Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tecnologies d'Anālisi dels Aliments

Codi de l'assignatura: 572932

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Anna Vallverdu Queralt

Departament: Facultat de Medicina

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autōnom

70

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 Competències transversals comunes
1. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

2. Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions).

3. Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

4. Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

5. Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat/capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a coneixements
— Adquirir els coneixements sobre la naturalesa i composició dels aliments, necessaris per a l’exercici de les diverses funcions que pot desenvolupar el graduat en Ciència i Tecnologia dels Aliments dins del món professional.

— Adquirir criteris i coneixements sobre els processos d’obtenció i elaboració dels aliments, des de les matèries primeres fins als productes finals.

— Assolir un coneixement global i complet de l’aliment: de la composició química, les propietats i el valor nutritiu, les característiques sensorials, els processos tecnològics d’obtenció i elaboració, i els mecanismes d’alteració i la seva prevenció.

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir la capacitat d’aprendre de manera autònoma i de discutir en grup per afavorir el desenvolupament del criteri i la creativitat davant de les actituds passives.

— Adquirir criteri científic per avaluar amb fonament dades i informacions sobre els aliments derivades de la seva composició i valor nutritiu.

 

 

Blocs temātics

 

1. Aliments amb especial funciķ energčtica

*  Productes rics en hidrats de carboni: cereals i derivats, patates. Productes rics en lípids: greixos i olis, fruits secs. Bases de l’elaboració d’alguns derivats. Característiques. Composició i valor nutritiu

2. Aliments amb especial funciķ plāstica o estructural

*  Productes rics en proteïnes d’origen animal: carns, peixos, llet i ous. Productes rics en proteïnes d’origen vegetal: llegums. Bases de l’elaboració d’alguns derivats. Característiques. Composició i valor nutritiu

3. Aliments amb especial funciķ reguladora

*  Verdures, hortalisses i fruites. Bases de l’elaboració d’alguns derivats. Característiques. Composició i valor nutritiu

4. Altres aliments

*  Aigües. Begudes refrescants. Begudes alcohòliques. Edulcorants naturals (sucres i mel). Productes estimulants (cafè, té, cacau i xocolata). Característiques. Condiments (sal, vinagre) i espècies. Composició i valor nutritiu

5. Efecte del processat en las composiciķ dels aliments

6. Anālisi sensorial

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura és de tipus semi-presencial

Activitats presencials

Les classes magistrals es realitzaran mitjançant el suport collaborate com a eina de comunicació. Les classes practiques seran presencials. Tots el dimarts i dijous de 16h a 20:00h entre el 23 de Novembre i el 22 de Desembre 2021 (inclosos).

Activitats dirigides

Els estudiants hauran de realitzar un treball en grup que hauran de presentar al final de l’assignatura.

Activitats de treball autònom

Els alumnes en aquestes activitats hauran de llegir i revisar diferents articles on es descriuen els aspectes mes nous referents als diferents temes del programa

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es duu a terme mitjançant la presentació d’un treball realitzat per grups d’un nombre màxim de 4-5 alumnes. Es tindrà en compte l’assistència a les classes i la participació en els debats que s’estableixin.

Revisions

Un cop publicades les notes, l’estudiant té dret a la revisió de les qualificacions obtingudes davant del professor responsable, durant els períodes que es determinin. Una vegada feta la revisió, el professor publicarà la qualificació definitiva de l’alumnat que l’ha sol∙licitada