Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió Global de la Cadena de Subministrament

Codi de l'assignatura: 573217

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Fariza Achcaoucaou Iallouchen

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

18

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

27

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals

CG1. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

CG2. Capacitat per plantejar un projecte empresarial basat en una idea original i que després se’n pugui valorar la viabilitat.

Competències bàsiques

CB6. Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

CB9. Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

CE1. Capacitat per aplicar els principals conceptes i instruments de gestió per resoldre problemes i casos empresarials avançats relacionats amb la direcció estratègica, financera, comercial, i d’operacions i logística en empreses internacionals.

CE2. Capacitat per tenir una visió estratègica i integradora dels problemes empresarials i per afrontar-los a escala internacional.

CE6. Capacitat per conèixer les heurístiques, metodologies i tècniques apropiades per a la presa de decisions en l’àmbit de les operacions d’una empresa internacional.

CE7. Capacitat per gestionar la logística internacional d’una empresa o d’un grup d’empreses amb l’objectiu d’aconseguir la gestió òptima de la cadena de subministraments.

CE9. Capacitat per analitzar les opcions, potencialitats i oportunitats presents en diverses regions de l’economia global i identificar les especificitats de cada tipus de mercat i societat, a fi d’obtenir la millor efectivitat en l’acció, en funció de la responsabilitat professional que s’exerceixi.

CE10. Capacitat per adquirir els coneixements avançats que permetin elaborar documents científics, informes especialitzats i treballs d’investigació, en què es desenvolupin i emetin judicis de valor, en els formats adequats per a la publicació o la presentació davant de possibles stakeholders o parts interessades a escala global.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

En acabar el curs, caldria haver assolit els objectius següents:

— Definir el paper de la cadena de subministrament en una organització.

— Identificar les funcions principals de la cadena de subministrament, així com els rols i responsabilitats.

— Descriure les interaccions del departament encarregat de la cadena de subministrament amb la resta de l’organització.

— Determinar els indicadors de gestió (KPI) necessaris per mesurar el rendiment de la cadena de subministrament.

— Analitzar noves tendències de gestió en l’àrea d’operació.

— Elaborar un projecte sobre la situació actual i un pla de millora d’una cadena de subministrament.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la cadena de subministrament

2. Planificació

2.1. Previsió de la demanda
2.2. Esquema de producció
2.3. Planificació de vendes i operacions (S&OP)

3. Execució

3.1. Distribució
3.2. Magatzems
3.3. Fàbriques
3.4. Proveïment
3.5. Servei d’atenció al client

4. Disseny d’una xarxa de cadenes de subministrament

4.1. Logística internacional
4.2. Factors que afecten el disseny d’una xarxa de distribució
4.3. Opcions de disseny de xarxes de distribució
4.4. Xarxes de vendes i distribució en línia
4.5. Proveïdors de logística de tercers

5. Gestió ajustada (lean)

6. Gestió de la cadena de subministrament: indicadors de gestió (KPI) i pressupost

6.1. Optimització global
6.2. KPI
6.3. Gestió pressupostària de la cadena de subministrament

7. Tendències futures en gestió de la cadena de subministrament

7.1. Alineació dinàmica
7.2. Torre de control
7.3. Xarxes col·laboratives
7.4. Gestió del risc

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en dues idees principals:

• El coneixement sorgeix dels debats.

• En l’àrea d’operació no hi ha (gairebé) cap veritat absoluta.

Per tant, els coneixements s’obtenen a través de la discussió dels diferents temes després d’haver llegit els documents i articles encomanats.

En l’estudi de cas, cada grup analitza la cadena de subministrament de l’empresa assignada fent ús dels conceptes introduïts durant el curs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema d’avaluació d’aquesta assignatura és l’avaluació continuada, que consisteix en una sèrie d’activitats avaluades en una escala de l’1 al 10. A banda de la nota, l’alumnat rep la solució, un comentari sobre l’avaluació o una pauta per entendre-la, segons el cas.

La nota final es basa en les següents activitats:

• Estudis de cas: 25 %.

• Participació activa en els debats: 25 %.

• Prova final: 25 %.

• Comentaris sobre el material de lectura: 25 %.

Els estudis de casos s’han de presentar amb correcció i han d’incloure la presentació de les idees relacionades amb els punts clau de l’assignatura. Les conclusions són especialment importants.

Per aprovar l’assignatura cal que la nota final sigui igual o superior als 5 punts sobre 10.


Reavaluació

L’alumnat que obtingui una nota final inferior als 5 punts sobre 10 ha de fer un examen final, que té lloc en la data que estableixi el Consell d’Estudis i que té un pes del 100 % sobre la nota final.

Per aprovar l’assignatura cal que la nota final sigui igual o superior als 5 punts sobre 10.

 

Avaluació única

Aquest és el sistema d’avaluació pensat per a l’alumnat que no pot assistir a classe amb regularitat.

L’avaluació única consisteix en un únic examen final, que té lloc en la data que estableixi el Consell d’Estudis i que té un pes del 100 % sobre la nota final.

Per aprovar l’assignatura cal que la nota final sigui igual o superior als 5 punts sobre 10.


Reavaluació

L’alumnat que obtingui una nota final inferior als 5 punts sobre 10 ha de fer un examen final, que té lloc en la data que estableixi el Consell d’Estudis i que té un pes del 100 % sobre la nota final.

Per aprovar l’assignatura cal que la nota final sigui igual o superior als 5 punts sobre 10.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Gattorna, J. (2015)  Dynamic Supply Chains: How to design, build and manage people-centric value networks. Pearson Educated Limited. ISBN: 9781292016818

  (2a ed., 2010)

Catàleg UB  Enllaç
Versió en línia. Castellà, ed. 2009  Enllaç

Simchi-Levi, D. (2013)  Operations Rules: Delivering Customer Value through Flexible Operations (The MIT Press). Ed. The MIT Press. ISBN-13 : 978-026252515

Catàleg UB  Enllaç

Cecere, L.M.; Chase, C.W. (2013)   Bricks Matter: The Role of Supply Chains in Building Market-Driven Differentiation.  Ed. John Wiley & Sons Inc. - ISBN: 978-1-118-21831-0

Versió en línia (2013)  Enllaç

Pàgina web

https://www.e2open.com  /  [E2open-Digital Transformation Solutions]

  Anteriorment: "Amberroad" http://info.amberroad.com

https://www.e2open.com  Enllaç

http://supplychainconsortium.com/Welcome /  [Supply Chain Consortium]

http://supplychainconsortium.com/Welcome/  Enllaç

https://supplychaininsights.com/research/books-by-lora-cecere/ [Supply Chain Insights]

https://supplychaininsights.com/research/books-by-lora-cecere/  Enllaç

http://www.supplychainquarterly.com/ [CSCMP’s Supply Chain Quarterly]

http://www.supplychainquarterly.com   Enllaç

http://www.gartner.com  /  [Gartner, Inc ]

https://www.gartner.com/en  Enllaç

http://www.mckinsey.com/insights/mckinsey_quarterly / [McKinsey & Company ]

http://www.mckinsey.com/insights/mckinsey_quarterly  Enllaç