Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Epidemiologia GenŔtica II: de la Teoria al Disseny d'un Projecte de Recerca

Codi de l'assignatura: 574172

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Mar Fatjˇ-Vilas Mestre

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i CiŔncies Ambientals

crŔdits: 2,5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge aut˛nom

22.5

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma sobretot autodirigida o autònoma.

Competències generals

— Capacitat de comunicar-se, fer presentacions i redactar en anglès en el camp del màster.

— Mostra dels coneixements adequats i de la comprensió coherent i integradora que aporta l’antropologia biològica per identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca i en l’àmbit professional de les ciències biomèdiques, l’antropologia forense i/o l’evolució humana.

— Mostra d’una base tecnicometodològica sòlida per desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’antropologia biològica i, en particular, per plantejar la redacció d’una tesi doctoral en l’àrea de coneixement esmentada.

Competències específiques 

— Capacitat de dissenyar estudis sobre la diversitat humana (especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).

— Capacitat de valorar l’efecte d’entorns nous sobre la salut de les poblacions humanes (especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).

— Capacitat de redactar informes orientats a institucions o peritatges en els àmbits social, politicopoblacional i de salut pública, entre d’altres (especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Integrar el concepte de caràcter complex amb d’altres conceptes epidemiològics, genètics i metodològics relacionats i ser capaç de buscar i descriure aquests conceptes en relació a un tret/trastorn concret. 

- Comprendre la diversitat de mecanismes biològics que intervenen en el desenvolupament d’aquestes caràcters (des de la variabilitat genètica, epigenètica i proteòmica fins a la interacció d’aquesta variabilitat amb els factors ambientals).

- Distingir les principals metodologies per a l’estudi d’aquests mecanismes biològics i comparar la seva aplicació en diferents tipus/dissenys d’estudis. 

- Plantejar i redactar un projecte de recerca concret, essent capaç de definir el context del projecte i les principals hipòtesis i objectius.

- Conèixer i redactar els diferents apartats que habitualment s’inclouen en les sol·licituds de projectes de recerca o de contractes predoctorals.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. BLOC I. Consolidaciˇ de conceptes te˛rics necessaris per a l’elaboraciˇ del projecte de recerca*

*  - Formació i constitució dels grups de treball  (grups de projecte).

- Selecció del tema del projecte. El professorat suggerirà algunes temàtiques concretes, acompanyades de material introductori.

- Identificació dels conceptes i metodologies clau per al seu desenvolupament del projecte de recerca escollit.

- Distribució de tasques i planificació del treball individual i autònom relacionat amb les tasques assignades.

- Reunions amb el membres del grup de treball, per posar en comú la feina individual realitzada i consensuar la informació i generar un material comú que serà utilitzat per a l’elaboració del projecte.

- Reunions entre membres dels diferents grups de treball, per compartir

el material i informació recopilada i elaborada.

- Tutorització per part del professor/a de les tasques que el grup va desenvolupant.

- Lliurement del material elaborat. Serà una feina avaluable.

*Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts.

 

2. BLOC2. Elaboraciˇ del projecte de recerca

*  - Introducció, per part del professorat, al format i contingut general: i) d’un projecte de recerca i de cadascun dels apartats, ii) dels documents habitualment associats a una convocatòria de projectes.

- Reunions de grup per: i) posar en comú la feina individual realitzada, ii) treball en equip per elaborar el contingut i la memòria del projecte.

- Presentació preliminar dels projectes i discussió. La memòria preliminar escrita serà una feina avaluable.

- Presentació definitiva del projecte. La memòria escrita definitiva serà una feina avaluable.

- Presentació oral del projecte. Serà una feina avaluable.

*Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta assignatura es treballarà seguint la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABPj). Els estudiants adquiriran un rol actiu en l’aprenentatge dels conceptes teòrics de l’assignatura. Per aconseguir-ho els alumnes treballaran en grups petits (2-3 persones) amb l’objectiu de dissenyar un projecte de recerca. Per portar a terme aquesta tasca es treballarà de manera presencial amb el professorat durant diferents sessions teòrico-pràctiques. A més es dedicaran 5 hores a la presentació i discussió oral dels diferents projectes. Durant totes les sessions el professor estarà present a l’aula preparant tots els materials que els alumnes necessiten, dirigint les activitats que els alumnes han de portar a terme i fent un seguiment de la feina realitzada per cada grup. 

Cada sessió comporta un treball autònom imprescindible por poder seguir el ritme i complir els objectius. Aquest treball no excedirà les hores proposades al pla docent.

Les classes teòriques s’impartiran en català o castellà, depenent de l’alumnat. Tot el material de suport i la bibliografia serà principalment en anglès.

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura

*La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

1. Realització de les tasques sol·licitades. S’avaluarà que l’alumne aprengui a organitzar el temps de treball autònom i en el termini establert. El lliurament de totes les tasques requerides en el temps establert suposarà un 10% de la nota (Per poder aprovar l’assignatura caldrà haver presentat com a mínim un 80% de les tasques).

2. Avaluació del compromís amb les tasques i amb el grup de treball, la capacitat crítica i el treball cooperatiu dut a terme (20%), mitjançant: i) els documents de compromís que cada alumne completarà a l’inici i al final de l’assignatura (10%), ii) l’avaluació del professor/a (10%).

3.Avaluació de la recerca i preparació del material necessari per a l’elaboració del projecte (10% de la nota). Els alumnes hauran de lliurar el material (llista de bibliografia, pàgines web, recursos,...) que després utilitzaran en l’elaboració i redacció del projecte. 

4. Avaluació del projecte desenvolupat. Aquesta nota que serà de grup i constituirà el 60% de la nota final. La versió preliminar del projecte suposarà un 15%, la versió final un 25% i la presentació oral el 20%.

 

*L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.