Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dietes Personalitzades

Codi de l'assignatura: 572943

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Ramon Estruch Riba

Departament: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències transversals
Adquirir uns coneixements teòrics amplis i punters sobre els aspectes epidemiològics, anatòmics, fisiològics, patogènics, clínics, diagnòstics i terapèutics relacionats amb la nutrició i estils de vida per a la seva possible aplicació en la pràctica clínica i / o el desenvolupa de nous productes.

Dominar els aspectes bàsics, aplicats i clínics de la nutrició i estils de vida en relació a les malalties relacionades i envelliment per a la seva aplicació en la pràctica professional i / o desenvolupament de nous productes.

Aplicar els elements pràctics sobre la nutrició i estils de vida en relació a les malalties i envelliment per a la seva aplicació en la pràctica professional i / o desenvolupament de nous productes

Competències específiques.

Conèixer els avanços en els efectes dels diferents patrons dietètics, aliments i nutrients, així com els altres determinants de la salut per a la seva aplicació en la pràctica professional.

Actualitzar els coneixements en patologies relacionades amb els trastorns alimentaris (anorèxia i obesitat) així com la relació entre nutrició, factors de risc vascular, malaltia cardiovascular i càncer, i aplicar les prescripcions apropiades per prevenir-les o tractar-les.

Aprofundir en els avenços de dietes personalitzades en base patologies que requereixin una alimentació especial o països d’origen, i religió (característiques socials), intoleràncies, al·lèrgies, factors de risc vascular (característiques fenotípiques) i polimorfismes genètics (característiques genotípiques) per a la seva aplicació en la pràctica professional.

Aprofundir en els efectes (saludables o perjudicials) dels aliments segons la seva composició, font (aliments ecològics), manteniment, processat i preparació (tècniques de cocció), així com l’anàlisi microbiològic i parasitològic dels aliments i paper de la microflora intestinal i saber aplicar-los en la pràctica.

Dissenyar nous aliments (tecnologia d’anàlisi d’aliments i de desenvolupament industrial) i saber avaluar la seva utilitat en la pràctica.

Confeccionar un pla de negoci per al desenvolupament de nous productes / serveis o empreses.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Objectius generals
Valorar i aplicar la qualitat científica dels estudis en funció de el disseny dels assajos clínics i la potència de les variables analitzades a la pràctica professional.

Dissenyar i elaborar un projecte d’investigació clínic-biològic.

Saber escriure i comunicar treballs científics

Dissenyar accions per utilitzar els resultats d’investigació en el context clínic.

Treballar en equips interdisciplinaris, col·laborar amb altres investigadors i alhora, actuar de manera autònoma i amb iniciativa, així com interaccionar amb altres especialitats mèdiques i d’assessorar-les.

Identificar potencials avenços tecnològics, i conèixer els procediments i mecanismes necessaris per transferir aquests avenços a la medicina, dietètica i / o empresa.

Objectius bàsics

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’ idees, sovint en un context de recerca.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció. Nutrició Personalitzada, Poblacional i Planetària

2. Nutrició segons edat, etapes de la vida i factors externs culturals, religiosos i socioeconòmics

3. Nutrició especial a la malalties metabòliques. Casos clínics

4. Nutrició en els pacients amb errors congènits del metabolisme

5. Nutrició Personalitzada: Evidències científiques

6. Nutrigenòmica, epigenètica i microbiota

7. Variants genètiques i Salut

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Segon Semestre / Segon any. Tots el dimarts i dijous de 16h a 20:00h entre el 7 de març i el 17 de març 2022 (inclosos)
Es realitzen classes magistrals on s’exposaran els continguts de l’assignatura mitjançant metodologia expositiva amb suport audiovisual. En les classes es discutiran casos pràctics que permetin aplicar els coneixements adquirits.

Els estudiants hauran de realitzar diversos treballs en grup o individual i que hauran de presentar al llarg de l’assignatura. La presentació dels treballs es faran de manera online a través de la plataforma Collaborate

Els alumnes en aquestes activitats hauran de llegir i revisar diferents articles on es descriuen els aspectes mes nous referents als diferents temes del programa

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es duu a terme mitjançant la presentació de diferents treballs realitzats individual o per grups d’un nombre màxim de 2-3 alumnes (40%). Es tindrà en compte l’assistència a les classes, presencials u online, (> 80%) i la participació en els debats que se estableixin, incloent el fòrum de discussió de les noticies de la premsa que es penjaran a la pàgina web (20%). Aquests debats seran de caràcter obligatori. A més l’alumne haurà de resoldre  un qüestionari de 20 preguntes que s’ha de resoldre amb un temps limitat. Per superar l’examen, és necessari una nota mínima de 6. Aquesta nota té un valor del 40% de l’assignatura.

 

 

Consideracions prèvies

 

Es facilitaran articles científics actuals, específics i referits als diferents temes del programa. Actualització anual.