Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: TŔcniques d'AnÓlisi Microbiol˛gica i Toxicol˛gica dels Aliments i Derivats

Codi de l'assignatura: 572952

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Rosa MarÝa Casas Rodriguez

Departament: Facultat de Medicina

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

35

 

-  TeoricoprÓctica

No presencial

 

35

Aprenentatge aut˛nom

40

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Competències Transversals
Saber reconèixer als microorganismes com agents de deteriorament dels aliments, els microorganismes com agents patògens transmesos pels aliments i els principis del control microbiològic dels aliments

Saber els factors que afecten a la supervivència dels microorganismes en els aliments, els mètodes generals d’anàlisi microbiològic dels aliments, i profunditzar en la etiologia i epidemiologia de les malalties transmeses per aliments

Èsser capaç de relacionar els coneixements adquirits sobre els perills alimentaris al desenvolupament d’anàlisi de riscos alimentaris i la gestió de la seguretat alimentaria. Èsser capaç de realitzar anàlisis d’aliments i/o avalaur la toxicitat, interpretar els resultats i emetre/valorar dictàmens en relació a la qualitat higiènica i sanitària dels aliments

Competències Específiques

Microorganismes responsables del deteriorament dels aliments

Microorganismes patògens transmesos pels aliments

Control microbiològic dels aliments

Etiologia, epidemiologia, manifestacions clíniques, diagnòstic, prevenció i tractament de les malalties transmeses pels aliments 

 

 

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Microbiologia

1.1. Introducció a las microbiologia dels aliments 

1.2. Microorganismes responsables del deteriorament dels aliments 

1.3. Microorganismes patògens transmesos per aliments 

1.4. Tècniques d’anàlisi microbiològica en aliments 

1.5. Principals mesures de prevenció i control

2. Virologia

2.1. Virus d’interès en seguretat alimentària

Els virus de major impacte: norovirus, virus hepatitis A i virus hepatitis E

                Altres virus i virus emergents

2.2. Aliments de risc i origen de la contaminació 

2.3. Tècniques d’anàlisi virològic 

2.4. Estabilitat i persistència de virus en aliments 

2.5. Principals mesures de control i prevenció 

2.6. Agents subvírics rellevants en seguretat alimentària: prions 

3. Toxicologia

3.1. Perills abiótics d’origen medioambiental i residus: 

Metalls pesants i metal·loides

                Dioxines i furano

3.2. Perills derivats del processament, preparació i emmagatzament d’aliments

Hidrocarburs aromátics policíclics

                Acrilamida

                Nitrosamines i amines biògenes

                Bisfenol A

3.3. Substàncies tòxiques naturals en aliments: d’origen vegetal, biològic i animal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura és on-line i estarà activada al campus des del 14 de febrer fins al 9 de març de 2022

  1. Cada mòdul disposarà de les seves presentacions en format pdf.
  2. S’afegirà bibliografia rellevant i complementària al material penjat a la web
  3. S’afegiran tasques/exercicis amb preguntes curtes que cal retornar a través del campus virtual
  4. S’obrirà un fòrum de discussió per a plantejar i resoldre dubtes 
  5. S’obrirà un fòrum per discutir sobre un determinada notícia relativa a la temàtica (Mòdul 3).
  6. Quan finalitzin els Mòduls 1 i 2, s’activaran diferents qüestionaris d’avaluació multi-respostaal campus virtual.
  7. Per al Mòdul 3 s’haurà de realitzar dues tasques un treball en equip, de dues persones, queconsistirà enrealitzar una presentació en PowerPoint sobre un article científic (a escollir entrevaris articles),i la seva presentació gravada de duració 15 minuts.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada de l’assignatura es realitzarà mitjançant diverses activitats a través del campus virtual. 

Per als Mòduls 1 i 2:

- Qüestionaris d’avaluació (50%). Seran qüestionaris multi-resposta amb una única opciócorrecta. Cal aprovar amb un 60% de les respostes correctes. Aquests qüestionariss’activaran quan finalitzi cadascún dels mòduls.-Els alumnes hauran de respondre diverses tasques/exercicis penjats al campus ambpreguntes curtes de cada mòdul (50%), segons els terminis que s’especifiquin alcampus.

Per al Mòdul 3:

- Participació en el Fòrum amb el comentari d’una notícia (10%).

- Presentació gravada (90%).