Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Patologia Nutricional

Codi de l'assignatura: 572929

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Rosa María Casas Rodriguez

Departament: Facultat de Medicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Es facilitaran articles científics específics referits als diferents temes del programa

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

36

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

36

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

74

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals
CG1. Conèixer la prevalença e implicació clínica de les principals malalties cardiovasculars ( Hipertensió, diabetis i dislipemia).

CG2. Conèixer la aproximació diagnòstica i maneig clínic de les malalties cardiovasculars.

CG3. Enfoc nutricional de les principals malalties cardiovasculars:Hipertensió, diabetis i dislipemia

CG4. Conèixer els fonaments per aconseguir un envelliment saludable. Principals problemes de salut de la gent gran. Valoració nutricional en geriatria.

CG5: Conèixer la relació de alcohol amb la malaltia cardiovascular i cáncer

CG6. Conèixer la prevalença i la relació del càncer de mama amb la nutrició.

CG7. Conèixer la prevalença i la relació del càncer de origen digestiu amb la nutrició.

CG8. Conèixer els aspectes funcionals e implicacions nutricionals a la insuficiència Renal Crònica

 

Competències específiques.

CE1. Capacitat per identificar els principals factors de risc de la malaltia cardiovascular. Aspectes diagnòstics i maneig clínic.

CE2. Capacitat per fer una aproximació dietètica correcta en les malalties cardiovasculars. Valoració crítica de les diferents recomanacions dietètiques.

CE3. Conèixer el fonaments per aconseguir un envelliment saludable e identificar signes d’alerta en la gent gran. Paper de la sarcopenia.

CE4. Conèixer la relació entre la nutrició el càncer de mama: Mites i llegendes. Conèixer la importància del suport nutricional en el càncer de mama. Conèixer les recomanacions actuals sobre el estil de vida després del càncer.

CG5. Conèixer els fonaments de la etiopatogenia de la MRC i la aproximació nutricional en aquests malalts.

CG6. Conèixer la relació entre la nutrició el càncer d’origen digestiu: Mites i llegendes. 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

A. Objectius Específics:  Adquirir els coneixements que les permetin
A1: Identificar els factors de risc mes prevalents i establir un enfoc nutricional adequat.

A2: Identificar els aspectes més rellevants que determinen envelliment saludable. Enfoc nutricional adequat a la gent gran.

A3: Conèixer les evidències actuals sobre la relació entre el alcohol i la salut.

A4: Identificar les necessitats nutricionals dels pacients amb càncer. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Factors de risc cardiovascular (Presencial / Online)

1.1. Epidemiologia dels factors de risc cardiovascular

1.2. Hipertensió Arterial: Prevalença, mètodes diagnòstiques i aproximació clínica terapèutica actual

1.3. Diabetes Mellitus: Prevalença, mètodes diagnòstiques i aproximació clínica terapèutica actual.

1.4. Dislipemia: Prevalença, mètodes diagnòstiques i aproximació clínica terapèutica actual

1.5. Aproximació nutricional de les principals malalties cardiovasculars: casos pràctics

2. Envelliment saludable (Online)

2.1. Epidemiologia del envelliment

2.2. Determinants per aconseguir un envelliment saludable

2.3. Sarcopenia: Rellevància clínica i pronostica

2.4. Aproximació nutricional i estil de vida a la gent gran

3. Osteoporosis (Online)

3.1. Prevalença i rellevància clínica

3.2. Recomanacions actual sobre el maneig terapèutic en la osteoporosis

3.3. Paper del calci en la salut

4. Malaltia Renal Crònica (Presencial / Online)

4.1. Prevalença i rellevància clínica

4.2. Recomanacions actuals sobre el maneig terapèutic i nutricional en la MRC

4.3. Paper de la Bioimpedància

5. Nutrició i Càncer (Presencial / Online)

5.1. Epidemiologia del càncer i situació actual

5.2. Càncer de Mama: Epidemiologia, factors de risc i relació amb la nutrició. Aproximació nutricional i estil de vida

5.3. Càncer d’origen digestiu: Epidemiologia, factors de risc i relació amb la nutrició. Aproximació nutricional i estil de vida

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura és de tipus semi-presencial

Activitats presencials

Es realitzen classes magistrals on s’exposaran els continguts de l’assignatura mitjançant metodologia expositiva amb suport audiovisual. En les classes es discutiran casos pràctiques que permetin aplicar els coneixements adquirits. En la mida que sigui possible s’impartiran de forma presencial, però en cas de no ser possible es faran videoclasses que o be es penjaran al Campus Virtual o be s’impartiran mitjançant plataformes audiovisuals (Zoom o similars) 

Activitats dirigides

Els estudiants hauran de realitzar diversos treballs en grup o individual i que hauran de presentar al final de l’assignatura.

Activitats de treball autònom

Els alumnes en aquestes activitats hauran de llegir i revisar diferents articles on es descriuen els aspectes mes nous referents als diferents temes del programa

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es tindrà en compte l’assistència a les classes i la participació en els debats que se estableixin que contaran un 5% de la puntuació total de la assignatura.

Durant la assignatura es farà un tríptic pràctic (20% de la nota final) sobre recomanacions nutricionals de un dels principals FRCV: HTA, dislipemia o diabetis. Es discutiran a classe.

Durant el curs el penjarà a la web diferents articles recomanats complementaris de la assignatura i l’alumne haurà d’escollir un d’ells, i fer-ne un petit comentari crític sobre l’article. Aquest treball s’entregarà via campus del Màster com a màxim 15 dies hàbils desprès de finalitzar la assignatura (25% nota final).

Es farà un treball sobre osteoporosi que haurà de recollir tota una sèrie d’aspectes importants per tractar aquesta malaltia. Aquest treball s’entregarà via campus del Màster com a màxim 15 dies hàbils desprès de finalitzar la assignatura (50% nota final).