Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Aigües Marines

Codi de l'assignatura: 573727

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Antonio Miguel Calafat Frau

Departament: Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

125

 

-  Teoria

No presencial

 

20

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

12

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

56

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

5

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

8

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

16

 

-  Seminari

Presencial

 

8

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
El coneixement de les masses d’aigua oceàniques i regionals, des del seu origen i formació, composició, dinàmica, transport de sòlids (incloent contaminants) i processos biogeoquímics que hi tenen lloc.

Competències generals
Des de la perspectiva global dels oceans assolir el nivell suficient per a poder analitzar el comportament o les propietats de qualsevol sistema oceànic, ja sigui d’aigües litorals, fins a aigües de domini pelàgic o abissal i dels processos biogeoquímics que hi poden
tenir lloc. Punts de rellevància actual, com són el paper que juguen les masses d’aigua en el desenvolupament del clima i dels canvis a mig i llarg termini (paleoceanografia) o els recursos no renovables d’origen “holomarí”.


Competències transversals
Les derivades de la confluència dels medis marí, terrestre i atmosfèric, com la hidrogeologia litoral (intrusions salines, surgències) estuaris i maresmes, intercanvi atmosfera/oceà (cicle del carboni), gestió integrada de sistemes, efluents i contaminació costanera i oceànica, així com d’altres que puguin donar-se al llarg del curs (punts o notícies d’actualitat) o que proposin el alumnes.

Competències específiques
Les especificades en els apartats anteriors com a bàsiques i generals.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a coneixements
En superar l’assignatura, l’alumne ha de:

- Entendre l’origen, composició i dinàmica de les masses d’aigua oceàniques i regionals més properes (mar Mediterrània).
- Entendre els mecanismes d’entrada de materials (incloent contaminants) als oceans i els processos que afecten a la seva distribució temporal i espacial, així com els principals mecanismes de remediació.
- Establir relacions entre processos físics, químics i biològics que tenen lloc a les masses d’aigua oceàniques, amb especial referència al cicle del carboni i els processos que controlen la captura i emissió de diòxid de carboni, així com l’impacte de les emissions antropogèniques i el canvi climàtic sobre els mateixos.
Referits a coneixements:
Conèixer les tecnologies més comunes i avançades d’aplicació en estudis d’oceanografia, tan de mar com de laboratori. Saber representar gràficament conjunts de dades oceàniques.
Referits a habilitats, destreses:
- Ser capaç de programar una sortida de camp o campanya oceanogràfica per a la recollida i posterior anàlisis químic, físic i biològic d’aigües marines .
- Llegir críticament lectura especialitzada i expressar els coneixements adquirits amb claredat i amb un vocabulari adequat.
Referits a actituds, valors i normes:
Participar activament en el dinamisme de la classe amb el conjunt d’alumnes, aportant dubtes i experiències que puguin ser d’interès per a tothom.

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1. Bloc 1
Oceanografia fisica i química i geologia marina

*  Perspectiva històrica de l’aigua marina i historia geològica de les conques oceàniques.
Fisicoquímica de l’aigua marina: temperatura, salinitat i densitat.
Circulació oceànica i regional superficial, profunda.
Mètodes i tècniques en oceanografia física.
Fonts i tipus dels sediments marins, distribució i fenòmens de transport.
Mètodes i tècniques en geologia marina.

2. 2. Bloc 2
Cicles biogeoquímics

*  Les aigües marines com a sistema biogeoquímic.
Ecosistemes marins i cicles biològics. El cicle del C als oceans.
El cicle del nitrogen i el fòsfor i el seu paper en els ecosistemes marins.

3. 3. Bloc 3
Sistemes litorals

*  El domini litoral, geodiversitat i dinàmica marina. L’arribada de les aigües continentals al mar, dinàmica i
interacció amb l’aigua marina.
Els sistemes hídrics litorals: deltes, estuaris, maresmes i platges. Exemples.
Tècniques de control i xarxes d’alerta.Transport Litoral. Exemples.

4. 4. Bloc 4.
Contaminació marina i Canvi Climàtic

*  Contaminació marina: fluxos, contaminants i accions correctores.
Canvi climàtic als oceans. Mitigació i adaptació..
Presentació dels treballs I.
Presentació dels treballs II.
 

5. 5. Bloc 5
Legislació

*  Legislació de les aigües marines
Política ambiental marina: figures de protecció de les àrees marines
 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials:
A més del contingut teòric (veure programa) exposat de forma presencial, hi ha un seguit de temes teòric-pràctics (TP del programa) en els que a més del contingut teòric es realitzen activitats de problemes, discussió de casos reals o suposats o metodològics, en els que l’alumne ha de participar individualment o en grup, així com en activitats que enllacin amb altres matèries del programa, com en el cas de la hidrogeologia de sistemes costaners, o l’aigua atmosfèrica. Alhora es procedirà a realitzar una sortida de camp en zones deltaiques i litorals per estudiar directament diversos conceptes desenvolupats a l’assignatura.

Activitats dirigides:
L’alumne haurà de desenvolupar un treball monogràfic que ell mateix pot escollir dins d’un ventall de temes de la matèria (o transversal amb d’altres assignatures), o proposat pels professors, si és el cas. La direcció consisteix en un assessorament personalitzat (presencial o via telemàtica) i en l’anàlisi final del treball.

Activitats autònomes:
A més de la realització del treball monogràfic, l’alumne ha de participar en les consultes de treballs, bibliografia etc, recomanats per a aprofundir els coneixements necessaris.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació Continuada en funció de l’activitat presencial avaluable de: proves parcials (20%), pràctiques (40%) i treball monogràfic (40%)
Reavaluació: prova escrita final

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

- Oceanography Course Team. Seawater: Its Composition, Properties and Behaviour. Open University & Pergamon Press. ISBN 0750637153.
- Oceanography Course Team. Ocean Circulation. Open University & Pergamon Press. ISBN 0750652780.
- Oceanography Course Team. Waves, Tides and Shallow-Water Processes. Open University & Pergamon Press. ISBN 10-0750642815.
- Oceanography Course Team. Ocean Chemistry and Deep-Sea Sediments. Open University & Pergamon Press. ISBN 0080363733.
- Descriptive physical oceanography: an introduction. Pickard, G. L., & Emery, W. J. (2016). Elsevier. ISBN: 9780750645522

Pàgina web

- Programa Ocean Data View http://odv.awi.de/
- Programa QGIS https://www.qgis.org/