Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques Externes

Codi de l'assignatura: 572956

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Rosa María Casas Rodriguez

Departament: Departament de Medicina

crèdits: 15

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 375

 

Activitats presencials i/o no presencials

175

 

-  Pràctiques clíniques

Presencial

 

100

 

-  Seminari

Presencial

 

75

Treball tutelat/dirigit

100

Aprenentatge autònom

100

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències Generals
Valorar i aplicar la qualitat científica dels estudis en funció de el disseny dels assajos clínics i la potència de les variables analitzades a la pràctica professional.

Dissenyar i elaborar un projecte d’investigació clínic-biològic.

Saber escriure i comunicar treballs científics.

Dissenyar accions per utilitzar els resultats d’investigació en el context clínic.

Treballar en equips interdisciplinaris, col·laborar amb altres investigadors i alhora, actuar de manera autònoma i amb iniciativa, així com interaccionar amb altres especialitats mèdiques i d’assessorar-les.

Identificar potencials avenços tecnològics, i conèixer els procediments i mecanismes necessaris per transferir aquests avenços a la medicina, dietètica i / o empresa.

Competències Específiques

Aprofundir en els avenços fisiopatològics del tractament de les malalties i envelliment saludable.

Conèixer els avanços en els efectes dels diferents patrons dietètics, aliments i nutrients, així com els altres determinants de la salut per a la seva aplicació en la pràctica professional.

Actualitzar els coneixements en patologies relacionades amb els trastorns alimentaris (anorèxia i obesitat) així com la relació entre nutrició, factors de risc vascular, malaltia cardiovascular i càncer, i aplicar les prescripcions apropiades per prevenir-les o tractar-les.

Aprofundir en els avenços de dietes personalitzades en base patologies que requereixin una alimentació especial o països d’origen, i religió (característiques socials), intoleràncies, al·lèrgies, factors de risc vascular (característiques fenotípiques) i polimorfismes genètics (característiques genotípiques) per a la seva aplicació en la pràctica professional.

Aprofundir en els efectes (saludables o perjudicials) dels aliments segons la seva composició, font (aliments ecològics), manteniment, processat i preparació (tècniques de cocció), així com l’anàlisi microbiològic i parasitològic dels aliments i paper de la microflora intestinal i saber aplicar-los en la pràctica

Aprofundir en els avenços relatius als aspectes bioètics i legals de l’alimentació, els mercats i economia de la alimentació.

Dissenyar nous aliments (tecnologia d’anàlisi d’aliments i de desenvolupament industrial) i saber avaluar la seva utilitat en la pràctica.

Confeccionar un pla de negoci per al desenvolupament de nous productes / serveis o empreses.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Objectius Específics:  Adquirir els coneixements que els permetin
Establir el diagnòstic de les principals malalties nutricionals o prescriure pautes d’alimentació generals i / o específiques relacionades amb determinades patologies.

Aplicar les habilitats tècniques adquirides en les pràctiques en empreses agro-alimentàries

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura és de tipus presencial

Constarà:

  • Seminaris
  • Exercicis pràctics
  • Estudi de casos
  • Simulació
  • Pràctiques Clíniques


En el cas, d’incidència COVID o similar, les practiques seran adaptades a modalitat online oferint a l’alumne la possibilitat a l’alumne de desenvolupar una recerca  bibliogràfica o ajudant en certes tasques del projecte que es  puguin desenvolupar a distància (maneig BBDD, seguiment voluntaris, etc.).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assignatura s’avaluarà de forma continuada a través d’una memòria que el propi estudiant haurà de presentar al final de curs i en el que s’avaluaran aspectes bàsics com a treballa en equip, resolució de conflictes, puntualitat, etc. La nota màxima ponderada serà de 100 punts