Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques Empresarials

Codi de l'assignatura: 573239

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Paloma Miravitlles Matamoros

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

100

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals

CG1. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

CG2. Capacitat per plantejar un projecte empresarial basat en una idea original i que després se’n pugui valorar la viabilitat.


Competències bàsiques

CB6. Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

CB9. Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Competències específiques

CE1. Capacitat per aplicar els principals conceptes i instruments de gestió per resoldre problemes i casos empresarials avançats relacionats amb la direcció estratègica, financera, comercial, i d’operacions i logística en empreses internacionals.

CE2. Capacitat per tenir una visió estratègica i integradora dels problemes empresarials i per afrontar-los a escala internacional.

CE3. Capacitat per analitzar i interpretar la informació econòmica i financera d’una empresa internacional amb l’objectiu de prendre decisions amb esperit crític.

CE4. Capacitat per planificar i dirigir l’organització financera i comptable d’una empresa internacional o d’un grup d’empreses d’àmbit global, per garantir-ne la rendibilitat i solvència.

CE5. Capacitat per conèixer i usar les eines i instruments del màrqueting necessaris per solucionar problemes i generar oportunitats, així com per aplicar el coneixement dels fonaments i les eines d’investigació a la solució de problemes relacionats amb la investigació de mercats i el màrqueting internacionals.

CE6. Capacitat per conèixer les heurístiques, metodologies i tècniques apropiades per a la presa de decisions en l’àmbit de les operacions d’una empresa internacional.

CE7. Capacitat per gestionar la logística internacional d’una empresa o d’un grup d’empreses amb l’objectiu d’aconseguir la gestió òptima de la cadena de subministraments.

CE8. Capacitat per gestionar persones i equips a les organitzacions internacionals amb l’objectiu de potenciar-ne la motivació i multiculturalitat.

CE9. Capacitat per analitzar les opcions, potencialitats i oportunitats presents en diverses regions de l’economia global i identificar les especificitats de cada tipus de mercat i societat, a fi d’obtenir la millor efectivitat en l’acció, en funció de la responsabilitat professional que s’exerceixi.

CE10. Capacitat per adquirir els coneixements avançats que permetin elaborar documents científics, informes especialitzats i treballs d’investigació, en què es desenvolupin i emetin judicis de valor, en els formats adequats per a la publicació o la presentació davant de possibles stakeholders o parts interessades a escala global.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

En acabar el curs, caldria haver assolit els objectius següents:

— Adquirir coneixements especialitzats sobre la pràctica laboral.

— Aprendre a integrar nou personal en equips de treball existents en empreses de qualsevol sector o crear un negoci propi.

— Aplicar els coneixements teòrics adquirits al màster en un context empresarial.

— Prendre decisions de manera individual en contextos reals i entorns d’incertesa.

— Aprendre a treballar en equip i a comunicar-se, debatre, negociar i interactuar amb altres persones.

— Prendre decisions en situacions amb diferents nivells d’informació que promoguin comportaments centrats en el desenvolupament de l’activitat professional, les capacitats crítiques i les habilitats creatives i proactives.

— Incloure una visió més holística dels negocis que integri i relacioni altres assignatures del màster amb activitats professionals.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les pràctiques externes ofereixen a l’alumnat la possibilitat de desenvolupar i aplicar en el context real d’una empresa l’especialització, els coneixements i les habilitats que ha adquirit al màster.

En aquesta assignatura l’alumnat recorre a l’ús de metodologies diverses com són la resolució de problemes, el treball per projectes o el treball pràctic.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura segueix les instruccions establertes pel Consell d’Estudis. La nota final es compon de les proves següents:

Avaluació del tutor de l’entitat on es fan les pràctiques: 40 % de la nota final (qüestionaris).

Avaluació del tutor acadèmic, basada en el procés de seguiment: 20 % de la nota final (qüestionaris i entrevistes personals).

• Avaluació del tutor acadèmic basada en l’informe final de l’estudiant: 40 % de la nota final (entrevistes i memòria final).

El procés d’avaluació es fa a través de: https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/apps/avaluacio/index.php 

A l’inici del curs se’n donen instruccions més detallades.

 

Avaluació única

L’avaluació de l’assignatura segueix les instruccions establertes pel Consell d’Estudis. La nota final es compon de les proves següents:

Avaluació per part del tutor de l’entitat on es fan les pràctiques: 40 % de la nota final (qüestionaris).

Avaluació del tutor acadèmic, basada en el procés de seguiment: 20 % de la nota final (qüestionaris i entrevistes personals).

• Avaluació del tutor acadèmic basada en l’informe final de l’estudiant: 40 % de la nota final (entrevistes i memòria final).

El procés d’avaluació es fa a través de: https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/apps/avaluacio/index.php 

A l’inici del curs se’n donen instruccions més detallades.