Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Recerca Quantitativa: Instruments i Anàlisis

Codi de l'assignatura: 572482

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Eva Maria Garrido Aguilar

Departament: Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Observacions COVID-19

 

El pla docent pot tenir adaptacions segons el curs dels esdeveniments referents a la COVID-19 que es puguin donar a la nostra societat.
  

 

 

Professorat

 

Dra. Eva Garrido Aguilar

 

 

Idioma

 

Castellà

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

12

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

1

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Generals

— Capacitat per utilitzar el potencial investigador òptim en les cures, la gestió i la docència.

— Capacitat per adquirir coneixements en metodologia de la recerca que permetin desenvolupar treballs científics, des de la pregunta o hipòtesi d’investigació fins a la publicació dels resultats.

— Capacitat per assolir una formació acadèmica que permeti investigar en aspectes relacionats amb el gènere i la diversitat social i cultural de la població receptora, que sigui respectuosa amb els principis d’ètica.

— Capacitat per adquirir les habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant amb autonomia.

— Capacitat per utilitzar i aplicar el pensament crític i reflexiu en el context de les cures infermeres i específicament en l’ús del llenguatge no sexista.

Específiques

— Capacitat per concebre i dissenyar un procés d’investigació en cures infermeres amb rigor científic.

— Capacitat per aplicar les diferents etapes del procés d’investigació en totes les seves fases, des de l’elaboració d’un projecte fins a la publicació i l’aplicació en la pràctica infermera.

— Capacitat per interpretar, analitzar i utilitzar literatura científica i informes sobre resultats d’investigació infermera.

— Capacitat per dominar coneixements i habilitats en l’elaboració, l’administració, l’anàlisi, i la interpretació d’instruments de mesura utilitzats en les cures infermeres.

— Capacitat per comprendre el sentit ètic que ha d’impregnar les reflexions i les interpretacions dels problemes que sorgeixen en la investigació amb éssers humans.

 

En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en aquestes competències i en el temari de l’assignatura.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Conèixer i comprendre les bases pertinents de selecció i aplicació de les tècniques estadístiques d’anàlisi quantitatiu per donar resposta a la pregunta de recerca plantejada
  • Conèixer i comprendre la rellevància de l’ús de tècniques de mesura vàlides i fiables en el desenvolupament de les metodologies quantitatives

 

Referits a habilitats, destreses

  • Analitzar i interpretar de manera crítica les tècniques estadístiques quantitatives  seleccionades  i/o aplicades així com, els resultats presentats en un article científic o recurs rellevant per resoldre la pregunta de recerca formulada
  • Seleccionar i aplicar amb l’ajuda d’un software estadístic les diferents tècniques estadístiques d’anàlisi quantitatiu per resoldre la pregunta de recerca formulada
  • Analitzar, interpretar i comunicar de manera eficient els resultats estadístics derivats de les tècniques estadístiques aplicades per a donar resposta a la pregunta d’investigació formulada
  • Avaluar la adequació del instrument de mesura en el desenvolupament de les metodologies quantitatives

 

Referits a actituds, valors i normes

  • Valorar la rellevància dels instruments de mesura i de les tècniques estadístiques en la recerca  

 

 

Blocs temàtics

 

1. Instruments per a la mesura en la recerca quantitativa en infermeria

1.1. El qüestionari i les seves característiques com a instrument de recollida d’informació quantitativa

1.2. Avaluació de la tècnica de mesura. Propietats psicomètriques dels instruments

2. Aplicacions de l’estadística en la recerca infermera

2.1. Estadística descriptiva univariant i bivariant

2.1.1 Conceptes bàsics de l’anàlisi descriptiva

2.1.2 Estadístics descriptius de tendència central i variabilitat

2.1.3 Eines gràfiques per a la representació de la informació 

2.1.3 Estadístics descriptius d’associació entre variables

2.2. Inferència estadística

2.2.1 Conceptes bàsics de l’anàlisi inferencial

2.2.2 Estimació per interval

2.2.3 Proves d’hipòtesis

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Principis de procediment

Afavorir el procés d’aprenentatge, fomentar la participació activa de l’estudiant i afavorir el treball en equip són els principis de procediment que guien tant la pràctica docent com el sistema de treball de l’alumnat en l’assignatura.

Estratègies metodològiques

Classes magistrals: sessions expositives, explicatives i demostratives dels continguts que permeten explicar els conceptes bàsics necessaris per a la comprensió de la matèria.
Pràctiques amb ordinador: aplicació pràctica de l’estadística mitjançant software estadístic.
Tutories personalitzades: orientació i acompanyament a l’estudiant amb l’objectiu de facilitar el procés d’aprenentatge durant la realització de les activitats que fa de manera autònoma.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Activitats d’avaluació
— Activitat 1: Exercici d’anàlisi estadística descriptiva. La nota d’aquesta activitat representa el 50 % de la nota final. Data: 13/03/2022

—  Activitat 2: Exercici d’anàlisi estadística inferencial. La nota d’aquesta activitat representa el 50 % de la nota final. Data: 30/04/2022

Evidències mínimes per ser avaluat

La condició mínima per ser avaluat és haver fet les activitats 1 i 2. Els estudiants que no facin aquestes activitats no tenen dret a l’avaluació. Obtenen la qualificació de «no presentat».

Per aplicar els percentatges corresponen a cada activitat d’avaluació, la qualificació de cadascuna ha de ser com a mínim de 5. En cas contrari, l’activitat no pondera a la nota final i la nota d’aquesta activitat és 0.

Reavaluació

Poden optar a la reavaluació els estudiants que tinguin una nota final inferior a 5.
Data: del 23 al 30 de juny.

 

Avaluació única

L’estudiant que es vulgui acollir a aquest tipus d’avaluació ha de comunicar-ho per escrit els primers 15 dies des de l’inici de les classes. Cal que empleni i signi per duplicat, juntament amb el professor, el document pertinent i en lliuri una còpia per fer-lo efectiu.

Activitats d’avaluació

- Qüestionari de coneixements i habilitats sobre instruments per a la mesura en la recerca quantitativa en infermeria i sobre tècniques d’anàlisi quantitativa. Consta, aproximadament, de 30 preguntes de resposta múltiple, en què els errors resten, i 5 preguntes de resposta oberta. La nota d’aquesta activitat representa el 50 % de la nota final.  

- Exercici d’anàlisi estadística descriptiva i inferencial. La nota d’aquesta activitat representa el 50 % de la nota final. 

Data: de l’1 al 30 de juny.

Evidències mínimes per ser avaluat

La condició mínima per ser avaluat és haver fet el qüestionari de coneixements i habilitats i l’exercici d’anàlisi. Els estudiants que no facin aquestes activitats no tenen dret a l’avaluació. Obtenen la qualificació de «no presentat». 

Reavaluació

Poden optar a la reavaluació els estudiants que tinguin una nota final inferior a 5.
Data: del 23 al 30 de juny.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Daniel WW. Bioestadística: base para el análisis de las ciencias de la salud. 4a ed. México: Limusa Wiley; cop. 2012.

Guàrdia, J.; Peró, M.; Freixa, M. y Turbany, J. (2007). Introducción al Análisis de Datos en Psicología. Madrid: Editorial Delta.

Icart Isern M T,  Pulpón Segura A., Garrido Aguilar E.M y Delgado Hito P. (2012). Cómo elaborar y presentar un proyecto de investigación, una tesina y una tesis. Barcelona : Universitat de Barcelona.

Martín Andrés A,  Luna del Castillo J. Bioestadística para las Ciencias de la Salud. 5a ed.  Madrid: Norma; 2004.

 

Moore, David S. Estadística aplicada básica. 2.ª ed. Barcelona: Antoni Bosch, 2005. 836 p. ISBN 84-95348-04-7.

Peña D, Romo J. Introducción a la estadística para las ciencias sociales. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España; cop. 2003.

Salafranca, Ll., Sierra, V., Núñez, M. I., Solanas, A., y Leiva, D. (2005). Análisis estadístico mediante aplicaciones informáticas. SPSS, StatGraphics, Minitab y EXCEL. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

Tomás-Sábado J. Fundamentos de Bioestadística y análisis de datos para enfermería. Bellaterra: Servei de publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona; 2009.

Visauta Vinacua, Bienvenido. Análisis estadístico con SPSS 11.0 para Windows. 2.ª ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España, 2002. XI, 332 p. ISBN 84-481-3649-7.

Wonnacott TH, Wonnacott RJ. Introducción a la estadística. 2a ed. Mèxico: Limusa: Noriega; 2006.

Portillo, J. D. (2011). Guía práctica del curso de bioestadística aplicada a las ciencias de la salud. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Servicio de Recursos Documentales y Apoyo Institucional.

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36685295/Guia_Practica_Bioestadistica.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DGuia_Practica_del_Curso_de_Bioestadistic.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190705%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190705T111814Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=6d708a00e0f20982573f29730a29fca81790063d925bcfdffdb60a868b7077cb  Enllaç