Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Recerca Quantitativa: Dissenys

Codi de l'assignatura: 572480

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Eva Maria Garrido Aguilar

Departament: Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Observacions COVID-19

 

El pla docent pot tenir adaptacions segons el curs dels esdeveniments referents a la COVID-19 que es puguin donar a la nostra societat.
  

 

 

Idiomes

 

Els idiomes d’impartició de la matèria són el català i el castellà.
En aquesta assignatura es fan servir documents i material audiovisual en català, castellà i anglès.

 

 

Professorat

 

Dra. Eva Garrido Aguilar
Dra. Cristina Martínez Martínez

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

10

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial i no presencial

 

12

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

L’equip de professorat d’aquesta assignatura vol posar l’accent en les normatives sobre la propietat intel·lectual així com el dret a la pròpia imatge.
La còpia sense els permisos adients i el plagi estan totalment prohibits. L’alumne o grup d’alumnes que incompleixi la normativa vigent que regula aquests temes podria suspendre l’exercici i fins i tot l’assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Generals
— Capacitat per utilitzar el potencial investigador òptim de cadascú en les cures, la gestió i la docència.

— Capacitat per aplicar les teories i els principis que guien la investigació en la pràctica investigadora.

— Capacitat per adquirir coneixements en metodologia de la recerca que permetin desenvolupar treballs científics, des de la pregunta o hipòtesi d’investigació fins a la publicació dels resultats.

— Capacitat per aplicar les eines necessàries per a l’elaboració d’un projecte d’investigació que permeti als postgraduats participar en les diferents convocatòries nacionals i internacionals per mitjà de les quals es finança la investigació en salut.

Específiques

— Capacitat per concebre i dissenyar un procés d’investigació en cures infermeres amb rigor científic.

— Capacitat per triar i aplicar la metodologia d’investigació més adequada, qualitativa o quantitativa, en funció de la pregunta d’investigació plantejada en l’àmbit infermer.

— Capacitat per utilitzar i aplicar les diferents etapes del procés d’investigació, en totes les seves fases, des de l’elaboració d’un projecte fins a la publicació i aplicació en la pràctica infermera.

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en aquestes competències i en el temari de l’assignatura.

 

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 

 • Conèixer i comprendre la mesura en els estudis epidemiològics
 • Conèixer i comprendre la utilitat de la revisió bibliogràfica en el procés de recerca
 • Conèixer i comprendre com es defineixen els preguntes de recerca, els objectius i les hipòtesis
 • Conèixer i comprendre l’adequació de la metodologia de recerca a les preguntes de recerca, els objectius i/o les hipòtesis plantejats
 • Conèixer i comprendre com es defineixen els diferents elements que intervenen en la etapa de planificació de la investigació quantitativa en coherència a les preguntes de recerca, els objectius i/o les hipòtesis formulades:  dissenys, subjectes d´estudis, definició i classificació de les variables, instruments de mesura i estratègia d´anàlisis de dades
 • Conèixer i comprendre els apartats d’un projecte de recerca quantitatiu

 

Referits a habilitats, destreses

 • Identificar la mesura en els estudis epidemiològics
 • Revisar, seleccionar, analitzar críticament i sintetitzar la informació mes rellevant obtinguda de la revisió bibliogràfica per conèixer l´estat actual del tema i definir les bases teòriques que emmarquen i sustenten el disseny i desenvolupament de la investigació quantitativa   
 • Definir i formular els preguntes de recerca, els objectius i les hipòtesis en la recerca quantitativa
 • Valorar i determinar l’adequació de la metodologia de recerca a les preguntes de recerca, els objectius i/o les hipòtesis plantejats
 •  Definir o formular els diferents elements de la etapa de planificació en la investigació quantitativa en coherència a les preguntes de recerca, els objectius i/o les hipòtesis formulats:  dissenys, subjectes d´estudis, definició i classificació de les variables, instruments de mesura i estratègia d´anàlisis de dades
 • Elaborar els apartats d’un projecte de recerca quantitatiu

 

 

Blocs temàtics

 

1. La mesura en els estudis epidemiològics

1.1. Mesures absolutes i relatives

1.2. Mesures de freqüència. Prevalença. Incidència acumulada. Taxa d’incidència

2. Definir el tema de recerca

2.1. Definició del problema i objectius de recerca

2.2. Revisió bibliogràfica

3. Hipòtesis i variables

3.1. Formulació d’hipòtesis i classificació de variables

4. Dissenys d’investigació en epidemiologia

4.1. Classificació. Estudis observacionals descriptius

4.2. Estudis observacionals analítics

4.3. Estudis experimentals

5. Subjectes d’estudi

5.1. Població i mostra. Criteris de selecció, grandària de la mostra i tècniques de mostreig

6. Projecte de recerca

6.1. Finalitat i apartats d’un projecte de recerca

7. Obtenció de dades

7.1. Obtenció de dades. Elaboració de qüestionaris. Escales de salut. Instruments estandarditzats

8. Qualitat de la informació

8.1. Fiabilitat i validesa

9. Cribratges

9.1. Estudis d’avaluació de proves diagnòstiques

10. Anàlisis de dades

10.1. Estratègia d’anàlisis. Presentació i interpretació de resultats

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes expositives presencials i no presencials amb BB Collaborate dels continguts de la matèria 
Seminaris presencials i no presencials amb BB Collaborate i recursos audiovisuals a la plataforma Moodle i Stream 
Resolució de problemes

Pràctiques amb ordinador presencials per l’estimació de la mida mostral 

Tutorització i seguiment de l’aprenentatge de l’alumnat: fòrums per a la resolució de dubtes i sessions presencials i virtuals amb BB Collaborate

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
  Activitats d’avaluació: 

Evidencia 1: Prova tipus test d’elecció múltiple (40 %). Data: 2/12/2021
Evidencia 2: Exercici “Continuïtat metodològica a propòsit de la contextualització d’un cas d’investigació quantitativa” (20 %). Data: 4/01/2022
Evidencia 3: Exercici “Anàlisi, síntesi i interpretació d’un protocol d’investigació o projecte de recerca” (40 %). Data: 28/02/2022   

Requisits mínims per poder ser avaluat: 

   Fer la prova de coneixements i habilitats (evidencia 1) i l’anàlisi d’un protocol d’investigació o projecte de recerca (evidencia 3). L’alumnat que no tingui els requisits mínims no s’avalua i té una nota de no presentat. 

   Reavaluació  

Poden ser reavaluades les activitats corresponents a les proves avaluatives de coneixements i activitats. Poden optar a la prova de reavaluació els estudiants que s’hagin presentat a l’avaluació i tinguin una nota final inferior a 5.  

—   Prova escrita amb preguntes obertes i d’elecció múltiple. Data: de l’1 al 30 de juny de 2021

 

Avaluació única

Els estudiants que es vulguin acollir a l’avaluació única ho han de sol·licitar durant els primers quinze dies de curs, mitjançant l’imprès d’avaluació única, per duplicat i dirigit a la coordinadora de l’assignatura.    

Activitats d’avaluació:

  — Evidencia 1: Prova escrita amb preguntes obertes i d’elecció múltiple (60 %). Data: de l’1 al 30 de juny de 2022

  Evidencia 2: Exercici "Anàlisi, síntesi i interpretació d’un protocol d’investigació o projecte de recerca" (40 %). Data: de l’1 al 30 de juny de 2022  

Requisits mínims per poder ser avaluat: 

   Fer les dues activitats d’avaluació anteriors. L’alumnat que no tingui els requisits mínims no s’avalua i té una nota de no presentat. 

Reavaluació

Poden ser reavaluades les activitats corresponents a les proves avaluatives de coneixements i habilitats. Poden optar a la prova de reavaluació els estudiants que s’hagin presentat a l’avaluació i tinguin una nota final inferior a 5.

— Prova escrita amb preguntes obertes i d’elecció múltiple. Data: del 23 al 30 de juny de 2022

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Argimón Pallás JM, Jiménez Villa J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. 4a ed.Barcelona: Elsevier; 2012.

Burns N, Grove SK. Investigación en enfermería: desarrollo de la práctica enfermera basada en la evidencia: 5a ed. Barcelona: Elsevier; 2012

Gerrish K, Lacey A. Investigación en enfermería. 5a ed. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España; 2008.

Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. Fundamentos de metodología de la investigación. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España; 2010.

Icart Isern MT, Pulpón A, editors. Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una tesina. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona; 2012.

Article

Altman DG, Bossuyt PMM. Estudios de precisión diagnóstica (STARD) y pronóstica (REMARK). Med Clin (Barc). 2005 Dec;125:49–55.

Berra S, Elorza-Ricart JM, Estrada M-D, Sánchez E. Instrumento para la lectura crítica y la evaluación de estudios epidemiológicos transversales. Gac Sanit. 2008; 22(5): 492–7.

Bermejo Fraile B. Estudios experimentales. Matronas Prof. 2008; 9 (1): 15-20.

Cobos-Carbó A, Augustovski F. Declaración CONSORT 2010, actualización de la lista de comprobación para informar ensayos clínicos aleatorizados de grupos paralelos. Med Clin (Barc). 2011;137(5):213–5.

Rodríguez del Aguila MM, Pérez Vicente S, Sordo del Castillo L, Fernández Sierra MA. Cómo elaborar un protocolo de investigación en salud. Med Clin (Barc). 2007 Sep 8; 129(8):299-302.

Vandenbroucke JP, Von Elm E, Altman DG, Gøtzsche PC, Mulrow CD, Pocock SJ, et al. Mejorar la comunicación de estudios observacionales en epidemiología (STROBE): explicación y elaboración. Gac Sanit. Elsevier España, S.L.; 2009;23(2):158e1–28.

Pàgina web

ICMJE [Internet]. Bethesda (EEUU): International Committee of Medical Journal Editors. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. [citat 17 Jul 2013]. Disponible a: http://www.icmje.org/

Text electrònic

Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE) [Internet]. Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas: Ejemplos de referencia. [Actualitzat 15 Jul 2011; citat 25 Mai 2013]. Disponible a: http://www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_de_Uniformidad_Ejemplos_de_referencias.pdf