Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments Comptables per a la Gestiķ Cultural

Codi de l'assignatura: 574140

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Javier Oses Garcia

Departament: Departament d'Empresa

crčdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

27

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

12

 

-  Exercicis prāctics

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

18

Aprenentatge autōnom

30

 

 

Recomanacions

 

Es requereixen coneixements bàsics en matemàtiques. També en informàtica per treballar en fulls de càlcul tipus Excel.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

 • Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Competències generals
 • Capacitat per comprendre, en contextos altament especialitzats, els aspectes teòrics i pràctics i la metodologia de treball del seu camp d’estudi.


Competències específiques
 • Capacitat per formular diagnòstics, i comparar i avaluar pràctiques de gestió cultural en diferents àmbits i contextos socials analitzant-ne els punts forts i els punts febles, per proposar-hi millores.
 • Capacitat per identificar i avaluar procediments i estratègies per obtenir informació, sistematitzar-la i analitzar-la críticament, amb l’objectiu d’avaluar o planificar intervencions fonamentades en el coneixement previ.
 • Capacitat per utilitzar i adaptar models teòrics i aplicats, i també instruments i tècniques per analitzar la realitat, planificar i avaluar projectes i pràctiques en el camp de la gestió cultural.
 • Capacitat per dissenyar projectes i pràctiques de gestió cultural atenent la diversitat sociocultural de cada context i els principis de la gestió estratègica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Adquirir conceptes comptables molt clars que permetin interpretar els documents financers.
 • Conèixer la importància i utilitat dels diferents documents comptables per als usuaris de la informació financera de l’entitat.
 • Conèixer els documents comptables obligatoris, la seva elaboració i el significat.
 • Conèixer l’estructura bàsica del balanç i del compte de resultats.
 • Diferenciar els ingressos i les despeses dels cobraments i pagaments.
 • Distingir el resultat de l’activitat i el flux de tresoreria.
 • Comprendre els conceptes de liquiditatsolvència a llarg terminipalanquejament i rendibilitat

 

Referits a habilitats, destreses

 • Saber elaborar els estats financers bàsics, el balanç i compte de resultats.
 • Saber analitzar els estats comptables i obtenir mesures i relacions significatives per prendre decisions.
 • Analitzar la documentació comptable, i determinar la situació de l’entitat respecte a la seva liquiditat, endeutament, solvència i rendibilitat.
 • Poder comparar estats comptables de diverses entitats, trobar-ne les diferències i analitzar-ne l’origen.
 • Saber preparar un balanç i un compte de resultats.

 

 

Blocs temātics

 

1. Utilitat de la informaciķ comptable

1.1. Informació comptable. Usuaris

1.2. Documents comptables bàsics

2. Eines comptables d’informaciķ

2.1. Balanç de situació

2.2. Compte de resultats

2.3. Estat de fluxos d’efectiu

2.4. Altres documents

3. Conceptes comptables

3.1. Les inversions i els finançaments

3.2. Els ingressos i les despeses

3.3. Els cobraments i pagaments

3.4. Les mecàniques comptables. La partida doble

4. Preparaciķ d’estats comptables

4.1. Elaboració dels estats

4.2. Regulació sobre els documents. Models

4.3. Publicació. Obligacions legals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Durant les sessions es combinen les descripcions més expositives dels conceptes objecte de tractament amb l’aplicació dels conceptes a casos o exercicis proposats.

Els exercicis i casos han de ser resolts de manera individual o en grups reduïts.

Es requereix un treball autònom continuat per a l’assimilació dels continguts, per contrastar les solucions als exercicis en les successives sessions.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

El seguiment de l’avaluació continuada implica:

 • Assistència, com a mínim, a un 80 % de les sessions i una participació activa (10 % de la qualificació final).
 • Evidència de resolució dels exercicis proposats (30 % de la qualificació final).
 • Resolució de casos proposats (60 % de la qualificació final).


En el cas que no s’hagi assistit al 80 % de les sessions i no s’hagi comunicat la renúncia a l’avaluació continuada, la qualificació obtinguda és «no presentat».

 

Avaluaciķ única

L’elecció d’aquesta alternativa excepcional exclou l’anterior avaluació continuada. L’alumnat ha de renunciar a l’avaluació continuada expressament i comunicar-ho al coordinador del curs i al professor de l’assignatura.

L’examen final té dues parts:

 • Part teòrica: deu preguntes de tipus test. En aquesta part s’avaluen els conceptes treballats durant el curs.
 • Part pràctica: casos pràctics. En aquesta part s’avalua l’aplicació dels conceptes i procediments.


Puntuació de l’examen final. El test de la primera part pondera un 30 % i el de la segona, un 70 %. S’estableix una nota mínima en cadascuna de les parts de tres punts sobre deu, necessària perquè es faci la ponderació i es consideri aprovat l’examen.

Reavaluació

Els alumnes suspesos o no presentats tenen dret a un procés de reavaluació, que consisteix a presentar de nou tots els treballs no presentats o no aprovats que formen part de l’avaluació continuada, a més d’un examen sobre el conjunt de temes de l’assignatura. La presentació de les proves i l’examen es fan en la data i condicions assignades per la coordinació del màster.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AMAT SALAS, O. (2000). Contabilidad y finanzas para no financieros. Bilbao: Deusto.

Catāleg UB  Enllaç

AMAT SALAS, ORIOL; SORIANO, MARÍA JESUS, Introducción a la Contabilidad y las Finanzas. Ed. ACCID. 2010

Catāleg UB  Enllaç

GOXENS ORENSANZ, Mª ÁNGELES ET ALTRI. Comptabilitat empresarial apta per a tots els públics. Edicions de la Universitat de Barcelona. 2005

Catāleg UB  Enllaç