Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Mètodes de Recerca en Empresa Internacional

Codi de l'assignatura: 573220

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Fariza Achcaoucaou Iallouchen

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

22.5

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

12

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

10.5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

20

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals

CG1. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

CG2. Capacitat per plantejar un projecte empresarial basat en una idea original i que després se’n pugui valorar la viabilitat.


Competències bàsiques

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

CB9. Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Competències específiques

CE1. Capacitat per aplicar els principals conceptes i instruments de gestió per resoldre problemes i casos empresarials avançats relacionats amb la direcció estratègica, financera, comercial, i d’operacions i logística en empreses internacionals.

CE2. Capacitat per tenir una visió estratègica i integradora dels problemes empresarials i per afrontar-los a escala internacional.

CE9. Capacitat per analitzar les opcions, potencialitats i oportunitats presents en diverses regions de l’economia global i identificar les especificitats de cada tipus de mercat i societat, a fi d’obtenir la millor efectivitat en l’acció, en funció de la responsabilitat professional que s’exerceixi.

CE10. Capacitat per adquirir els coneixements avançats que permetin elaborar documents científics, informes especialitzats i treballs d’investigació, en què es desenvolupin i emetin judicis de valor, en els formats adequats per a la publicació o la presentació davant de possibles stakeholders o parts interessades a escala global.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

En acabar el curs, caldria haver assolit els objectius següents:

— Identificar el paper que té la recerca sobre empresa en les empreses internacionals.

— Definir la pregunta de recerca d’un projecte d’investigació relacionat amb l’empresa internacional.

— Avaluar críticament la literatura clau sobre l’àmbit de l’empresa internacional que pot donar suport a la pregunta de recerca.

— Establir el marc teòric per a un projecte sobre empresa internacional.

— Comprendre les diferències entre les metodologies de recerca quantitatives i les qualitatives.

— Saber planificar i dur a terme la recopilació de dades en una recerca sobre empresa internacional.

— Aprendre els aspectes clau de la recerca d’estudis de casos en empresa internacional.

— Redactar amb adequació documents científics, informes especialitzats i projectes de recerca en matèria d’empresa internacional.

— Plantejar una bona proposta de recerca en empresa internacional que es puguin defensar veritablement.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La recerca

1.1. La recerca acadèmica

1.2. Les bases de dades bibliogràfiques

1.3. La revisió bibliogràfica

1.4. La redacció acadèmica

2. El pla d’empresa

2.1. Aspectes bàsics d’un pla d’empresa internacional real

2.2. Estructures de plans d’empresa internacionals

2.3. Introducció a les empreses d’interès

2.4. Anàlisi de referents i competidors en l’encaix del producte en el mercat

2.5. Mercats i estratègies

2.6. Conclusions i recomanacions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura combina classes magistrals, en què es presenten els conceptes teòrics, i sessions més pràctiques, en què es fan activitats en grup, treballs escrits, cerques d’informació i projectes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’alumnat que opti per la modalitat d’avaluació continuada ha d’assistir a classe amb regularitat i lliurar els exercicis.

Les activitats avaluables són les següents:

— Part de recerca: 50 % de la nota final. Activitats a classe i exercicis que cal lliurar. A l’inici del curs es donen instruccions més detallades sobre aquesta part.

— Pla d’empresa: 50 % de la nota final. A l’inici del curs es donen instruccions més detallades sobre aquesta part.
• 1a activitat: estudi de cas a classe, individualment i en grup.
• 2a activitat: exposició sobre l’enfocament i la hipòtesi a validar (com si fos una reunió amb el client o una reunió de llançament del projecte).


Reavaluació

L’alumnat que no aprovi l’avaluació continuada ha de revisar i corregir els exercicis que hagi lliurat.

L’alumnat que no hagi lliurat cap exercici ha de presentar dos treballs:

1) Un projecte de recerca i una justificació. A l’inici del curs se’n donen instruccions més detallades.

2) Un pla d’empresa seguint les instruccions presentades al començament del curs.

Conjuntament, tenen un pes del 100 % sobre la nota final.

 

Avaluació única

En l’avaluació única no és requisit assistir a classe amb regularitat ni lliurar els exercicis.

Cal entregar dos treballs:

1) Un projecte de recerca i una justificació. A l’inici del curs se’n donen instruccions més detallades.

2) Un pla d’empresa seguint les instruccions presentades al començament del curs.

Conjuntament, tenen un pes del 100 % sobre la nota final.


Reavaluació

L’alumnat que no aprovi l’avaluació única ha de revisar i corregir els exercicis que hagi lliurat.

L’alumnat que no hagi lliurat cap exercici ha de presentar dos treballs:

1) Un projecte de recerca i una justificació. A l’inici del curs se’n donen instruccions més detallades.

2) Un pla d’empresa seguint les instruccions presentades al començament del curs.

Conjuntament, tenen un pes del 100 % sobre la nota final.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

MACKEY, A.; GASS, S. M. (2016), Second language research : methodology and design, 2nd ed., New York, N.Y.: Routledge

Catàleg UB  Enllaç

DAY, R. A., GASTEL, B. (2018), How to write and publish a scientific paper, 8th ed, Cambridge [etc.] : Cambridge University Press

Catàleg UB   Enllaç

SAUNDERS, M., LEWIS, P., THORNHILL, A. (2019), Research Methods for Business Students, 8th ed. London: Pearson.

Catàleg UB  Enllaç

Text electrònic

ASHBY, M. (2005): How to Write a Paper, Engineering Department, University of Cambridge, Cambridge

Recurs electrònic extern  Enllaç