Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: El Cristianisme Grec: els Orígens de Bizanci

Codi de l'assignatura: 572727

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Sergio Ramon Grau Guijarro

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

42

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals
Capacitat de llegir i interpretar críticament textos, aplicant a la seva anàlisi les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) amb una cura especial de seguir puntualment els avenços de la comunitat científica internacional.
Capacitat d’elaborar els coneixements adquirits de manera creativa, exposar-los amb claredat i amb domini de les tècniques de divulgació de resultats obtinguts (tant de manera escrita com oral), i debatre sobre aquests coneixements amb rigor i honestedat intel•lectual.
Capacitat de treballar en investigacions multidisciplinàries i d’enfocament integrador de diverses tradicions culturals i d’utilitzar els coneixements adquirits en els estudis sobre el món antic per a la interpretació de la realitat present.

Competències específiques del màster i de l’especialitat
CE2 Dominar els conceptes fonamentals de les llengües de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat, tant les estructures lingüístiques com els suports i mitjans d’escriptura.
CE3 Valorar la dimensió històrica de les fonts documentals i materials per al coneixement dels períodes històrics i dels actors de les cultures de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat.
CE6 Accedir críticament als textos de les cultures de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat utilitzant les eines filològiques específiques del seu estudi i incorporant també els recursos que ofereixen les noves tecnologies.
CE7 Generar coneixement sobre la cultura grecoromana a partir dels textos en les llengües clàssiques i a través de l’ús de la metodologia i el raonament crític propis de la Filologia clàssica (Especialitat Filologia Clàssica).
CE9 Abordar textos grecs en la seva forma original per tal de situar-los i interpretar-los correctament en el seu context cultural (Especialitat Filologia Clàssica – Matèria Grec).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

A partir de la documentació escrita, entendre les transformacions culturals, religioses i literàries de l’Antiguitat tardana que van donar lloc al desplegament del cristianisme, a l’imperi romà d’Orient i a l’esplendor de Bizanci.

 

Referits a habilitats, destreses

Capacitat de relacionar elements diferents de les mateixes èpoques i observar els canvis i les transformacions en el llegat cultural, i l’evolució de les idees.

 

Referits a actituds, valors i normes

Aprendre a valorar diferents punts de vista i relacionar perspectives ideològiques i religioses diferents, i de respecte a la multiculturalitat.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Cristianisme i judaisme

2

El gnosticisme cristià

3

Els autors del segle II, el Pastor d’Hermas

4

La primera poesia litúrgica

5

El concepte d'home i dona en els textos cristians en comparació amb l'herència grega

6

El segle IV com a segle d'inflexió, la figura de Constantí. Eusebi de Cesarea

7

Els capadocis i l'herència clàssica

8

El segle V. L'emperadriu Eudòcia i la poesia

9

El segle de Justinià

10

La nova poesia grega: Romà el Melode

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Sessions teòriques sobre els primers segles del cristianisme i el context cultural i religiós, i sessions pràctiques de lectura de textos grecs en traducció i bibliografia rellevant sobre els temes, preparats pels alumnes. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació serà continuada a partir de l’activitat a classe i de les exposicions orals dels estudiants, i d’un exercici o treball escrit.

 

Avaluació única

L’avaluació única consistirà en un treball monogràfic.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Cavallo, Guglielmo. (Ed.), El hombre bizantino, Madrid 1994. 

Ducellier, Alain. Bizancio y el mundo ortodoxo, Firenze-Milano1975 (2ª ed.) 

Herrin, Judith, Bizancio. El imperio que hizo possible la Europa moderna, Penguin Random House (trad. cast. Ed. Debate)

Impellizeri, Salvatore, La letteratura bizantina da Costantino a Fozio, Milano 1993 (2ª ed.) 

James, Sharon L; Dillon, Sheila, A Companion to Women in the Ancient World, Chichester 2012.

Janeras, Sebastià, Les esglésies orientals. Història, tradició espiritual i visió ecumènica, Barcelona 2017.

Piñero, Antonio., Biblia y helenismo. El pensamiento griego y la formación del cristianismo, Córdoba 2006. 

Piñero, Antonio., Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi, Madrid 1997-2000. 

Pouderon, Bernard; Norelli, Enrico, Histoire de la littérature grecque chrétienne des origines à 451, 4 vols. Paris 2016-2021.