Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Direcció i Gestió d'Institucions Públiques

Codi de l'assignatura: 572237

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Esther Pano Puey

Departament: Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62,5

 

Activitats presencials i/o no presencials

23,5

 

-  Teoria

Presencial

 

3,5

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

19

 

 

Recomanacions

 

— És recomanable haver cursat prèviament assignatures relacionades amb l’àmbit de l’anàlisi de polítiques i la gestió pública. Si no és així, és possible que s’hagi de fer alguna lectura complementària. 

— L’assignatura es planteja com un conjunt de mòduls amb una lògica de construcció conjunta entre el professorat, els ponents i els assistents, que és afavorit per una actitud activa dels participants. 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals
 

— Promoure la reflexió sobre els valors vinculats a la gestió pública.

— Reflexionar i debatre sobre la posició de les institucions en el nostre sistema de gestió pública. 

Competències específiques

— Reflexionar sobre el sistema institucional i sobre els diferents rols que han de prendre les institucions públiques.

— Treballar en la construcció de models institucionals en entorns de societats complexes.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Adquirir coneixements sobre els temes següents:

— L’estudi de la naturalesa de les institucions que componen el sector públic.

— Les complexes relacions entre política i administració.

— Els aspectes organitzatius de la direcció d’institucions.

— Els processos d’adaptació institucional.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar la capacitat d’anàlisi en relació amb la xarxa d’institucions públiques.

— Treballar amb una visió estratègica pel que fa al disseny institucional.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Reflexionar sobre els entorns institucionals.

— Ampliar els plantejaments sobre la posició de les institucions.

— Debatre models i lògiques diferents que poden coexistir i donar lloc a un conjunt institucional més ric. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Mòdul 1: L’estat i la configuració institucional

*  En aquest mòdul analitzarem la rellevància de les configuracions institucionals en la construcció de les estructures públiques. 

2. Mòdul 2: La configuració de les elits institucionals

*  Les elits són un element fonamental en el funcionament de les institucions i sovint han estat el focus de nombrosos dubtes i conflictes. En aquest mòdul analitzem la incorporació i la selecció de les elits així com l’impacte de la discussió entre política i alta administració. 

3. Mòdul 3: Enginyeria institucional: la configuració estructural

*  Les institucions s’han de dotar de terminades formes per garantir-ne el bon funcionament. Com es defineixen aquestes estructures? Quins són els elements rellevants que s’hi han de tenir presents? En aquest mòdul analitzarem com s’estructuren les grans institucions i a quins criteris responen aquestes morfologies. 

4. Mòdul 4: Política i gestió

*  La política i la gestió són dues dimensions que s’interrelacionen i que cal harmonitzar per garantir el bon funcionament institucional. En aquest mòdul analitzarem la naturalesa de les dues dimensions i els mecanismes que permeten una millor interrelació. 

5. Mòdul 5: Experiències pràctiques

*  En aquest mòdul incorporarem experiències pràctiques per il·lustrar els plantejaments recollits en els mòduls anteriors. 

6. Mòdul 6: la perspectiva de gènere en la direcció institucional

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es planteja com un conjunt de mòduls destinats a treballar la construcció d’una determinada noció d’institució i de direcció institucional. L’objectiu general és reflexionar sobre els elements necessaris per a configuracions que es puguin situar en una clau de consens acadèmic i tècnic a partir de la qual es proposin diferents estils de direcció. L’apropament a aquests estils de direcció és pretesament plural i, per tant, es fa necessàriament a través de diferents intervencions que parteixin de visions diferents i que permetin la reflexió i la discussió.

L’assignatura ofereix eines teòriques, que no necessàriament han de ser treballades de manera específica a les sessions sinó que han d’esdevenir un ventall de recursos per al desenvolupament d’una visió pròpia. Aquesta part teòrica és, de fet, una base inicial per a unes propostes pràctiques que configuren el nucli de l’assignatura. Les propostes pràctiques han de ser l’element central a partir del qual es pugui reflexionar sobre una certa noció bàsica d’institució i, alhora, han de plantejar un ventall plural de diferents fórmules pràctiques per gestionar les institucions. 

Tots els mòduls inclouen també la reflexió i el debat com a mecanisme per a l’aprofundiment en la matèria. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
Hi ha dos sistemes possibles d’avaluació de l’assignatura (avaluació continuada i avaluació única). El preferent és el de l’avaluació continuada, que s’aplica per defecte. Els estudiants que no puguin seguir el curs d’acord amb els criteris d’aquest model d’avaluació tenen la possibilitat d’acollir-se a la modalitat d’avaluació única.

L’avaluació continuada exigeix:

• Assistir a les sessions presencials de l’assignatura.
• Participar en les activitats pràctiques i lliurar els materials indicats (40 % de la nota final).
• Fer la prova de síntesi final, que consisteix en el desenvolupament d’un o de dos aspectes recollits en el contingut del programa (60 % de la nota).

 

Avaluació única

Els alumnes que sol·licitin, d’acord amb el procediment establert, ser avaluats mitjançant la modalitat d’avaluació única han de presentar un conjunt de materials (portafolis) per tal de demostrar que han assolit uns coneixements equivalents als de la matèria impartida en les sessions presencials. La nota final correspon a la qualificació obtinguda mitjançant aquest lliurament. 

Reavaluació

Els alumnes que no superin l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació que consisteix en una prova escrita. Per poder fer la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.