Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tecnologia Industrial de la Preparaciˇ d'Aliments i Derivats

Codi de l'assignatura: 572951

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Montserrat Riu Aumatell

Departament: Facultat de Medicina

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

35

 

-  TeoricoprÓctica

No presencial

 

35

Aprenentatge aut˛nom

40

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Competències transversals
Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, dominant el llenguatge especialitzat/capacitat de buscar, utilitzar i integrar la informació)

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes/capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituts)

Competències específiques

Conèixer i aplicar els principis de les tècniques de processat i avaluar els seus efectes en la qualitat i la seguretat del producte

Conèixer els principis dels sistemes de conservació dels aliments, i les característiques i propietats dels materials i sistemes d’envasat 

Capacitat per aplicar els principis de la biologia i de l’enginyeria química per descriure, analitzar, controlar i optimitzar els processos de transformació i conservació dels aliments

Aplicar els coneixements de les ciències bàsiques a la ciència i tecnologia dels aliments

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

A: Objectius referits a coneixements:
- Conèixer els diferents processos convencionals utilitzats en la indústria dels aliments.

- Conèixer les noves tecnologies emprades en la transformació i conservació d’aliments i els avantatges i desavantatges que presenta la seva aplicació industrial.

- Conèixer els nous sistemes d’envasament i presentació dels aliments i les seves possibilitats per a millorar la qualitat, allargar la seva vida útil, facilitar el seu ús o fer més atractiu el producte per al consumidor.

- Conèixer els processos utilitzats en la preparació dels aliments i les conseqüències que tenen sobre la composició de l’aliment.

- Conèixer les modificacions que tenen lloc en els macronutrients i micronutrients durant els processos tecnològics.

- Conèixer l’afectació dels procediments tecnològics sobre la biodisponibilitat de vitamines i minerals. 

B: Objectius referits a habilitats i destreses:

- Adquirir la capacitat per analitzar processos, així com sintetitzar i optimitzar processos específics de la indústria alimentària

 

 

Blocs temÓtics

 

1. MĎDUL 1: INTRODUCCIË

1.1. Introducció a la tecnologia dels aliments. Evolució històrica

1.2. Operacions unitàries

1.3. Tipus i objectius de la transformació i processat

2. MĎDUL 2: TECNOLOGIES CONSERVACIË I ENVASAT

2.1. Tecnologies convencionals de conservació i envasat

2.2. Noves tecnologies aplicades als aliments

3. MĎDUL 3: INFLUENCIA DE LA TECNOLOGIA EN EL VALOR NUTRITIU DELS ALIMENTS

3.1. Efectes dels tractaments tecnològics sobre els macronutrients

3.2. Efectes dels tractaments tecnològics sobre la biodisponibilitat de vitamines i minerals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix on-line i estarà activada en el campus des del 20 d’Abril fins al 30 de Maig de 2022.

Activitats del campus

L’assignatura consistirà en treball tutoritzat on line per part de l’alumne amb la guia del professor. Els temes proposats es treballaran mitjançant presentacions de power point, articles científics i/o capítols de llibre, proporcionats pel professor. Per facilitar la comunicació entre els alumnes, i alumnes i professorat es disposaran de les següents eines: fòrums de discussió a través del campus virtual de l’assignatura

Activitats dirigides

Els estudiants hauran de realitzar diverses activitats no presencials durant aquesta assignatura a través del campus virtual. El professor tutoritza l’alumne en aquestes activitats. Aquestes activitats inclouen la preparació dels qüestionaris proposats en els mòduls 1 i 2. Així com l’activitat proposada en el mòdul 3, en la qual es pretén integrar els coneixements adquirits en a partir del temari

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada de l’assignatura es realitzarà mitjançant diverses activitats a través del campus virtual.

Mòdul 1: Qüestionari d’avaluació a través del campus virtual (25%). Activitat obligatòria i reevaluable.

Mòdul 2: Qüestionari d’avaluació a través del campus virtual (25%). Activitat obligatòria i reevaluable.

Mòdul 3: Activitat autònoma i individual en la qual l’alumne a partir d’un aliment, proposat pel professor o a proposta de l’alumne, analitza el procés de producció/elaboració, descriu el procediment, la tecnologia utilitzada i analitza els canvis en la composició nutricional deguts al procés tecnològic o de conservació (50%). Activitat obligatòria i no reevaluable