Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Al·lèrgies i Intoleràncies Alimentàries

Codi de l'assignatura: 572940

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Rosa Maria Muñoz Cano

Departament: Facultat de Medicina

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Pràctiques clíniques

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències transversals
Ser capaç d’interaccionar amb altres especialitats mèdiques i assessorar-les

Ser capaç de treballar en equips multidisciplinaris, col.laborar amb altres professionals, així com saber actuar de forma autònoma i amb iniciativa

Ser capaç d’ensenyar i divulgar els coneixements en l’entorn social i a audiències tant expertes com no expertes de forma clara

Ser capaç dintegrar els coneixements i formes d’afrontar la complexitat així com de formular orientacions diagnòstiques i terapèutiques

Ser capaç d’estar al dia en els coneixements exposats en l’àmbit de l’assignatura i saber buscar, obtindre e interpretar la informació a partir de diferents fonts d’informació.

Competències específiques

Conèixer les bases immunològiques de al·lèrgia als aliments

Conèixer les bases patogèniques de les intoleràncies a aliments

Conèixer l’expressió clínica de l’al·lèrgia a aliments

Conèixer l’expressió clínica de les intoleràncies a aliments

Conèixer les fonts al·lergèniques de l’al·lèrgia a aliments

Conèixer els al·lergens responsables de la reactivitat encreuada en l’al·lèrgia a aliments

Conèixer la metodologia diagnòstica en l’al·lèrgia a aliments

Conèixer la metodologia diagnòstica en la intolerància a aliments

Conèixer els tractaments en l’al·lèrgia a aliments

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu principal de l’assignatura es contribuir a formar clínics e investigadors en l’àmbit del diagnòstic i tractament de l’al·lèrgia a aliments i intolerància alimentàries. L’alumne aprendrà quines són les eines diagnòstiques més avançades disponibles actualment en aquest camp, saber interpretar els resultats obtinguts amb les mateixes i situa’ls en el context integrat del diagnòstic del pacient a fi d’establir una adequada estratègia terapèutica integral  

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bases immunològiques de l’al·lèrgia a aliments

2. Conceptes i patogènia de la intolerància a aliments

3. Fonts al·lèrgiques i al·lèrgens en l’al·lèrgia a aliments i intoleràncies alimentàries

4. Fonts al·lèrgiques i al·lèrgens en l’al·lèrgia a aliments en l’edat pediàtrica

5. Manifestacions clíniques en l’al·lèrgia a aliments i intoleràncies alimentàries

6. Manifestacions clíniques complexes de l’al·lèrgiaa aliments

7. Diagnòstic de l’al·lèrgia a aliments i intoleràncies

8. Tractament de l’al·lèrgia a aliments i intoleràncies

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

A. Classes magistrals: Duració de 60 minuts. Els primers 40 minuts dedicats a l’exposició del tema per part del professor i els 20 minuts restants es dedicaràn a la interacció entre alumnes i professor sobre els punts claus del tema. 12 classes=12 hores

B. Seminaris interactius: Duració de 60 minuts i serán de dos tipus.

a) Seminaris amb el professor. El professor presentarà aspectes concrets relatius al diagnòstic de l’al·lèrgia a aliments i intoleràncies. 4 seminaris= 4 hores

b) Presentació de casos clínics: 4 casos clínics= 4 hores

C. Pràctiques d’assignatura. Consistirà en l’assistència durant un matí (5 hores) en el centre de diagnòstic d’al·lèrgia per veure l’estudi diagnòstic in vivo

D. Treball tutelat: Els alumnes tindrán que preparar de forma tutelada durant aproximadament 1 hora cadascuna de les classes magistrals, seminaris i pràctiques pel que rebràn del professor material sobre el tema (articles o capítols de llibres, material audiovisual)

E. Treball autònom: Al final del període en el que s’imparteix l’assignatura l’alumne tindràn que entregar un portafoli en el que es resumeixin les habilitats adquirides. Treball autònom= 25 hores

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Assistència i participació en les classes magistrals i seminaris interactius

Realització del treball autònom: presentació del portafoli i discussió amb el professor

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Tratado de alergología. I.J Dávila González, I. Jáuregui Presa, J.M Olaguíbel Rivera, J.M. Zubeldia Ortuño Editores. 2a Edición. 2015. Ergon Ediciones, 2015. ISBN: 978-84-16270-36-1  Enllaç

EAACI Molecular Allergology User’s Guide. Matricardi PM, Kleine-Tebbe J, Hoffmann HJ, et al. Pediatr Allergy Immunol 2016; 27 Suppl 23: 1-250

Article

Guidelines on esinophilic esophagitis: evidence-based statements and recommendations for diagnosis and management in children and adults. Lucendo AJ, Molina-Infante J, Arias A, et al. United European Gastroenterol J. 2017; 5(3): 335-358