Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bioètica, Mercats i Economia de l'Alimentació

Codi de l'assignatura: 572948

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Itziar De Lecuona Ramirez

Departament: Facultat de Medicina

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

16

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

16

Treball tutelat/dirigit

29

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS INSTRUMENALS EN L’APRENENTATGE DE L’ASSIGNATURA
Capacitat per treballar en equips interdisciplinaris, col.laborar amb altres investigadors i, alhora, actuar de manera autònoma i amb iniciativa, així com interaccionar amb altres especialitats mèdiques i assessorar-les.

Habilitat per identificar aveníos tecnològics potencials, i conèixer els procediments i mecanismes necessaris per transferir-los a la medicina, la dietètica o l’empresa.

Capacitat per dissenyar accions per utilitzar els resultats d’inventagació en el context clínic

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Capacitat per identificar els aspectos ètics, jurídica i oscilas en nutrició i integrar-los en la presa de decisions envers el progrès científic i tecnològic i els canvis socials

Capacitat per desenvolupar iniciatives en recerca i innovació sostenibles i responsables

Capacitat per identificar els problemes i els conflictes en recerca i innovació que poden afectar a la integritat en la recerca i a la transferència de tecnologia

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Comprendre la utilitat dela bioètica i de l’anàlisi de les implicacions ètiques, jurídiques i socials en nutrició

Integrar la recerca i la innovació responsables en la presa de decisions i en el desenvolupament d’iniciatives empresarials en nutrició

Estudiar la relació entre l’ètica, la bioètica, el dret i la deontologia professional en nutrició

Analitzar els aspectes bioètics de les noves tendències en l’alimentació humana per causa dels canvis cientifico-tecnològics i socials

Conèixer el marc normatiu aplicable integrant la vessant legal i els codis d’ètica i condcta

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bioètica, Dret i Deontologia Professional

1.1. Bioètica: concepte, origen i evolució

1.2. La relació entre ética, dret i deontologia professional

 

2. Recerca i innovació responsables (RRI)

2.1. Què és l’RRI? La necessària relació entre recerca i innovació

2.2. La RRI i la nutrició, les malalties cròniques i l’envelliment saludable. Polítiques de recerca i innovació internacionals, europees i locals

 

3. Noves tendènces en alimentació: aspectes ètics, jurídics i socials

3.1. Biotecnologia, nanotecnologia, big data i applications mòbils sobre salut i estils de vida saludables, intel.ligència artificial, la publiciat i la presa de decisions

3.2. La información alimentària, la publicista i la presa de decisions

3.3. La responsabilitat social i la salut

 

4. Marc normatiu

4.1. Marc jurídic i codis de conducta de referència

4.2. Especial referència a la protecció de la intimitat i a la presa de decisions automatitzada

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals combinades amb l’anàlisi i debat a propòsit de casos pràctics. Participació activa en les sessions presencials i en els fòrums i activitats establertes al Campus Virtual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Assistència a les sessions presencials i participació activa (60%)

Examen tipus test i solució de casos pràctics (40%)