Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Recerca Qualitativa: Mètodes

Codi de l'assignatura: 572481

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Margarita Pla Consuegra

Departament: Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Professorat que imparteix docència a l’assignatura
— Margarida Pla Consuegra (coordinadora)
— Dolores Rodríguez Martín


Llengua d’impartició de l’assignatura

— Docència en català i castellà.
— S’entrega o es recomana documentació complementària o de referència en castellà i en anglès.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

28

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

2

 

-  Seminari

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Generals

— Capacitat per adquirir habilitats que permetin aplicar idees noves a l’àrea del coneixement infermer.

— Capacitat per integrar coneixements que permetin afrontar la complexitat a l’hora de  formular judicis professionals a partir d’una informació rigorosa obtinguda mitjançant metodologia científica i mètodes qualitatius. Capacitat per incloure reflexions i judici crític sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements.

— Capacitat per comunicar els resultats i les conclusions del treball —i dels coneixements i raons últimes que el sustenten— tant a públics especialitzats com no especialitzats, d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Capacitat per augmentar la competitivitat infermera amb una bona presentació d’un projecte de recerca. Capacitat per dirigir i coordinar les fases d’una investigació candidata a usar metodologia qualitativa, en la fase d’elaboració, en la divulgació dels resultats en publicacions científiques i congressos i en el procés d’avaluació i millora de la pràctica professional.

Específiques

— Capacitat per concebre i dissenyar un procés substancial d’investigació en cures infermeres amb rigor acadèmic.

— Capacitat per triar i aplicar la metodologia d’investigació més adequada, qualitativa o quantitativa, en funció de la pregunta d’investigació plantejada.

— Capacitat per utilitzar i aplicar les diferents etapes del procés d’investigació en totes les fases, des de l’elaboració d’un projecte fins a la publicació i aplicació dels resultats, usant metodologia qualitativa.

— Capacitat per elaborar un pressupost d’un projecte d’investigació i gestionar-lo de manera eficient.

— Capacitat per interpretar i utilitzar literatura científica i informes sobre resultats de recerca.

— Capacitat per aplicar criteris de qualitat en la lectura crítica d’una investigació infermera portada a terme per mitjà de la metodologia qualitativa.

— Capacitat per presentar comunicacions científiques orals i escrites de manera efectiva, per difondre els projectes d’investigació en què s’ha emprat metodologia qualitativa i per donar-ne a conèixer els resultats en els àmbits acadèmics, clínics, de la indústria o divulgatius.

*OBSERVACIONS: ​ En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en aquestes competències i en el temari de l’assignatura.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Definir una pregunta d’investigació que s’hagi de respondre mitjançant mètodes qualitatius.
— Ser capaç de situar-se en el paradigma i el mètode qualitatiu més apropiat per donar resposta a la pregunta de recerca plantejada.
— Ser capaç de reconèixer el disseny adequat d’un projecte de recerca amb metodologia qualitativa.
— Fer una anàlisi crítica fonamentant-se en criteris de qualitat per avaluar estudis d’investigació qualitatius
— Conèixer els procediments de mostreig adequats per tal de respondre als objectius plantejats.

*Observacions:  En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en aquests objectius d’aprenentatge.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Conceptes generals de la investigació qualitativa

1.1. Investigació qualitativa versus quantitativa: posicionaments

1.2. Perspectives teoricometodològiques
El marc teòric en investigació qualitativa

2. Dissenys en investigació qualitativa

2.1. Tipus de dissenys

2.2. El mostreig en recerca qualitativa

2.3. Captació de participants

3. Introducció a les tècniques d’obtenció de dades

3.1. Observació participant i cartografia

3.2. Tècniques narratives individuals: entrevista en profunditat i semiestructurada

3.3. Tècniques narratives grupals: grups de discussió, entrevista grupal i focus group

3.4. Aplicació de les tècniques de generació de dades en els contextos virtuals

3.5. Anàlisi del rol de l’entrevistador/a

4. Bases de l’anàlisi qualitativa de les dades

4.1. Anàlisi del contingut, anàlisi del discurs, altres tècniques d’anàlisi

5. El projecte de recerca qualitativa

5.1. Marc lògic d’un projecte qualitatiu

6. La qualitat i el rigor en la investigació qualitativa

6.1. Criteris de qualitat en recerca qualitativa

6.2. Aspectes ètics en recerca qualitativa

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Presencialitat / No presencialitat:

 • Classes expositives i participatives amb continguts teòrics.
 • Participació activa mitjançant sessions de discussió i presentació del treball elaborat per l’alumne. Aquestes sessions es fan a l’aula o mitjançant el BB Collaborate amb connexió sincrònica.
 • Vídeos explicatius per ampliar la part teòrica (accessibles a l’espai virtual)
 • Sessions pràctiques i/o de joc de rol en què l’alumnat ha de resoldre exercicis individualitzats o en petits grups sobre aspectes relacionats amb aplicació de mètodes de generació de dades (entrevistes, grups de discussió, anàlisi de textual). Aquestes sessions es fan a l’aula o mitjançant el BB Collaborate amb connexió sincrònica.
 • Tutories per grup i individuals. Tenen un caràcter formatiu, amb la finalitat de reforçar coneixements i habilitats mitjançant BB Collaborative i/o Teams
 • Elaboració de tutorials per seguir les activitats


*Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

 • Lectura, discussió i presentació d’articles en relació amb les perspectives qualitatives: 25 % (grupal).
 • Planificar i portar a terme una observació participant a partir d’un guió orientatiu: 20 % (individual).
 • Analitzar el rol (interacció) de l’entrevistador/a en una entrevista en profunditat lliurada prèviament: 15 % (grupal)
 • Determinar els criteris de representativitat i els perfils d’un grup de discussió  a partir d’un cas pràctic 20 % (individual).
 • Proposar un disseny de mètodes mixtos a partir d’una simulació 20 % (grupal).

 

Avaluació única

— Elaboració d’un exercici mitjançant metodologia qualitativa: 60 %.
— Examen amb preguntes curtes: 30 %.
— Defensa oral de l’exercici: 10 %.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Denman CA, Armando J. Por los rincones. Antología de métodos cualitativos en la investigación social. Hermosillo, Sonora: El Colegio de Sonora, 2000.

Icart MT, et al. ¿Cómo elaborar un proyecto de investigación y una tesina? Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2012.

Ruiz Olabúenaga, JL. Metodología de la investigación cualitativa [Recurs electrònic]. Bilbao: Universidad de Deusto, 2007.

Valles M. Técnicas cualitativas de investigación social. Madrid: Síntesis, 2000.

Capítol

Pla M, Farré A (2015). La investigación cualitativa en Educación Médica. En Millán J, Palés JL, Morán J (coords). Principios de la Educación Médica. Desde el grado hasta el desarrollo profesional. Ed Panamericana. Cap 30, pp 70-7

Text electrònic

Berenguera A, Fernández de Sanmamed MJ, Pons M, Pujol E, Rodríguez D, Saura S.  Escuchar, observar y comprender.  Recuperando la narrativa en las Ciencias de la Salud. Aportaciones de la investigación cualitativa. Barcelona: Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP J. Gol). En https://saludcomunitaria.files.wordpress.com/2014/12/escucharobservarcomprender.pdf