Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Disseny d'Estudis Nutricionals i Determinacions

Codi de l'assignatura: 572927

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Montserrat Cofan Pujol

Departament: Facultat de Medicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

32

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

32

Treball tutelat/dirigit

36

Aprenentatge autònom

82

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències Transversals
Introducció bàsica a la investigació. Principis d’ètica associats a la recerca clínica

Conèixer els diferents graus d’estudi i nivell d’evidencia. Plantejament d’hipòtesis i generació d’estudis.

Disseny d’estudis clínics

Generar resultats a partir de la informació recollida mitjançant anàlisis estadístics bàsics 

Principis bàsics d’elaboració de resultats i elaboració del manuscrit finalCompetències Específiques

Conèixer els diferents tipus d’estudis clínics y epidemiologics. Graus d’evidencia científica 

Generació d’hipòtesis 

Recerca d’informació de bases de dades científiques

Aprender a generar variables, dissenys de base de dades i anàlisis estadístics bàsics. Anàlisis multivariants i de regressió

Metodologia de recerca clínica: Introducció, material y mètodes, resultats, discussió i conclusió

Redacció d’un article científic: Passos y errors

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Objectius generals
Aprendre els principis bàsics de la recerca clínica, ètica i metodologia correcta

Objectius específics

Conèixer les diverses etapes de l’elaboració d’un projecte científic

Conèixer els diferents tipus d’estudis científics i identificar el correcte en cada situació clínica.

Aprendre a elaborar una hipòtesis i els requisits minims per elaborar un projecte a l’àmbit nutricional

Aprendre els conceptes bàsics del maneig científic de les bases de dades

Com elaborar i publicar els resultats en forma d’article científic

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la investigació

1.1. Principis bàsics de la investigació mèdica. Bioètica i consentiment informat

1.2. Regulació de la investigació clínica: CEim, AEMPS...

1.3. Interessos i conflictes d’interès

1.4. Generació d’hipòtesis: tipus de diferents estudis clínics i epidemiològics 

1.5. Metaanàlisi i revisions sistemàtiques

2. Dissenys nutricionals

2.1. Introducció a la metodologia específica de dissenys nutricionals amb aliments funcionals

2.2. Questionari de freqüència d’aliments: tipus, avantatges, lectura crítica

3. Dissenys estadístics

3.1. Creació i maneig de base de dades SPSS

3.2. Dissenys estadístics bàsics

3.3. Mesures d’associació 

3.4. Anàlisi inferencial. Regressió lineal simple

3.5. Regressió multivariant: lineal i logística

3.6. Metanàlisi

4. Publicació d’articles

4.1. Escriptura i publicació d’articles: procediments a seguir en l’escriptura dels articles

4.2. Fonts i recerca de la informació

4.3. Lectura crítica dels articles

5. Valoració de la ingesta dietètica en Nutrició

5.1. Casos pràctics de valoració nutricional

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es de tipus semi presencial. Dilluns i dimecres de 16h a 19:30h entre el 23 de maig i el 8 de juny del 2022

Activitats presencials
- Classes teòriques

- Seminaris: resolució d’exercicis i problemes, discussió de textes i videos

- Pràctiques d’ordinador a l’aula d’informàtica

Activitats no presencials

- Lectura de textos que trobareu al Campus Virtual i comentaris mitjançant un forum específic

- Visió de vídeos que trobareu al Campus Virtual i discussió en sessions presencials o virtuals

- Tasques d’avaluació

- Activitats d’aprenentatge autònom TIC

- Ús de programes d’estadística

- Discussió de dubtes dins del forum general del Campus Virtual

- Presentacions virtuals a través de la plataforma BB Collaborate

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Els alumnes hauran d’assistir obligatoriament a un 80% de les classes presencials. Aquells estudiants que no arribin a aquest percentatge mínim hauran de realitzar l’avaluació única que consisteix en la realització d’una prova escrita.

L’avaluació continua es duu a terme mitjançant la presentació de:

a) Qüestionari final ama preguntes d’elecció múltiple (20%)

b) Comentari d’un article científic (20%)

c) Generació d’una base de dades i un anàlisi bàsic (20%)

d) Exercici de modelització (20%)

e)  Registre dietètic de 24 hores per valorar la ingesta individual (20%)