Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Aspectes Legals de l'Empresa Global

Codi de l'assignatura: 573229

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Georgina Garriga Suau

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

22.5

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

22.5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

20

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

CB9. Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Competències específiques

CE9. Capacitat per analitzar les opcions, potencialitats i oportunitats presents en diverses regions de l’economia global i identificar les especificitats de cada tipus de mercat i societat, a fi d’obtenir la millor efectivitat en l’acció, en funció de la responsabilitat professional que s’exerceixi.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer l’abordatge pluricompetencial dels problemes ordinaris ocorreguts en situacions relacionades amb el comerç internacional.

— Conèixer i saber gestionar les principals fonts normatives aplicades a les inversions i el comerç internacional.

— Aplicar coneixements previs a problemes típics de complexitat moderada.

— Comprendre i saber situar en el marc jurídic general aspectes habituals del comerç internacional.

— Conèixer mecanismes de resolució de problemes en qüestions relacionades amb el comerç i la inversió nacionals i amb l’arbitratge del comerç i la inversió.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Dret internacional de l’empresa i dret internacional econòmic: referència especial al mercat interior de la UE

2. Actors i marc jurídic dels negocis internacionals: els contractes

3. Transaccions transfrontereres internacionals

4. Litigis comercials internacionals i mecanismes alternatius de resolució de conflictes

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’estructura en sessions teoricopràctiques que es combinen amb exercicis de resolució de problemes basats en casos aplicats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada consisteix en: 

— Un examen parcial individual (40 %).

— Un examen final individual (60 %).

L’alumnat que vulgui renunciar a l’avaluació continuada ha de notificar-ho per correu electrònic al professorat en un termini de 48 hores després de la publicació de les notes de l’examen parcial.


Reavaluació

L’examen de reavaluació té la mateixa estructura que l’examen d’avaluació única.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen (100 % de la nota final) que pot consistir bé en un exercici de resolució de problemes a partir d’un cas pràctic o bé en un comentari de text.


Reavaluació

L’examen de reavaluació té la mateixa estructura que l’examen d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BISHOP, Bernard. European Union law for international business : an introduction. Cambridge : Cambridge University Press, 2009.

Catàleg UB  Enllaç

CHUAH, Jason. Law of international trade : cross-border commercial transactions. 6th ed. London : Sweet & Maxwell, 2019.

Catàleg UB  Enllaç

GRUNDMANN, Stefan.  European company law : organization, finance and capital markets. 2nd ed. Cambridge : Intersentia, 2012.

Catàleg UB  Enllaç

SORNARAJAH, M. The International Law on foreign investment. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Catàleg UB  Enllaç