Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Salut Pública, Ecologia i Sostenibilitat

Codi de l'assignatura: 572945

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marta Aldea Novo

Departament: Departament de Medicina

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

40

 

(10h presencials i 30h online)

Aprenentatge autònom

35

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències transversals
CT1 – Conèixer el concepte de salut pública i els seus determinants

CT2 – Conèixer els conceptes bàsics de l’Epidemiologia

CT3 – Conèixer l’epidemiologia de les principals malalties no transmissibles (NCD)

CT4 – Conèixer l’abast i impacte de les polítiques de nutrició

Competències específiques

CE1 – Comprendre i reconèixer els agents causals i factors de risc que determinen els estats de salut

CE2 – Conèixer l’impacte dels patrons alimentaris en el medi ambient

CE3 – Identificar els diferents dissenys d’estudis en epidemiologia

CE4 – Saber obtenir i interpretar dades epidemiològiques

CE5 – Conèixer les metodologies i fases per implementar intervencions comunitàries

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

A: Objectius generals:

1.- Entendre els conceptes bàsics dels determinants de la salut

2.- Conèixer l’epidemiologia de les malalties cardiovasculars i altres malalties cròniques prevalents

3.- Entendre els conceptes bàsics de l’epidemiologia, les mesures d’associació i risc

4.- Conèixer i saber aplicar els diferents dissenys d’estudi epidemiològic

B: Objectius Específics:

1.- Aprendre la importància dels estils de vida com a determinants de la salut

2.- Conèixer l’impacte dels patrons alimentaris en el medi ambient

3.- Aprendre a interpretar obtenir i interpretar dades epidemiològiques

4.- Aprendre les principals metodologies d’implementació d’intervencions comunitàries

 

 

Blocs temàtics

 

1. Salut Pública

1.1. Conceptes bàsics

1.2. Determinants de la salut

1.3. Canvi climàtic, nutrició i seguretat alimentària

2. Epidemiologia

2.1. Epidemiologia de les principals malalties cròniques

3. Metodologia

3.1. Mesures bàsiques en Epidemiologia

3.2. Dissenys d’estudis bàsics en Epidemiologia

4. Polítiques de nutrició

4.1. Polítiques de nutrició

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura és semipresencial, amb tres dies de classe presencial i on-line. Estará activada en el campus des de Març fins a Abril del 2022

Activitats del campus

Lectures recomanades

Participació al fòrum

Exercici pràctic on-line per a l’avaluació final

Activitats dirigides

Els alumnes podran ser requerits a dur a terme exercicis pràctics relacionats amb el temari.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

1.- Assistència i participació a les classes (40%)*

2.- Resolució d’un exercici pràctic on-line (40%)

3.- Participació al fòrum (20%)

*En aquells casos en els que l’alumne no pugui assistir a classe per motius justificats (per exemple, per motius laborals), i sempre que n’informi als coordinadors de l’assignatura prèviament a l’inici de les classes, podrà optar a la meitat de la nota d’assistència corresponent a les classes que no hagi pogut assistir, mitjançant una correcció en la nota de l’exercici pràctic (avaluació única).