Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi Quantitativa Aplicada a l'Empresa Internacional

Codi de l'assignatura: 573238

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Javier Manuel Romani Fernandez

Departament: Facultat d'Economia i Empresa

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

26

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

19.5

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

6.5

Treball tutelat/dirigit

18

Aprenentatge autònom

18.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

 

CB9. Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

CB10. Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

CE5. Capacitat per conèixer i usar les eines i instruments del màrqueting necessaris per solucionar problemes i generar oportunitats, així com per aplicar el coneixement dels fonaments i les eines d’investigació a la solució de problemes relacionats amb la investigació de mercats i el màrqueting internacionals.

 

CE6. Capacitat per conèixer les heurístiques, metodologies i tècniques apropiades per a la presa de decisions en l’àmbit de les operacions d’una empresa internacional.

 

CE10. Capacitat per adquirir els coneixements avançats que permetin elaborar documents científics, informes especialitzats i treballs d’investigació, en què es desenvolupin i emetin judicis de valor, en els formats adequats per a la publicació o la presentació davant de possibles stakeholders o parts interessades a escala global.

 

CG1. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Distingir entre diferents tipus de dades quantitatives (categòriques, continues, etc.) i reconèixer el tipus d’informació que proporcionen i les seves limitacions.

 

— Saber distingir els principals tipus de distribució, saber com interactuen amb les dades disponibles i com es fan servir en anàlisi estadística.

 

— Inferir a partir d’una mostra les característiques de la població.

 

— Reconèixer les característiques bàsiques de les proves estadístiques (significació, potència, intervals de confiança) i sotmetre dades a proves estadístiques.

 

— Comprendre els conceptes de correlació, correlació parcial, regressió senzilla i regressió multivariable.

 

— Generar i interpretar els resultats obtinguts mitjançant programari.

 

— Debatre i recomanar solucions a problemes detectats en l’anàlisi d’un fenomen concret.

 

— Explicar i interpretar els resultats de les anàlisis de manera clara i eficaç per a un públic que no tingui coneixements tècnics sobre estadística i econometria.

 

— Fer recomanacions basades en els resultats d’una anàlisi.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Concepte i contingut de l’estadística

1.1. Objecte de l’estadística

1.2. Estadística descriptiva i inferència estadística

1.3. Població i mostra

1.4. Dades: classificació i escales de mesura

1.5. Fonts estadístiques

2. Distribució de freqüències unidimensionals i representació gràfica

2.1. Distribucions de freqüència

2.2. Representacions gràfiques

2.3. Anàlisi exploratòria de dades: diagrama de tija i fulles (stem and leafplot)

3. Mesures de posició

3.1. Mitjana aritmètica, mediana i moda

3.2. Propietats

3.3. Mesures de localització: quantils

4. Mesures de dispersió i forma

4.1. Dispersió: diagrama de caixa (box plot)

4.2. Variància i desviació estàndard

4.3. Transformacions lineals: variables estandarditzades

4.4. Mesures de forma

5. Distribució de freqüències bidimensionals

5.1. Distribució de freqüències conjuntes. Distribucions marginals

5.2. Distribucions condicionades

5.3. Independència estadística

5.4. Taules de contingència: associació entre atributs

6. Associació entre variables

6.1. Diagrames de dispersió

6.2. Associació lineal: covariància

6.3. Coeficient de correlació de Pearson

6.4. Regressió lineal

7. Variable aleatòria unidimensional

7.1. Variable aleatòria: discreta, contínua

7.2. Distribució de probabilitat: funció de quantia i densitat

7.3. Funció de distribució

7.4. Esperança matemàtica i variància. Variable estandarditzada

8. Distribució de probabilitat unidimensional

8.1. Distribució dicotòmica i binomial

8.2. Distribució normal

9. Models de distribució per a variables aleatòries

9.1. Models de distribució per a variables aleatòries discretes i contínues

9.2. Distribucions derivades de la distribució normal

9.3. Convergència: teorema del límit central

10. Elements de la teoria del mostreig

10.1. Conceptes bàsics: mostra aleatòria i estadístic

10.2. Distribucions d’alguns estadístics en el mostreig

11. Estimació puntual

11.1. Introducció al procés d’estimació

11.2. Propietats de les estimacions puntuals

11.3. Mètodes d’estimació puntual

12. Estimació per interval

12.1. Definició d’interval de confiança

12.2. Interval de confiança per a la mitjana i la diferència de mitjanes

12.3. Intervals de confiança per a proporcions i diferències entre proporcions

12.4. Intervals de confiança per a variàncies

12.5. Elecció de la mida de la mostra

13. Contrastos d’hipòtesis estadístiques

13.1. Conceptes bàsics: regions crítiques

13.2. Tipus d’error. Potència d’un contrast

13.3. Test per a la mitjana i igualtat de mitjanes

13.4. Anàlisi de la variància i igualtat de variàncies

13.5. Prova de proporcions i igualtat de proporcions

14. Proves de khi quadrat

14.1. Proves de bondat d’ajust

14.2. Prova d’independència

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

A classe s’expliquen els conceptes bàsics de cada tema i es faciliten els materials necessaris perquè l’alumnat pugui dur a terme les tasques d’aprenentatge autònom. Els aspectes clau es discuteixen posteriorment a classe, per la qual cosa és molt recomanable que l’alumnat participi activament en aquests debats. A banda, algunes de les classes es fan a l’aula d’informàtica. En aquestes sessions s’utilitza programari per a l’anàlisi de dades a fi d’obtenir informació sobre l’aplicació pràctica dels conceptes teòrics, analitzar els resultats i entendre’ls.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’activitat principal consisteix en un conjunt d’activitats que es detallen al començament del curs i que en conjunt valen el 100 % de la nota final. Per exemple, l’estudiant pot triar un tema d’interès per a la recerca dins el món empresarial i anar completant l’exercici a mesura que a classe es van explicant els continguts teòrics necessaris per a cada etapa. El professorat fa un seguiment dels projectes i dona els comentaris i consells oportuns. Finalment, l’estudiant obté una base de dades sobre la qual es poden aplicar les tècniques d’estadística presentades en les últimes sessions del curs.

Per poder tenir en compte les activitats d’avaluació continuada i l’examen en el càlcul de la nota final, cal fer com a mínim el 80 % de les activitats presencials.

 

Avaluació única

L’alumnat que no vulgui seguir l’avaluació continuada passa a ser avaluat segons l’avaluació única, que consisteix en un únic examen final amb un valor del 100 % de la nota final. Aquest examen es fa en la data que fixi el Consell d’Estudis i consisteix en un seguit de preguntes sobre aspectes teòrics i pràctics de l’assignatura.

L’alumnat que no aprovi l’assignatura (sigui en avaluació continuada o en avaluació única) té l’opció de fer un examen de reavaluació amb les mateixes característiques que el d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Paul Newbold, William L. Carlson, Betty M. Thorne: Statistics for business and economics. 8th Edition. Pearson Education, 2013.

Catàleg UB. Versió en castellà (2013)  Enllaç

Douglas A. Lind, William G. Marchal, Samuel A.Wathen: Basic statistics for business and economics, 8th Edition. McGraw-Hill, 2013.

Catàleg UB  Enllaç

Daniel Peña: Fundamentos de Estadística. Alianza Editorial, 2014

Catàleg UB   Enllaç