Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Morfometria GeomŔtrica: AnÓlisi de la Diversitat Morfol˛gica

Codi de l'assignatura: 574170

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Nieves Martinez Abadias

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i CiŔncies Ambientals

crŔdits: 2,5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Teoria

Presencial

 

7

 

-  PrÓctiques d'ordinadors

Presencial

 

11

 

-  Seminari

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

22.5

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma sobretot autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat de comunicar-se, fer presentacions i redactar en anglès en el camp del màster.

— Mostra dels coneixements adequats i de la comprensió coherent i integradora que aporta l’antropologia biològica per identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca i en l’àmbit professional de les ciències biomèdiques, l’antropologia forense i/o l’evolució humana.

— Mostra d’una base tecnicometodològica sòlida per desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’antropologia biològica i, en particular, per plantejar la redacció d’una tesi doctoral en l’àrea de coneixement esmentada.

— Capacitat d’assumir i aplicar els principis d’evolució biològica a la resolució de problemes i conflictes.

 

Competències específiques

— Capacitat d’analitzar numèricament la diversitat de les poblacions humanes i les implicacions biològiques i socials. 

— Capacitat de fer inferències evolutives a partir de la diversitat humana actual (especialitat d’Antropologia Física i Forense).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Conèixer els mètodes per a quantificar i avaluar la variació morfològica (Morfometria clàssica a partir de distàncies i índexs, Morfometria Geomètrica a partir de punts anatòmics, i Anàlisi de Xarxes Anatòmiques).
  • Conèixer les bases de dades utilitzades en les comparacions de la morfologia cranial.
  • Interpretar les dades numèriques per explicar la distribució geogràfica de la morfologia i la història de les poblacions humanes.
  • Analitzar aplicacions de la Morfometria en Antropologia per entendre la diversitat morfològica i la història de les poblacions humanes.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. La diversitat morfol˛gica en l’estudi de les poblacions humanes.

*  La variació morfològica cranial com a indicador de la història i la dinàmica de les poblacions humanes. Distribució geogràfica de la variació cranial i correspondència amb indicadors genètics. Mètodes per quantificar la variació morfològica: Morfometria tradicional vs Morfometria Geomètrica. Bases de dades craniomètriques. Aplicacions de Morfometria Geomètrica en estudis d’Antropologia Biològica i Arqueologia.

2. Morfometria GeomŔtrica.

*  Introducció a la Morfometria Geomètrica (MG). La MG és un mètode per l’anàlisi quantitativa de la forma en 2D i 3D, de gran robustesa i precisió, que ha revolucionat el camp de la morfometria i s’ha aplicat amb èxit en la Biologia, així com l’Arqueologia i la Geologia.

    *   Com capturem la forma biològica? Recol·lecció de dades: Discutirem sobre l’ús adequat de landmarks i semilandmarks.

    *   Com analitzem i visualitzem la forma? Aprendrem el mètode bàsic de Procrustes, basat en la superposició de landmarks.

    *  Com interpretem les anàlisis morfo-geomètriques? Aprendrem a aplicar tècniques d’estadística multivariant: Anàlisi de Components Principals (PCA), Anàlisi Canònic (CVA) i altres. Reflexionarem de forma crítica sobre l’ús de cada mètode en funció de l’estudi i de la mostra disponible.

    *   Pràctica: realitzarem una sessió fotogràfica per analitzar morfologies en 2D/3D. Quantificarem els errors intra e interobservador. Practicarem l’anàlisi estadística de bases de dades de poblacions humanes.

3. Morfometria virtual.

*  Crear i visualitzar models 3D a través d’imatges obtingudes per Fotogrametria, Tomografia computada i Ressonància Magnètica.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes teòriques combinaran classes magistrals i classes inverses. L’estudiantat tindrà accés a vídeos i material didàctic que podran consultar i estudiar des de casa, per després realitzar activitats i/o exercicis pràctics al laboratori amb el suport de la professora.

La majoria de les sessions seran teoricopràctiques i es realitzaran a una aula d’ordinadors, per aprendre a manipular bases de dades morfomètriques i realitzar les anàlisis estadístiques in situ.

Treball tutoritzat/Activitats dirigides:

El treball tutoritzat consistirà en un únic treball en el que cada estudiant dissenyarà un estudi morfomètric del seu interès.

*La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Treball: Presentació oral i escrita del treball (50% de la nota final).

Examen: Examen escrit que pot combinar preguntes curtes i de tipus test (50% de la nota final).

*L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

 

 

 

Utilitzaciˇ de l’anglŔs

 

Algunes activitats de l’assignatura es realitzaran en anglès.

 

 

Possibles afectacions per alerta sanitÓria

 

Els continguts descrits en aquest Pla Docent es mantindran llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts.