Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comunicació Científica

Codi de l'assignatura: 572484

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Cristina Martinez Martinez

Departament: Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

*Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia

 

 

IDIOMA

 

Català, castellà i anglès.

 

 

PROFESSORAT

 

Dra. Cristina Martínez Martínez
Professora associada de Salut Pública de la Univesitat de Barcelona. Investigadora de la Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia. Pertany a diversos grups de treball científics nacionals i internacionals en el control de tabaquisme i forma part del Consell Assessor de Tabaquisme de Catalunya en representació del Consell de Col·legis d’Infermeria des del 2006. Ha publicat al voltant de 60 articles en revistes d’alt impacte i és revisora habitual per a diverses revistes nacionals i internacionals.

E-mail: cmartinez@iconcologia.net | Twitter: @CrisMarMar  ORCID: 0000-0002-0108-3288

Dr. Esteve Fernández
Director d’Epidemiologia i Prevenció del Càncer i director del Centre Col·laborador de l’OMS per al Control del Tabac. Catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de Barcelona i director acadèmic de l’Escola de Salut Pública de Menorca. Exdirector de la revista Gaceta Sanitaria, membre de l’Advisory Board de la revista Tobacco Control i revisor habitual per a diverses revistes internacionals.

E-mail: efernandez@iconcologia.net   | Blog personal: www.caixadepuros.cat | Twitter: @stvfdz

ORCID: 0000-0003-4239-723X

Dra. Montserrat Solà
Professora de la Universitat de Barcelona.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

26

 

-  Teoria

Presencial

 

12

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

2

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

24

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Generals

— Capacitat per adquirir els coneixements necessaris sobre metodologia de la recerca per poder elaborar treballs científics, des de la pregunta o hipòtesi d’investigació fins a la publicació dels resultats.

— Capacitat per aplicar les eines necessàries per a l’elaboració d’un projecte d’investigació que permeti als postgraduats participar en les diferents convocatòries nacionals i internacionals per mitjà de les quals es finança la investigació en salut.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant amb autonomia.

— Capacitat per utilitzar i aplicar el pensament crític i reflexiu en el context de les cures infermeres, específicament en l’ús del llenguatge no sexista.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat a l’hora de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Capacitat per comunicar les conclusions, els coneixements i les raons últimes que els sustenten tant a públics especialitzats com no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera fonamentalment autodirigida o autònoma.

Específiques

— Capacitat per utilitzar i aplicar les diferents etapes del procés d’investigació en totes les seves fases, des de l’elaboració d’un projecte, fins a la publicació i aplicació en la pràctica infermera.

— Capacitat per interpretar, analitzar i utilitzar literatura científica i informes sobre resultats d’investigació infermera.

— Capacitat per presentar comunicacions científiques orals i escrites de forma efectiva, per difondre tant els projectes de recerca infermera com els resultats que se’n deriven, en els àmbits acadèmics, clínics, de la indústria o divulgatius.

— Habilitat per a l’ús racional i crític de les tecnologies de la informació que permeten cercar, recuperar, analitzar, produir i difondre informació a través de les xarxes socials.

* En la mesura que sigui possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

— Aprendre a comunicar per escrit i oralment el disseny, la metodologia, els resultats i la interpretació de la recerca.

— Capacitar l’estudiant per escriure la memòria del treball final de màster (TFM) i altres textos

científics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bases de la comunicació oral i escrita en salut

*  — Criteris per a una escriptura efectiva
— Modalitats dels articles científics
— Preguntes clau que s’han de considerar abans d’escriure un article científic
— Regles que cal tenir en compte en la presentació d’un article. Errors mes freqüents
— Guia per avaluar un article científic
— Divulgació dels resultats d’investigació. Factor d’impacte. ISSBN-o DOI digital. Creative Commons

2. Bases de la comunicació científica

*  

 • Concepte de comunicació científica
 • Tipus de articles escrits
 • Editorial, cas clínica, carta a director/a, ressenya bibliogràfica, etc.
 • Breu història del article de recerca (original)

3. Article de recerca (original)

*  

 • Apartats d’un article de recerca
 • Elecció del títol i subtítols
 • Introducció
 • Metodologia: mètodes i participants
 • Resultats
 • Discussió i conclusions
 • Bibliografia
 • Representacions gràfiques

4. Article de revisió

*  

 • Tipus de revisió
 • Característiques de la revisió sistemàtica. Biblioteca Cochrane
 • Elaboració i avaluació d’una revisió sistemàtica

5. Procés editorial

*  

 • Preparació del manuscrit (selecció de revista, preparació cover letter, etc)
 • Normativa per autors de les revistes científiques
 • Procés editorial: del autor fins el lector
 • Estil científic
 • Factor d’impacte

6. Frau i plagi científic

*  

 • Autoria, col·laboracions i agraïments
 • Diferents tipus de frau i plagi
 • Ètica i mesures per evitar el plagi
 • Creative Commons

7. Comunicació oral

*  

 • Principis de la comunicació oral
 • Planificar una presentació oral: comunicació oral i cartell
 • Importància dels audiovisuals
 • Preparació per una presentació oral (posta en escena, control de la por escènica, etc.)
 • Com afrontar situacions difícils

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 • Sessions teoricopràctiques amb exemples de la literatura.
 • Seminaris participatius d’escriptura basats en els resultats i textos que els mateixos alumnes aportin en
 • el seu procés del treball final de màster.
 • Lectura de materials formatius d’autoaprenentatge.
 • Exercicis d’autoaprenentatge individual al Campus Virtual.
 • Treball personal d’escriptura.


*Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 • Assistencia i participació a les sessions presencials (20%)
 • Realizació de les activitas d’autoprenentatge al Campus Virtual (50 %)
 • Prova final a realitzar que es farà a casa (40%)


*Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia

 

Avaluació única

 • Consisteix en una prova oral i escrita de coneixements amb deu preguntes orals sobre el temari i cinc preguntes escrites sobre habilitats d’escriptura científica (100%).
 • Els alumnes que desitgin avaluació única l’hauran de demanar per escrit (correu electrònic al coordinador). La data límit per demanar l’avaluació única és 10 dies després del primer dia de classe de l’assignatura.


*Les condicions previstes es poden veure afectades per l’evolució de la pandèmia

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Jorge-Fernández, F.M. Comunicación científica. La Habana: Editorial Universitaria; 2007. Disponible en:http://ciericgp.org/sites/default/files/comunicacion_cientifica.pdf

Huth EJ. Cómo escribir y publicar trabajos en ciencias de la salud. Barcelona: Ediciones Científicas y Técnicas; 1992

Mabrouki K, Bosch F, coordinadors. Redacción científica en biomedicina: lo que hay que saber. Barcelona: Fundación Dr. Antonio Esteve; 2007.

Regan, Mary & Pietrobon, Ricardo. (2010). A Conceptual Framework for Scientific Writing in Nursing. The Journal of nursing education. 49. 437-43. 10.3928/01484834-20100430-02.

Article

du Prel JB, Röhrig B, Blettner M. Critical appraisal of scientific articles: part 1 of a series on evaluation of scientific publications. Dtsch Arztebl Int. 2009;106(7):100-105. doi:10.3238/arztebl.2009.0100

Moralejo D, Ogunremi T, Dunn K. Critical Appraisal Toolkit (CAT) for assessing multiple types of evidence. Can Commun Dis Rep. 2017;43(9):176-181. Published 2017 Sep 7. doi:10.14745/ccdr.v43i09a02

Johnson JE, Rulo K. Problem in the profession: How and why writing skills in nursing must be improved. J Prof Nurs. 2019 Jan-Feb;35(1):57-64. doi: 10.1016/j.profnurs.2018.05.005. Epub 2018 May 19. PMID: 30709467.

Happell B. Responding to reviewers’ comments as part of writing for publication. Nurse Res. 2011;18(4):23-7. doi: 10.7748/nr2011.07.18.4.23.c8632. PMID: 21853889.

Pàgina web

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Recommendations for manuscripts submitted to biomedical journals: writing and editing for biomedical publication [Internet]. ICMJE; c2017 [consulta 30 novembre 2017]. Disponible a: http://www.icmje.org/recommendations/ http://www.icmje.org/recommendations/