Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Recerca Qualitativa: Procediments i Anàlisis

Codi de l'assignatura: 572483

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Margarita Pla Consuegra

Departament: Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Professorat

 

  • Margarida Pla Consuegra
  • Ignacio Elpidio Domínguez Ruiz


 

 

 

 

Llengües impartició

 

Català, castellà i anglès

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

5

 

-  Exercicis pràctics

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per dissenyar, presentar i avaluar de forma crítica investigacions qualitatives en l’àmbit de les cures infermeres.

— Domini dels mètodes i les tècniques de recerca qualitativa en cures infermeres i de la salut.

— Capacitat per conèixer els diferents enfocaments i mètodes per a l’anàlisi de les dades qualitatives.

— Capacitat per analitzar i interpretar la informació qualitativa.

*Observacions: En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en aquestes competències i en el temari de l’assignatura.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Obtenir una visió de conjunt de las diferents perspectives d’anàlisis de dades qualitatives en l’àmbit de les cures de salut.

— Identificar les diferències entre les diferents perspectives d’anàlisi de dades qualitatives.

— Descriure les fases genèriques de l’anàlisi de dades qualitatives en relació a diferents models identificats

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’analitzar les dades obtingudes amb qualsevol de les tècniques d’obtenció de dades en recerca qualitativa.

— Demostrar capacitat per aplicar el mètode d’anàlisi adient a la perspectiva metodològica usada en el projecte de recerca.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Mostrar respecte pels companys i pel professorat en les diferents activitats
formatives.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Estratègies i procediments analítics per dotar de significat les dades qualitatives. La Generativitat.

2. La preparació de les dades. Propostes inductives i deductives. Segmentació, codificació i escriptura de les "memos".

3. Els programes informàtics: ATLAS.ti, NVivo, MAXQDA...

4. Codificació manual de les dades

5. Representació gràfica (networks), mapes conceptuals i anàlisi imatges.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes expositives.
— Pràctiques en ordinador amb algun dels programes informàtics d’anàlisi de dades.
— Exercicis pràctics d’anàlisi de dades.

*Observacions: Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Presentació d’una pràctica d’anàlisi de dades mitjançant programa informàtic. Ponderació: 60 %.
— Prova de coneixements: tipus test d’elecció múltiple, penalitzen els errors. Ponderació: 40 %.
 

*Observacions: Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia

 

 

Avaluació única

— Presentació d’una pràctica d’anàlisi de dades mitjançant programa informàtic. Ponderació: 60 %.
— Prova de coneixements: tipus test d’elecció múltiple, penalitzen els errors. Ponderació: 40 %.
 

*Observacions: Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Gibbs, G. El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa. Madrid: Morata, 2012.

Ruiz Olabuénaga JI. Cómo elaborar un proyecto de investigación social [Recurs electrònic]. Bilbao: Universidad de Deusto, 1998.

Miles M.B., Huberman A., Saldaña J.M. Qualitative data analysis: a methods sourcebook (3 ed.). Newbury Park, CA: SAGE; 2013.

Wertz F.J., Charmaz K., McMullen L.M., Josselson R., Anderson R., McSpadden E. Five ways of doing qualitative analysis. New York: The Guilford Press; 2011.

Article

Pope C., Ziebland S., Mays N. Analysing qualitative data. British Medical Journal. 2000; 320: 114-116.

Text electrònic

Muñoz-Justicia J, Sahagún-Padilla M. Hacer análisis cualitativo con Atlas.ti 7. Manual de uso. Versión 1.1. Enero 20217.

https://www.researchgate.net/publication/288824979_Hacer_analisis_cualitativo_con_Atlasti_7  Enllaç