Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctica Infermera Basada en Proves Científiques

Codi de l'assignatura: 572490

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Anna Marta Falcó Pegueroles

Departament: Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Idioma

 

En principi les classes s’imparteixen en català, però en el cas d’estudiants de fora es faran en castellà.
El material bibliogràfic, presentacions i audiovisual és en anglès, castellà i català.

 

 

Professorat

 

Dra. Anna Falcó Pegueroles
 

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

24

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

2

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial i no presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

Es recomana llegir la documentació recomanada per tal de poder assolir els objectius d’aprenentatge satisfactòriament.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per utilitzar el potencial investigador en les cures, la gestió i la docència.

— Capacitat per aplicar a la pràctica investigadora les teories i els principis que guien la investigació.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dintre de contextos amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb les àrees d’estudi.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.

— Capacitat per interpretar, analitzar i utilitzar la literatura científica i els informes sobre resultats d’investigació infermera.

— Capacitat per aplicar la pràctica basada en l’evidència científica a les cures de salut.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el concepte i característiques de la pràctica infermera basada en l’evidència.
— Conèixer les fonts de recerca bibliogràfica de l’evidència.
— Conèixer el model de JBI sobre l’evidència de les cures infermeres.
— Conèixer les característiques de les guies de pràctica clínica (GPC).

 

Referits a habilitats, destreses

— Reconèixer la importància de basar la presa de decisions clíniques i de gestió de les cures en proves científiques.
— Identificar la millor evidència disponible en temes de salut i pràctica infermera.
— Formular una pregunta estructurada per buscar evidència científica.
— Valorar de forma crítica l’evidència científica.
— Identificar el mètode de la revisió sistemàtica.
— Interpretar una metanàlisi.
— Identificar les característiques i funcions de les GPC.
— Identificar les característiques i funcions dels protocols assistencials.
— Avaluar les GPC.

 

Referits a actituds, valors i normes

-S’incorporarà sempre que es pugui la perspectiva de gènere en els continguts treballats en l’assignatura

 

 

Blocs temàtics

 

1. La gènesi d’evidència de les cures infermeres

1.1. Concepte d’evidència i pràctica basada en l’evidència. Generació d’evidència

2. Sistemàtica de la pràctica basada en l’evidència

2.1. Recerca d’infermeria basada en l’evidència. Formulació de la pregunta estructurada

2.2. Síntesi de l’evidència: la revisió sistemàtica i la metanàlisi. Concepte, característiques, interpretació i aplicabilitat clínica

2.3. Avaluació crítica de l’evidència. Lectura crítica, nivells i graus de recomanació

2.4. El model JBI. Característiques, recursos i aplicabilitat. JBI COnNECT

2.5. Transferència del coneixement: les guies de pràctica clínica (GPC)

2.6. Aplicabilitat de l’evidència científica i de la pràctica basada en l’evidència. Punts forts i febles

2.7. Interrelació entre els fonaments teòrics infermers, els mètodes i els resultats de la recerca

2.8. Polítiques sanitàries basades en l’evidència. Corrents crítiques a la medicina i la infermeria basades en l’evidència

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Per causa de la situació de crisi sanitària per la pandèmia de COVID-19, hi pot haver canvis en el plantejament metodològic i avaluatiu durant el curs. Se seguiran les directrius establertes per les institucions sanitàries i la UB i s’informarà detalladament dels possibles canvis al Campus Virtual.

— Classes expositives
— Pràctiques amb documents i material audiovisual
— Tutorització per grups i debats a l’aula

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per causa de la situació de crisi sanitària per la pandèmia de COVID-19, hi pot haver canvis en el plantejament metodològic i avaluatiu durant el curs, que pot ser presencial, semipresencial, virtual o mixte. Es seguiran les directrius establertes per les institucions sanitàries i la UB i s’informarà detalladament dels possibles canvis al Campus Virtual.

Avaluació continuada

S’informarà de la data concreta de l’avaluació al mes de febrer a través del Campus Virtual.

- Prova escrita part 1 amb preguntes tipus test: 60 %

- Prova escrita part 2 amb preguntes i/o temes a desenvolupar: 20%
- Assistència a classe superior o igual al 75 % de les sessions: 20 %

Reavaluació

- Prova escrita amb preguntes tipus test i preguntes obertes o tema per desenvolupar: 100 %

 

Avaluació única

Per causa de la situació de crisi sanitària per la pandèmia de COVID-19, hi pot haver canvis en el plantejament metodològic i avaluatiu durant el curs. Es seguiran les directrius establertes per les institucions sanitàries i la UB i s’informarà detalladament dels possibles canvis al Campus Virtual.

S’informarà de la data concreta de l’avaluació al mes de febrer a través del Campus Virtual.

- Prova escrita amb preguntes tipus test, preguntes obertes i tema per desenvolupar: 50 %
- Treball individual. Es facilita un guió del treball que s’ha de desenvolupar: 50 %.

Reavaluació

- Prova escrita amb preguntes tipus test i preguntes obertes o tema per desenvolupar. 100 %

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre


Burns N, Grove SK. Investigación en enfermería. Barcelona: Elsevier, 2012.

Icart MT. La infermeria basada en l’evidència científica. Barcelona: Sefari Industria Gràfica,2012.

Jiménez J, Argimón JM, Martín-Zurro A, Vilardell M. Publicación científica biomèdica. Barcelona: Elsevier, 2010.

Fawcett J, Garity J. Evaluating research for evidence-based nursing practice. Philadelphia: FA Davis Company, 2009.

Lleixà-Fortuño M, Montesó-Curto P (coord). Investigació en infermeria. Teoria i pràctica. Tarragona: Publicacions Universitat Rovira i Virgili, 2015.

Pearson A, Field J, Jordan Z. Práctica clínica basada en la evidencia en enfermería y cuidados de la salud. Madrid: McGraw-Hill Interamericana 2008.

Cabello-López JB. Lectura crítica de la evidencia clínica. Barcelona: Elsevier: 2015

Hamric AB, Hanson CM, Tracy MF, Grady ET. Advanced Practice Nursing: An Integrative Approach, 5th. EEUU: 2014, Elsevier Saunders

Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Práctica basada en la evidencia para ciencias de la salud, 3 ed. Wolters Kluwer: Barcelona, 2014

Cuello-García C, Pérez-Gaxiola G. Medicina basada en la evidencia. Fundamentos y su ensñanza en el contexto clínico. Editorial Panamericana: Buenos Aires, 2015.

Article

Connelly LM. Use of theoretical frameworks in research. MedSurg Nursing 2014;23(3): 187-188.

Pàgina web

CASPe. Programa de Habilidades en Lectura Crítica Español, https://www.redcaspe.org/

Critical Appraixal Tools. Joanna Briggs Institute. https://jbi.global/critical-appraisal-tools

The Joanna Briggs Institute. https://connect.jbiconnectplus.org/

PRISMA http://www.prisma-statement.org/