Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Avenços en Nutrició i Fisiologia Humana

Codi de l'assignatura: 572926

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Gerard Callejo Martin

Departament: Departament de Biomedicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

85

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals
CG1. Capacitat per valorar i aplicar la qualitat científica dels estudis en funció del disseny dels assajos clínics i la potència de les variables analitzades a la pràctica professional.
CG2. Capacitat per dissenyar i elaborar un projecte d’investigació clinicobiològic.
CG3- Habilitat per escriure i comunicar treballs científics.
CG4 Capacitat per dissenyar accions per utilitzar els resultats d’investigació en el context clínic.
CG5 Capacitat per treballar en equips interdisciplinaris, col·laborar amb altres investigadors i, alhora, actuar de manera autònoma i amb iniciativa, així com interaccionar amb altres especialitats mèdiques i assessorar-les.
CG6- Habilitat per identificar avenços tecnològics potencials, i conèixer els procediments i mecanismes necessaris per transferir-los a la medicina, la dietètica o l’empresa.

 

Competències específiques.

CE1 - Aplicar els fonaments fisiopatològics en el tractament de les malalties digestives  

CE2 – Conèixer les patologies relacionades amb els trastorns digestius

CE3 – Reconèixer els efectes saludables o perjudicials dels aliments segons la seva composició, font (aliments ecològics), manteniment, processat i preparació (tècniques de cocció), així com l’anàlisi microbiològic i parasitològic dels aliments i paper de la microbiota intestinal i saber aplicar-los en la pràctica.

CE4- Aprofitar els coneixements adquirits per a dissenyar nous aliments (tecnologia d’anàlisi d’aliments i de desenvolupament industrial) i saber avaluar la seva utilitat a la pràctica.

CE5-Aprofitar els coneixements adquirits per a confeccionar un pla de negoci per al desenvolupament de nous productes/serveis o empreses.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Objectius Específics: Adquirir els coneixements que les permetin
1: Descriure les bases fisiològiques dels diferents processos implicats en la funció digestiva

2: Descriure el paper del sistema nerviós entèric en el control nerviós de les funcions digestives

3: Comprendre el paper de la macrobiòtica gastrointestinal en situacions fisiològiques i patològiques

4: Descriure el paper dels pèptids gastrointestinals en els mecanismes de regulació de la ingesta

5: Descriure el paper de les cèl·lules mare gastrointestinal en els mecanismes de regeneració en el tracte digestiu

6: Tenir una visió general dels principals trastorns del tracte gastrointestinal.

7: Comprendre les mecanismes de regulació de la secreció d’àcid gàstric

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonaments de Fisiologia del Sistema Digestiu: Generalitats i motilitat

2. Fonaments de Fisiologia del Sistema Digestiu: Secrecions

3. Fonaments de Fisiologia del Sistema Digestiu: Absorció

4. Neurogastroenterologia / Sistema Nerviós Entèric (I)

5. Neurogastroenterologia / Sistema Nerviós Entèric (II)

6. Microbiota gastrointestinal: perspectives en la salut i la malaltia

7. Pèptids gastrointestinals: mecanismes de control de la ingesta y la sacietat

8. Cèl·lules mare del tract gastrointestinal y mecanismes de regeneració

9. Aspectes de fisiopatologia gastrointestinal

10. Biologia cel·lular i mecanismes de regulació de la secreció gàstrica d’àcid

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura és de tipus semi-presencial. Dilluns i dimecres de 16h a 19:30h entre el 4 d’Octubre de 2021 fins el 8 de Novembre 2021, inclosos 

Activitats presencials

Es realitzen classes magistrals on s’exposaran els continguts de l’assignatura mitjançant metodologia expositiva amb suport audiovisual. En les classes es discutiran casos pràctiques que permetin aplicar els coneixements adquirits.

Activitats dirigides

Els estudiants hauran de realitzar un treball en grup i que hauran de presentar al final de l’assignatura.

Activitats de treball autònom

Els alumnes en aquestes activitats hauran de llegir i revisar diferents articles on es descriuen els aspectes mes nous referents als diferents temes del programa

Pla de Contingència

Donada la present situació de semi-normalitat post pandèmia Covid-19, la modalitat d’ensenyament d’aquesta assignatura de Màster serà mixta (presencial i no presencial) tenint en compte les normatives de la Universitat de Barcelona i seguint les darreres recomanacions del Ministerio de Universidades del Govern d’Espanya, i depenent de les condicions sanitàries en cada moment. En el cas de la docència impartida en la modalitat mixta (presencial i no presencial), la meitat dels alumnes assistirien a classe mentre l’altra meitat seguirien la classe en streaming o be s’alternarien classes presencials en grups reduïts i classes no presencials virtuals.

Si no es pogués dur a terme cap tipus de presencialitat, la docència es portaria a terme de manera no presencial en la seva totalitat mitjançant plataformes virtuals (BBCollaborate, Zoom, Google Meet, etc.)

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada es duu a terme mitjançant la realització i presentació oral d’un treball realitzat per grups d’un nombre màxim de 2-3 alumnes. Es tindrà en compte l’assistència a les classes que serà obligatòria. Es requerirà assistir al menys al 80% de les classes per superar l’assignatura. També es valorarà la participació en els debats que se estableixin.

Revisions

Un cop publicades les notes, l’estudiant té dret a la revisió de les qualificacions obtingudes davant del professor responsable, durant els períodes que es determinin. Una vegada feta la revisió, el professor publicarà la qualificació definitiva de l’alumnat que l’ha sol∙licitada.