Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Alimentació Saludable

Codi de l'assignatura: 572928

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Rosa María Casas Rodriguez

Departament: Facultat de Medicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

36

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

36

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

74

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals
CG1. Capacitat per conèixer els diferents aliments, la seva composició principal i els seus efectes sobre la salut i la seva implicació en el desenvolupament de malalties.

CG2. Capacitat per diferenciar els efectes del diferents nutrients i el seu paper a la salut.

CG3. Aprofundir en la alimentació en les diferents etapes de la vida:  Embaràs, nens i adolescents.

CG4. Conèixer els fonaments del consell dietètic i tècniques d’aplicació.

CG5. Conèixer els diferents patrons dietètics i la seva rellevància sobre la salut.

CG6. Entendre a llegir l’etiquetatge dels aliments. Claims i al.legacions de salut.

CG7. Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals: Capacitat de treballar en equip independentment de coneixements, personalitat i cultures.

CG8. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació sobre camps concrets en diferents fonts bibliogràfiques. Capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat : Capacitat comunicativa.

Competències específiques

CE1. Conèixer els diferents patrons dietètics:  Grau d’evidència, efectes protectors i nocius. Perspectives futures.

CE2. Capacitat per conèixer els diferents aliments, la seva composició principal i els seus efectes sobre la salut i la seva implicació en el desenvolupament de malalties.

CE3. Capacitat per diferenciar els efectes del diferents nutrients i el seu paper a la salut.

CE4. Aprofundir en la alimentació en les diferents etapes de la dona: embaràs, nens i adolescents. Valoració requeriments nutricionals específics. Aliments recomanats i prohibits.

CE5. Aprofundir en la alimentació en les primeres etapes de la vida: embaràs, nens i adolescents. Conèixer requeriments específics en cada etapa

CG6. Conèixer els fonaments del consell dietètic i tècniques d’aplicació.

CG7. Entendre a llegir l’etiquetatge dels aliments. Claims i al.legacions de salut.

CG8.  Aprendre com buscar informació tècnica d’un tema, avaluar uns resultats, i  adquirir capacitat de síntesi.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

A. Objectius Específics: Adquirir els coneixements que les permetin
A1:  Descriure els principals aliments i nutrients del diferents patrons dietètics i els seus efectes.

A2: Conèixer el fonaments del consell dietètic a la persona sana en les diferents etapes de la vida.

A3: Entendre i desxifrar l’etiqueta d’un producte

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonaments bàsics de la Nutrició

2. Efectes del consum del principals grups d’aliments sobre la salut

3. Efectes biològics dels principals nutrients sobre la salut

4. Aspectes nutricionals en les diferents etapes de la dona: Embaràs

5. Aspectes nutricionals en les diferents etapes de la infància: Nens i adolescents

6. Taller de consell dietètic i tècniques d’avaluació del consum dels aliments. Avaluació del consum dels diferents nutrients

7. Taller etiquetatge nutricional

8. Taller Test de Sacietat. Hormones reg

9. Patrons dietètics i salut

10. Evidències dels principals estudis d’intervenció nutricionals sobre la salut

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura és de tipus semi-presencial. Dilluns i dimecres de 16h a 20:00h del 10 de Novembre fins el 22 de Desembre 2021 (inclosos)

Activitats presencials

Es realitzen classes magistrals on s’exposaran els continguts de l’assignatura mitjançant metodologia expositiva amb suport audiovisual. En les classes es discutiran casos pràctiques que permetin aplicar els coneixements adquirits.

Activitats dirigides

Els estudiants hauran de realitzar diversos treballs en grup o individual i que hauran de presentar al final de l’assignatura.

Activitats de treball autònom

Els alumnes en aquestes activitats hauran de llegir i revisar diferents articles on es descriuen els aspectes mes nous referents als diferents temes del programa

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es duu a terme mitjançant la presentació de diferents treballs realitzats individual o per grups d’un nombre màxim de 2-3 alumnes (40%). Es tindrà en compte l’assistència a les classes, presencials i online,(> 80%) i la participació en els debats que se estableixin, incloent el forum de discussió de les noticies de la premsa que es penjaran a la pàgina web (20%). Aquests debats seran de caràcter obligatori. A més l’alumne haurà de resoldre un qüestionari de 20 preguntes que s’ha de resoldre amb un temps limitat. Per superar l’examen és necessari una nota mínima de 6. Aquesta nota té un valor del 40% de l’assignatura.

Un cop publicades les notes, l’estudiant té dret a la revisió de les qualificacions obtingudes davant del professor responsable, durant els períodes que es determinin. Una vegada feta la revisió, el professor publicarà la qualificació definitiva de l’alumnat que l’ha sol∙licitada.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Es facilitaran articles científics actuals, específics i referits als diferents temes del programa. Actualització anual.