminis establerts per a cada semestre, s’ha de fer constar explícitament i documentalment la voluntat d’acollir-se a l’avaluació única mitjançant un document escrit degudament signat pel responsable de l’assignatura.

Es fa amb les mateixes condicions de la continuada, però tot a la data de l’examen assenyalada oficialment.

La data, l’hora i l’aula de la prova d’avaluació única es publiquen al web de la Facultat.

 

Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació per a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

El calendari de reavaluació estableix el mes de març per a les assignatures del primer semestre i de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre.

La prova de reavaluació és únicament un examen (100 % de la nota final).

La data, l’hora i l’aula de la prova de reavaluació es publiquen al web de la Facultat.